Koncernchef och VD Arne Frank har ordet

Det främsta målet för oss som arbetar på AAK är att skapa vegetabiliska oljor av hög förädlingsgrad tillsammans med och för våra kunder. För att uppnå detta använder vi oss av vårt företagsprogram AAKtion som ska leda oss i rätt rikt­ning, och som bygger på vår modell för ansvarsfull tillväxt. Vi definierar ansvarsfull tillväxt som att agera på ett ansvars­fullt sätt gentemot alla våra intressenter – investerare, våra globala och lokala kunder, leverantörer, anställda och de lokalsamhällen vi verkar i.

Alla våra CSR-policyer och CSR-koder bygger på FN:s Global Compact-initiativ (UNGC), som vi har deltagit i sedan 2002. För att driva på CSR-utvecklingen fokuserar vi på fem olika fokusområden: marknad, leveranskedja, miljö, arbets­miljö och samhälle. Inom samtliga dessa områden fastställer och uppnår vi kontinuerligt mål som vi satt upp med utgångs­punkt från marknadsanalyser, våra intressenters mål samt våra egna ambitioner och prioriteringar.

Företagens sociala ansvarstagande är idag viktigare än någonsin och vi märker av att kunderna lägger ett större fokus på våra affärsmetoder. Några av den senaste tidens hållbarhetstrender som har väckt mycket uppmärksamhet är ansvarsfulla, transparenta leveranskedjor, minskade växthusgasutsläpp samt arbetstagarnas rättigheter – stora utmaningar som samtliga behandlas i denna rapport.

Pålitlig leverantör
Livsmedelssäkerheten prioriteras högt av våra kunder och deras intressenter, något som ligger helt i linje med våra egna prioriteringar. Livsmedelssäkerheten vid AAK:s produk­tionsanläggningar granskas och certifieras i enlighet med en eller flera internationellt erkända standarder för livsmedels­säkerhet.

Etiska råvaruinköp är en annan viktig prioritering både för våra kunder och oss själva. Vi kommunicerar vårt etiska arbete och våra granskningsrapporter genom Sedex-plattformen.

Ansvarsfulla inköp av palmolja
Bland våra kunder finns det starka önskemål om ansvarsfulla inköp av råvaror, inte minst när det gäller palmolja. Vi fortsätter att öka vårt fokus på sociala och miljörelaterade utmaningar i leveranskedjan. Vår uppförandekod för leverantörer behandlar viktiga områden som arbetsrätt och mänskliga rättigheter, miljö och korruption, och har nu införts hos samtliga våra direktleverantörer av råvaror.

AAK fortsätter att stödja och arbeta mycket engagerat i Roundtable for Sustainable Palm Oil (RSPO). RSPO har av vissa kritiserats för att inte lägga tillräckligt stor vikt vid själva avskogningen, de växthusgasutsläpp som avskogningen orsakar och anläggningen av plantager på torvmarker. AAK har en policy för hållbar palmolja som innehåller våra generella åtaganden och framför allt våra krav på att avskogning inte får ske och att inga plantager får anläggas på torvmark. Vi har glädjande nog kommit långt med att genomföra vår policy, framför allt när det gäller spårbarheten till kvarn, riskanalyser för leverantörer samt vårt engagemang för att bidra till att förändra leveranskedjan.

Ansvarsfulla inköp av sheakärnor
I Västafrika arbetar vi oförtröttligt med att skapa en mer hållbar och effektiv leveranskedja som ska gagna både AAK och alla de hundratusentals kvinnor som samlar in sheakärnor. Vårt program Kolo Nafaso, som inleddes som ett projekt 2009, fokuserar på stöd, räntefria mikrokrediter, utbildning och handel direkt med kvinnorna. Detta program har fortsatt att göra framsteg: under säsongen 2015/16 har mer än 90.000 kvinnor deltagit, vilket överträffade vårt mål med mer än 20.000 kvinnor. Under de närmaste åren kommer vi att fortsätta att utveckla detta mycket framgångsrika program och engagera fler kvinnor.

Effektivt resursutnyttjande
Trots att vår produktportfölj numera innehåller en större andel förädlade och mer avancerade produkter, som normalt är mer resurskrävande per producerad enhet, har vår totala resurseffektivitet nu förbättrats avsevärt under ett antal år. 2015 var inte något undantag.

Energiförbrukningen minskade med 5,8% per producerat ton, medan vattenförbrukningen sjönk med 4,0%. Koldioxidutsläppen från fossila bränslen per ton minskade dessutom med 4,8% och det avfall som skickats till deponi utgjorde endast 1,3% av den totala avfallshanteringen. Återstående 98,7% av avfallet återanvändes, återvanns eller utnyttjades, vilket överträffade vårt globala mål för 2015. Detta är verkligt imponerande resultat som vår mycket engagerade och an­svarsfulla globala organisation åstadkommit.

En säker arbetsmiljö med fokus på utbildning
Efter en betydande minskning 2014 kunde vi tyvärr notera en mindre ökning av andelen skador som leder till sjukfrånvaro på våra produktionsanläggningar under 2015. En mindre ökning noterades även för andelen förlorade dagar – ett mått på incidenternas svårighetsgrad. För att komma tillrätta med detta genomförs ytterligare initiativ av vårt globala säkerhets­team, som oförtrutet arbetar för att antalet skador på AAK:s arbetsplatser ska vara noll. Trots dessa mindre ökningar är det mycket glädjande att se att mer än hälften av våra produktionsanläggningar inte noterade några som helst skador som leder till sjukfrånvaro.

På våra inköpskontor i Västafrika, som arbetar under andra förhållanden och ställs inför andra utmaningar, har det konstaterats en betydande minskning av såväl andelen ska­dor som leder till sjukfrånvaro som andelen förlorade dagar. Detta har åstadkommits genom flera olika initiativ. Bland an­nat har en omfattande säkerhetsutbildning som syftar till att skapa en kultur där säkerheten alltid prioriteras genomförts.

Utbildningsinsatserna gäller inte enbart säkerhet. För att öka den interna medvetenheten och kunskapen om korrup­tion – en vanligt förekommande risk för samtliga företag värl­den över – har vi lanserat två e-learningmoduler som handlar om korruptionsbekämpning. Dessa moduler är obligatoriska för samtliga medarbetare som löper ökad risk att utsättas för korruption. I slutet av 2015 hade samtliga medarbetare i dessa målgrupper genomgått båda modulerna.

Att vara en god granne
Det är viktigt för AAK att bidra till och engagera oss i de sam­hällen där vi är verksamma. Det gör vi i första hand genom att skapa arbetstillfällen, betala skatt och göra affärer med lokala företag. Men vi strävar också efter att agera som en god företagsmedborgare genom att ta frågor om hälsa och säkerhet, mångfald, arbetsrätt och miljöpåverkan på största allvar.

Samtidigt inser vi att det finns en mängd olika sätt att en­gagera sig aktivt, och det är glädjande att se hur våra med­arbetare bidrar till lokalsamhällena. De initiativ vi redovisar i denna rapport utgör bara en bråkdel av alla lokala projekt som AAK:s anställda har genomfört.

En ansvarstagande framtid
Vi är mycket stolta över att i vår hållbarhetsrapport kunna re­dovisa de betydande framsteg som vi fortsätter att göra inom alla våra fem fokusområden. Vi har dock fortfarande många utmaningar framför oss. En av de allra viktigaste är troligtvis vårt fortsatta arbete för att uppnå fullständig hållbarhet inom hela palmoljeindustrin.

Även framöver kommer vi att se till att verksamheten växer på ett ansvarsfullt sätt. Det gör vi inte enbart genom att til­lämpa vår modell för ansvarsfull tillväxt, utan också genom att utveckla den efterhand som vi får nya kunskaper och de miljömässiga och sociala prioriteringarna förändras.


Arne Frank
Koncernchef och VD


Arne Frank, koncernchef och VDLänk till CSR-policy 

Länk till Global Compact

Bookmark and Share