Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

Skrattande kvinnor i Burkina Faso - Hållbar tillväxt - AAK

Vi arbetar ansvarsfullt

Vår modell för hållbar tillväxt

AAK House of Sustainability

För oss handlar hållbar tillväxt om att ta vårt ansvar gentemot alla våra viktiga intressenter – de lokala samhällen där vi verkar, våra kunder, våra medarbetare, våra investerare och våra leverantörer.

2012 lanserade vi vårt House of Sustainability: vår vägledning för hållbar tillväxt och vårt globala arbete med hållbarhetsfrågor. De olika delarna har kontinuerligt anpassats för att uppfylla våra intressenters behov. Se vår Sustainability film. 


De fem pelarna

1. Våra kunder

Den här pelaren innefattar alla områden inom vilka AAK interagerar med kunder. Alltifrån produkter, produktutveckling, livsmedelssäkerhet och produktinformation till marknadskommunikation. Interaktionen med kunder bygger på sund affärsetik och en djup förståelse för företagets ansvar när det gäller att skydda kundernas varumärken. Som leverantör av ingredienser till några av världens mest välkända varumärken är vi på AAK medvetna om vår roll och våra kunders förväntningar och vi ser dessa som centrala beståndsdelar i genomförandet av vår företagsstrategi.

2. Våra leverantörer

Våra leverantörer står för aktiviteter i anslutning till inköpen av de råvaror som AAK använder på sina produktionsanläggningar. Hållbara inköp av råvaror är ryggraden i AAK:s verksamhet och grundläggande i vår strategi. Kombinationen av de rätta råvarorna och vår kundgemensamma utveckling är central för det omfattande utbud av lösningar som erbjuds. På samma sätt som det är avgörande för AAK att få de rätta råvarorna fäster AAK lika stor vikt vid hur de är producerade. Vi vill göra en tydlig skillnad för miljön och för de lokala samhällen där våra råvaror odlas och skördas. Därför har vi infört en uppförandekod för råvaruleverantörer som gäller för alla aktörer i leveranskedjan hela vägen tillbaka till råvarornas ursprung. Koden är en viktig del av vårt system för att godkänna nya råvaruleverantörer och måste följas för att leverantörerna ska få sitt slutgiltiga godkännande. 

3. Vår planet

Fokusområdet innefattar AAK:s påverkan på miljön orsakad av förbrukning och utsläpp från våra produktionsanläggningar. Det är en topprioritering för oss att minimera förbrukningen av naturresurser och utsläppen per producerad slutprodukt även om vårt starkare fokus på speciallösningar ger en högre grad av bearbetning. Under årens lopp har vi kunnat uppnå kontinuerliga förbättringar inom områden som exempelvis energiförbrukning, utsläpp av växthusgaser, vattenförbrukning och avfallshantering. I vår senaste hållbarhetsrapport kan du läsa om olika lokala initiativ.

4. Våra medarbetare

Detta fokusområde handlar om arbetslivet på AAK: hur vi ska förbli en attraktiv arbetsplats för medarbetarna och se till att alla är hälsosamma och säkra. AAK:s medarbetare är företagets viktigaste resurs. AAK är ett mångsidigt företag med medarbetare på många olika platser över hela världen med olika befattningar på produktionsanläggningar, försäljningskontor och inom inköp. Våra värderingar och vår uppförandekod är gemensamma för alla medarbetare och styr det sätt på vilket vår verksamhet bedrivs och hur medarbetarna interagerar med varandra och med företagets intressenter.

5. Våra grannar

Detta fokusområde innefattar aktiviteter som AAK initierar och bedriver antingen på lokal, regional, nationell eller internationell nivå för att göra vår del och agera ansvarsfullt i samhället. Att bidra till och vara en del av det samhälle som AAK verkar i är viktigt för att behålla en bra relation med grannar, politiker och myndigheter. Vilka samhällsaktiviteter vi engagerar oss i beror på vad som är relevant och vad som ger mest värde för det lokala samhället. Genom ett åtagande om samhällsinsatser bidrar även AAK till att skapa en arbetsplats med mycket motiverade medarbetare som är stolta över att arbeta för ett företag som gör en betydande skillnad.

Stark grund

Vår modell har FN:s Global Compact (UNGC) som grund. UNGC definierar tio universella principer inom mänskliga rättigheter och arbetsrättigheter, miljö samt korruptionsbekämpning. Principerna härrör ur FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och handlar om alltifrån avskaffande av barnarbete till utvecklingen av miljövänlig teknik. Vi är stolta medlemmar i UNGC sedan 2003.

Mål för hållbar utveckling

Under 2015 antog alla medlemsländer i FN 17 mål för att avskaffa fattigdom, skydda planeten och säkra välfärd för alla. Varje mål innefattar specifika saker som ska uppnås senast 2030. AAK har redan en tydlig agenda när det gäller hållbarhet och vi välkomnar målen för hållbar utveckling (Sustainable Development Goals, SDG). Som ett globalt företag är vi medvetna om att företagen måste spela en viktig roll i den processen och vi har beslutat oss för att inkludera hållbarhetsmålen i vår modell.

Ta kontakt med din partner för kundgemensam utveckling

Mer om vårt hållbarhetsarbete

Ansvarsfulla inköp

Ansvarsfulla inköp på AAK handlar om att ständigt utveckla de positiva effekter som våra inköp har på miljön och på människors försörjning och deras samhällen.

Hållbar tillväxt

Fortsatta framsteg i vårt arbete för hållbara inköp, ett gediget arbete för minskad miljöpåverkan och en ännu säkrare arbetsmiljö vid våra produktionsanläggningar – detta är några av höjdpunkterna i AAK:s hållbarhetsarbete under 2018.