AAK House of Sustainability

Modellen som vägleder vår utveckling

AAK House of Sustainability

Vårt House of Sustainability har varit vägledande för vår utveckling och utgör grunden och ramverket för vårt hållbarhetsarbete och hur det ska ingjutas i vår verksamhet.

Vårt övergripande mål för AAK är att åstadkomma hållbar tillväxt och de framsteg vi gör på hållbarhetsområdet styrs med hjälp av de fem fokusområdena i AAK:s House of Sustainability. De olika delarna har kontinuerligt anpassats för att uppfylla våra intressenters behov. Om du vill veta mer om detta kan du se på den här korta animerade filmen The House of Sustainability. 

Fem fokusområden för hållbarhetsarbetet

Vi har fastställt fem fokusområden för hållbarhetsarbetet som är viktiga för vår verksamhet, de så kallade hörnpelarna: Våra kunder, Våra leverantörer, Vår planet, Våra medarbetare och Våra grannar. Det vi har åstadkommit inom dessa fokusområden är resultatet av ett fantastiskt engagemang från AAK:s medarbetare och samarbetspartners runt om i världen.

Mer information om våra resultat och ambitioner finns publicerat och tillgängligt i vår Hållbarhetsredovisning

1. Våra kunder

Den här pelaren innefattar alla områden inom vilka AAK interagerar med kunder. Alltifrån produkter, produktutveckling, livsmedelssäkerhet och produktinformation till marknadskommunikation. Interaktionen med kunder bygger på sund affärsetik och en djup förståelse för företagets ansvar när det gäller att skydda kundernas varumärken. Oljor och fetter från AAK fyller en viktig funktion i kundernas produkter eftersom de tillför produkterna värdehöjande och hållbara egenskaper. I nära samarbete med våra kunders nyckelpersoner testar våra experter hur väl produkterna fungerar till olika användningsområden, tar fram produkt- och transportlösningar samt förslag till nya tillverkningsmetoder. Vi strävar alltid efter att vara en ledande och kunnig hållbarhetspartner för våra kunder. 

2. Våra leverantörer

Våra leverantörer står för aktiviteter i anslutning till inköpen av de råvaror som AAK använder på sina produktionsanläggningar. Vårt mål är att göra ansvarsfulla inköp genom att bygga upp ett starkt och flexibelt samarbete med leverantörer och kunder. På så sätt kan vi skydda kunderna och vårt rykte och minska risker och problem i samband med våra leveranskedjor för råvaror. En viktig del av vårt arbete är att hela tiden försöka förbättra de miljömässiga, sociala och etiska resultatindikatorerna. Vi prioriterar arbetet utifrån risker och vilken inverkan vi kan ha. 

3. Vår planet

Detta fokusområde täcker miljö i förhållande till vår påverkan och ökad resurs effektivisering per bearbetad enhet. När det gäller klimatpåverkan inser vi hur bråttom det är och vi har bestämt oss för att minska våra utsläpp och nå de nivåer som krävs utifrån ett gedigent förarbete. Under 2020 kommer vi att identifiera inverkan, det ramverk och de åtgärder som behövs för att vi ska kunna minska vår påverkan på effektivast möjliga sätt. I vår senaste Hållbarhetsredovisning kan du läsa mer om våra olika lokala initiative och ansträngningar för att säkra fortsatta framsted både i relation till klimat och resurs effektivisering.

4. Våra medarbetare

Detta fokusområde handlar om arbetslivet på AAK: hur vi ska förbli en attraktiv arbetsplats för medarbetarna och se till att alla är hälsosamma och säkra. AAK:s medarbetare är företagets viktigaste resurs. AAK är ett mångsidigt företag med medarbetare på många olika platser över hela världen med olika befattningar på produktionsanläggningar, försäljningskontor och inom inköp. Våra värderingar och vår uppförandekod är gemensamma för alla medarbetare och styr det sätt på vilket vår verksamhet bedrivs och hur medarbetarna interagerar med varandra och med företagets intressenter. AAK har som ambition att arbeta för en skadefri arbetsplats. Andelen skador som leder till förlorad arbetstid var 0,4 under 2019, en minskning med 30% jämfört med föregående år. Detta är ett resultat i linje med vår ambition, men vi arbetar fortfarande för att skapa en skadefri arbetsplats.

5. Våra grannar 

Detta fokusområde innefattar aktiviteter som AAK initierar och bedriver antingen på lokal, regional, nationell eller internationell nivå för att göra vår del och agera ansvarsfullt i samhället. Att bidra till och vara en del av det samhälle som AAK verkar i är viktigt för att behålla en bra relation med grannar, politiker och myndigheter. Vilka samhällsaktiviteter vi engagerar oss i beror på vad som är relevant och vad som ger mest värde för det lokala samhället. Genom ett åtagande om samhällsinsatser bidrar även AAK till att skapa en arbetsplats med mycket motiverade medarbetare som är stolta över att arbeta för ett företag som gör en betydande skillnad.

Stark grund

Vår modell har FN:s Global Compact (UNGC) som grund. UNGC definierar tio universella principer inom mänskliga rättigheter och arbetsrättigheter, miljö samt korruptionsbekämpning. Principerna härrör ur FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och handlar om alltifrån avskaffande av barnarbete till utvecklingen av miljövänlig teknik. Vi är stolta medlemmar i UNGC sedan 2003.

De globala målen för hållbar utveckling

Särskilda framsteg för att bidra till FN:s mål för hållbar utveckling gjordes i våra leveranskedjor under 2019.  Ett av de områden där vi bidrog som mest under 2019 var vårt arbete med Kolo Nafaso-programmet i Västafrika, där antalet deltagande sheaplockare ökade med 72%. Vi kunde erbjuda utbildning för ytterligare 96.615 kvinnor med kurser i kooperativa affärsmetoder, bra jordbruksmetoder och vattenanvändning. 

Genom Kolo Nafaso-programmet bidrog vi även till lika rättigheter och till att ge ekonomiska resurser genom öppnandet av 4.249 bankkonton. Vidare fick 2.456 kvinnor utbildning i hur man bygger s.k. raketugnar och, sist men inte minst, gavs stöd till kvinnliga jordbruksrådgivare som spelar en viktig roll genom att hjälpa deltagarna att växa som starka kvinnliga ledare. 

Som en del i vår årliga granskningsprocess identifierade vi under 2019 elva mål för hållbar utveckling som visar på vår förmåga att bidra och göra avsevärd skillnad. Vänligen läs mer om våra framsteg i vår Hållbarhetsrapport på sidan 76-68.

Ta kontakt med din partner för kundgemensam utveckling

Mer om vårt hållbarhetsarbete

Ansvarsfulla inköp

Ansvarsfulla inköp på AAK handlar om att ständigt utveckla de positiva effekter som våra inköp har på miljön och på människors försörjning och deras samhällen.

Hållbarhet

Hållbarhet har varit en grundpelare för AAK i många år med en stark koppling till vilka vi är. 2019 påbörjade vi en strategisk process för att identifiera möjligheter till framtida tillväxt och hållbarhet bekräftades då som en nyckelförutsättning för framtiden.