Steget mot full hållbarhet

i leveranskedjan för palmolja

Ansvarsfulla inköp av palmolja

Palmolja är en viktig råvara och gröda för att uppfylla den växande efterfrågan på vegetabiliska fetter och oljor. AAK fortsätter att använda palmolja, eftersom palmen ger den högsta avkastningen olja per hektar av alla växter, bidrar till global livsmedelssäkerhet och ger inkomst direkt till lokalsamhällena, eftersom 40% av palmoljan produceras av småjordbrukare. Dessutom är dess funktionella och näringsmässiga egenskaper unika. Palmolja kan produceras på ett hållbart sätt och utan negativ påverkan på arbetsförhållandena. Detta kräver en marknadsomställning hos alla intressenter längs värdekedjan för palmolja. AAK har gått i täten för en sådan förändring, som medgrundare av Roundtable of Sustainable Palm Oil 2003, som idag är branschstandarden för certifierad hållbar palmolja.

Hållbar palmolja inom AAK

Ansvarsfulla inköp av palmolja är fortfarande en viktig del av vårt hållbarhetsarbete. Eftersom grödan odlas i så stor omfattning globalt, och de miljömässiga och sociala utmaningarna i de enskilda odlingsregionerna är så omfattande, krävs ett konsekvent och strukturerat tillvägagångssätt och samarbete längs hela leveranskedjan.

Vårt tillvägagångssätt

Förstå vår leverantörsbas

Att förstå leverantörsbasen är avgörande för att kunna förbättra hållbarheten, och utgör grundscenariot för hur vi prioriterar våra åtgärder både inom och utanför leveranskedjorna. Därför arbetar vi nära våra leverantörer och intressenter för att få tillgång till spårbarhetsdata. 

Vi samlar in alla data från våra kvarnar och arbetar för att öka spårbarheten till plantage (Traceability To Plantation, TTP). Detta kräver sektorsomfattande åtgärder av företag och andra intressenter, vilket vi på AAK är medvetna om och rekommenderar. I leveranskedjorna för palmolja ingår flera miljoner småproducenter, varav många inte gör sig skyldiga till avskogning. Därför stöder AAK en riskbaserad strategi för spårbarhet till plantage, som går ut på att kartlägga plantager där det finns risk för avskogning i byarna.

RSPO

AAK är en av de grundande medlemmarna till RSPO och vi fortsätter att vara mycket engagerade i RSPO och dess styrelse. Denna organisation har spelat en grundläggande roll i förståelsen av hållbar palmproduktion såväl som i sitt tänkande ledarskap till sektorsövergripande transformation.

Vi menar att RSPO-certifiering fortfarande är ett av de mest pålitliga sätten att säkerställa att palmoljeproduktionen uppfyller höga miljömässiga och sociala standarder. Antagandet av de nya RSPO-principerna och kriterierna i november 2018 har ytterligare förstärkt värdet av denna certifiering. Vi ämnar öka våra inköp av RSPO-certifierade volymer som en del av vårt gemensamma ansvar och att hålla sig i linje med slutanvändarnas och kundernas efterfrågan.

Samarbete med leverantörer och jordbrukare

Vår position i värdekedjan innebär att våra leverantörer spelar en avgörande roll för att våra policyer ska efterlevas.

Vi förväntar oss att våra leverantörer ska:

 • Underteckna AAK:s uppförandekod för leverantörer och AAK:s palmoljepolicy eller att ha en verifierad lokal policy i linje med våra krav på plats
 • Proaktivt övervaka avskogning i sin leveranskedja
 • Tillhandahålla kvarndata och driva förbättringar rörande spårbarheten till plantager
 • Samla in koncessionskartor från tredjepartsleverantörer
 • Hantera klagomål proaktivt
 • Vara eller bli medlem i RSPO

Framgång mäter vi genom resultatkort för leverantörer som vi har skapat tillsammans med Proforest, som en del av vårt arbete för att engagera leverantörerna. Resultatkorten underlättar för vår interna organisation och våra leverantörer att se aktuell status för varje leverantör när det gäller att uppfylla AAK:s kriterier för hållbar palmolja, samt eventuella brister som måste avhjälpas. 

Påverkan bortom leverantörsbasen 

AAK fortsätter, genom samarbetet med Forever Sabah, att stödja strategin för jurisdiktionscertifiering i den malaysiska delstaten Sabah, där endast 20% av de oberoende småjordbrukarna har äganderätt till sin mark.

Vi stöder också ett unikt projekt i Mexiko tillsammans med Solidaridad, i syfte att utveckla hållbarheten hos tre socialt företagande palmoljekooperativ med slutmålet att få RSPO-certifiering. 

För att utveckla och fördjupa samsynen på svårigheterna krävs ett branschsamarbete. AAK är en av de grundande medlemmarna till RSPO. 

AAK palmoljepolicy

Denna policy kompletterar vår uppförandekod för leverantörer av råmaterial och vår policy för ansvarsfulla inköp av vegetabiliska oljor med ytterligare åtaganden för palmoljeleverantörer. Policyn gäller all palmolja, palmkärnolja och deras derivat vid alla ursprung.

AAK erkänner RSPO-certifiering som den främsta etablerade och systematiska organisationen och standarden för hållbar palmolja.

De viktigaste punkterna i vår uppdaterade policy är följande:

 • Öka volymen av RSPO-certifierad palmolja.
 • Köpa in palmolja som har producerats utan att förstöra områden med högt bevarandevärde, skogar som utgör stora koldioxidlager eller torvmarker oberoende av djup.
 • Säkerställa fritt, föregående och informerat samtycke (FPIC) hos ursprungs- och lokalsamhällen innan nya plantage inrättas.
 • Säkerställa spårbarhet i vår leveranskedja av palmolja
 • Åtagande om att stödja småjordbrukare.

AAK:s palmoljepolicy omfattar palmolja, palmkärnolja och derivat av dessa av alla ursprung.

Klicka här för att se våra policyer, koder och lägesrapporter.

Lista över kvarnar och klagomålstillägg

Listan över alla våra kvarnar uppdateras två gånger per år. Hela listan hittar du här: AAK Public Mill List. 

Dessutom offentliggör vi ett klagomålstillägg som listar de företag som vi har registrerat ett klagomål mot. Denna lista kommer att uppdateras mer regelbundet. Klagomålstillägget hittar du här: Grievance Addendum, oktober 2020.

Enligt AAK:s klagomålsförfarande undersöker vi alla ärenden som mottas. Baserat på de bevis som hittills har mottagits har de här fallen klassats som okvalificerade klagomål och kommer därför inte att undersökas vidare.

Nedan följer de senaste uppdateringarna från vår rapport "AAK's progress report on sustainable palm oil" från april 2020.

 

Information – inköp av palmolja

Information rörande AAK:s inköp av palmolja, inklusive våra aktiviteter i området Tesso Nilo. Klicka här för att läsa mer. 

För vår respons till Expressens artikel den 26 maj 2020, klicka här.

Ta kontakt med din partner för kundgemensam utveckling

The AAK House of Sustainability

Vårt House of Sustainability har varit vägledande för vår utveckling och utgör grunden och ramverket för vårt hållbarhetsarbete och hur det ska ingjutas i vår verksamhet.

Mer om vårt hållbarhetsarbete

Småjordbrukens kapacitet utökas

AAK har konstaterat att Sabahs innovativa strategi för palmcertifiering utifrån olika jurisdiktionsnivåer kan vara ett mycket effektivt sätt för att uppnå en hållbar småskalig produktion.

Ansvarsfulla inköp av shea

Sheakärnan är endast omkring två och en halv centimeter i diameter. Men den ringa storleken kompenseras av dess höga oljehalt — och dess unika historia. Läs om våra framsteg med ansvarsfulla inköp av shea.

Ansvarsfulla inköp av kokosnöt

För de kokosodlande länderna i Asien och Stillahavsområdet ger försäljningen av kokosprodukter en viktig exportinkomst.

Ansvarsfulla inköp av raps

Rapsolja är en av våra viktigaste vegetabiliska oljor och används både i livsmedel och i biodiesel. Raps har kommit att bli Nordeuropas egen oljeväxt och är en viktig råvara för AAK.