Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

Raps

en mångfacetterad hållbar gröda

Ansvarsfulla inköp av raps

Rapsolja är en av våra viktigaste vegetabiliska oljor och används både i livsmedel och i biodiesel. Raps har kommit att bli Nordeuropas egen oljeväxt och är en viktig råvara för AAK.

Raps som råvara

Vid sidan av Europa är de största rapsproducenterna Kanada, Kina och Australien. Raps är en årlig gröda som planteras antingen på hösten (vintersorter) eller våren (sommarsorter). Vintersorterna har längre växtperiod och ger bättre avkastning, men kan endast odlas i områden med milt vinterklimat. I Europa är vintersorterna vanligast, medan Kanada enbart odlar sommarraps. På norra halvklotet inleds skördeperioden för vintersorterna i slutet av juli och för sommarsorterna någonstans runt månadsskiftet augusti–september.

Rapsens betydelse för AAK 

Raps är en mycket viktig råvara för AAK och en av få råvaror som företaget pressar i sina egna anläggningar. 

AAK kan erbjuda oljor från både traditionella rapssorter och ett antal specialsorter. En stor del av den raps som används till AAK:s produkter odlas i Sverige, där skördarna har blivit större under de senaste åren. Genom ett nära samarbete med jordbrukarna har AAK kontroll över hela värdekedjan, från produktionen av råvarorna till de färdiga produkterna. Det rapsmjöl som blir kvar efter utvinningen av oljan används till djurfoder.

Hållbar rapsolja 

Sett till jordbrukets hållbarhet är raps en gröda som lämpar sig väl för växelbruk med t.ex. vete och majs. När raps inkluderas i växelbrukscykler bidrar den till en förbättring av jorden genom att göra så att jorden blir väldränerad, binder vatten bättre, får bättre struktur och motståndskraft samt förbättrat näringsinnehåll. Rapsen binder också jorden i upp till elva månader, vilket begränsar de skadliga markeffekterna av vind- och vattenerosion under de utsatta vintermånaderna. Rapsen kan också ge ett värdefullt skydd mot fuktighetsförlust i slutet av sommaren. Raps har dessutom visat sig ha en allmänt positiv effekt på grödornas motståndskraft mot sjukdomar och medför därför minskade risker och kostnader för jordbruken.

Livscykelbedömningar

På AAK använder vi oss av livscykelbedömningar för att analysera vilken påverkan våra leveranskedjor för raps ger globalt, men även i förhållande till andra oljegrödor. På så vis får vi full insikt i våra leveranskedjors klimatpåverkan och kan arbeta för att minimera den och erbjuda våra kunder de bästa lösningarna.

Vi samarbetar med RISE, Sveriges forskningsinstitut, för att utvärdera indikatorer som klimatförändringar (CO2-utsläpp per producerat kg), markanvändning (m2) och uttömning av vattenresurser (m3 vatten) i olika stadier av leveranskedjan som t.ex. odling, transport och bearbetning. Baserat på dessa insikter kan vi erbjuda våra kunder de mest hållbara leveranskedjorna för raps globalt. 

Hållbarhetscertifieringar

AAK arbetar tillsammans med ISCC (International Sustainability and Carbon Certification) för certifierad hållbar rapsolja (ISCC Plus-certifiering).

ISCC utvecklades genom en öppen flerpartsprocess bestående av runt 250 intressenter, däribland internationella förbund, företag, forskningsinstitutioner och icke-statliga organisationer. Som ett forum för intressenter invigdes ISCC i Berlin i januari 2010. Idag har organisationen fler än 100 medlemmar inom jordbruk, bearbetning, tillverkning, forskning och naturskydd.

Fokus för ISCC Plus-standarden ligger på att ingen avskogning av viktiga områden, som t.ex. områden med hög biologisk mångfald, områden med hög kolhalt eller nationellt och internationellt skyddade områden, får ske. Vidare har viktiga principer för god jordbrukspraxis (jord, vatten och luft), arbetsrättigheter, mänskliga rättigheter och markrättigheter definierats. Dessa utvecklas och förbättras kontinuerligt.

Medan jordbruksproducenter omfattas av hållbarhetscertifiering, finns det krav på processaktörer, inköpare och tillverkare vad gäller spårbarhetcertifiering, god förvaltning och minskning av växthusgaser. ISCC är en riskbaserad standard. Certifiering utförs av oberoende certifieringsorgan som måste vara ackrediterade och godkända av ISCC.

AAK kan från sin anläggning i Karlshamn för närvarande leverera såväl rapsolja som rapsolja med höga halter oljesyra som är ISCC Plus-certifierad.

Ta kontakt med din partner för kundgemensam utveckling

AAK House of Sustainability

Hållbar tillväxt är det centrala målet med vår strategi. För oss handlar det om vårt ansvar gentemot alla våra viktiga intressenter – de lokala samhällen där vi verkar, kunder, våra medarbetare, våra investerare och våra leverantörer.

Mer om våra ansvarsfulla inköp

Ansvarsfulla inköp av palmolja

Palmolja är den vegetabiliska olja som produceras och konsumeras mest i världen, och står för 30 % av världsproduktionen. Läs mer om hur AAK stödjer steget mot full hållbarhet i palmoljeindustrin.

Ansvarsfulla inköp av kokosnöt

För de kokosodlande länderna i Asien och Stillahavsområdet ger försäljningen av kokosprodukter en viktig exportinkomst.

Ansvarsfulla inköp av shea

Sheakärnan är endast omkring två och en halv centimeter i diameter. Men den ringa storleken kompenseras av dess höga oljehalt – och dess unika historia.