Våra medarbetare i världen

säkra, engagerade och etiska

Våra medarbetares välmående

Det är tack vare våra medarbetare som vi kan erbjuda vår unika kundgemensamma produktutveckling och våra värdeskapande lösningar. Därför är det väldigt viktigt att medarbetarna fortsätter vara motiverade och engagerade, vilket vi försöker uppnå på flera olika sätt.

Säkerhet framför allt

På AAK har säkerheten högsta prioritet. Tack vare vårt koncernövergripande säkerhetsprogram jobbar vi hela tiden tillsammans på att bli bättre och utbyta bästa praxis. Genom att granska anläggningar och göra riskbedömningar kan vi utarbeta säkerhetsmål och uppmuntra medarbetarna att alltid tänka på säkerheten vid allt arbete och följa alla säkerhetsregler.

AAK:s mål är att koncernen ska ha noll skador som leder till frånvaro. Under 2020 var skador som ledde till sjukfrånvaro 0,4. Alla våra anläggningar granskas i samarbete med externa tillsynsorgan för att garantera en säker verksamhetsdrift. Det kan även innebära rekommendationer till förbättringar och eventuella nödvändiga korrigeringsåtgärder. Alla våra anläggningar har förbättrat rutinerna för säkerhetsgenomgångar, och utsikterna för de kommande åren är goda med tanke på samarbetet mellan olika anläggningar och de tydligt definierade förbättringsåtgärderna.

Medarbetarengagemang

Engagerade och kompetenta medarbetare är AAK:s viktigaste tillgång, och därför har vi alltid strävat efter att attrahera, utveckla och behålla de bästa och skarpaste hjärnorna i branschen.

Under 2020 genomförde vi enkäten Great Place to Work för att identifiera risker och se om det finns områden där vi kan bli bättre, till exempel vad gäller arbetsmiljö, ledarskap, arbetsbelastning, hållbarhet och trakasserier. Resultatet visade att vårt index för medarbetarengagemang hade förbättrats med 5 procentenheter globalt, från 75 till 80.

AAK, Indien

Prestationsstyrning 

Med vår modell för prestationsbaserad ledningskultur, som bygger på ständig dialog, skapar vi en arbetsmiljö där alla kan känna att de har möjlighet att ta ansvar för sin egen utveckling. Här ingår en regelbunden dialog mellan anställda och deras chefer, där fokus ligger på utveckling.

Ökad medvetenhet om hållbarhetsfrågor

För att hållbarhet alltid ska stå i centrum för verksamheten måste vi se till att våra medarbetare är medvetna om hur vi påverkar enskilda personer, samhällen och miljön – och vad vi kan göra åt det.

Varje år delas ett pris ut till en anläggning eller ett affärsområde som har utmärkt sig genom att visa upp ett särskilt bra resultat på hållbarhetsområdet. År 2020 tilldelades produktionsanläggningen i kinesiska Zhangjiagang AAK-utmärkelsen för mest framstående hållbarhetsarbete vilket bland annat omfattade förbättringar inom energi, utsläpp av växthusgaser, avfallshantering och andelen skador med mer än en dags frånvaro.

AAK, Kina

AAKtivate 

Under det senaste decenniet har AAK Mexiko och AAK Colombia haft stor framgång med ett hälsoprogram för medarbetarna, AAKtivate. Programmet är inriktat på fysisk och mental hälsa, där viktiga faktorer som kosthållning ingår.

Under 2020 började AAKtivate-programmet lanseras globalt på våra produktionsanläggningar och kontor.

AAK, Mexico, 2019

Mångfald och inkludering

AAK vet att mångfald och inkludering är faktorer som stärker företaget och kan hjälpa oss att växa. Några exempel på fördelar är bättre kommunikation med kunderna, mer flexibilitet och samarbete i teamen och en bredare kompetensbas för rekrytering. Det är också anledningen till att vi under 2020 har inrättat ett program för mångfald och inkludering för att driva på utvecklingen på området.

Mänskliga rättigheter och arbetsrätt

Att upprätthålla höga etiska normer har högsta prioritet för AAK. Vi vill ha ett företagsklimat som uppmuntrar våra medarbetare, leverantörer och affärspartner att handla etiskt.

AAK:s åtagande att respektera och stödja mänskliga rättigheter fastställs i koncernens uppförandekod. AAK följer FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter samt ILO:s kärnkonventioner. Som ett minimum ska vi följa alla lokala och internationella standarder om rättvisa anställningsvillkor.

För att kunna garantera detta måste vi vara medvetna om vilka effekter vår verksamhet har, och förhindra att brott mot mänskliga rättigheter kan ske. Därför vill vi göra en ”människorättsbedömning” av alla ursprungsländer i leveranskedjan och av våra produktionsanläggningar, återförsäljare och distributörer senast 2021.