AAK VD och koncernchef Johan Westman

Hållbarhet

En förutsättning för framgång

Hållbarhet — en förutsättning för framgång

AAK är ett företag som levererar växtbaserade olje- och fettlösningar med omtanke om vår planet och de människor vi når genom vår verksamhet.

Eftersom AAK använder ett stort antal råvaror i sina processer har vi stora möjligheter att påverka och ett ansvar för att de livsmedel som konsumenterna köper, att de är framtagna på ett hållbart sätt. Genom att säkra hållbarhet i leveranskedjorna, minska vår påverkan på miljön och ha god kunskap om hållbarhetsfrågor kan vi förse våra kunder och i slutet av kedjan även konsumenterna med värdeskapande, hållbara lösningar. 

Hållbarhet — ett av AAK:s främsta kännetecken

Hållbarhet har varit en grundpelare i AAK i många år. Det har en stark koppling till vilka vi är och hur vi bedriver verksamheten. Under 2019 påbörjade vi en strategisk process för att identifiera möjligheter till framtida tillväxt och kravet på att produktionen måste ske på ett hållbart sätt bekräftades då vara en av grundförutsättningarna för att företaget ska kunna utvecklas. Eftersom hållbarhetsinriktningen är så viktig för vår tillväxt har vi tagit fram treårsplaner med särskilt fokus på den stora inverkan vi har på våra leveranskedjor samt förutsättningar för hållbar tillväxt. Under året gjorde vi också en väsentlighetsanalys och ny information samlades in från viktiga intressenter för att klargöra hur vi kan förbättra och göra det möjligt för dem att förverkliga sina hållbarhetsambitioner. Detta förarbete och de viktiga lärdomar vi dragit kommer, i kombination med de globala hållbarhetsmålen, att vägleda oss och stötta oss på vår väg framåt som tillverkare av värdeskapande hållbara oljelösningar.

Våra ambitioner och uppnådda resultat 

AAK har uppnått sina ambitioner på många sätt under 2019. Våra kollegor anstränger sig för att skapa en säker arbetsplats, våra medarbetare breddar sina kunskaper genom våra utbildningsinsatser och människors sociala engagemang visar hur vi kan agera som katalysatorer för hållbar förändring i de samhällen där vi verkar. Det är svårt att mäta påverkan från insatser av den här typen, men vi vet att påverkan finns där och att den är betydelsefull. Dessutom skulle jag vilja lyfta fram några specifika ambitioner och aktiviteter som innebär viktiga steg på vägen, inte bara för AAK, utan också för våra kunder, våra leverantörer och vår planet. 

En ledande och kunnig hållbarhetspartner 

I och med det växande intresset i samhället för miljö och hälsa har AAK sett att efterfrågan på växtbaserade livsmedel har ökat under senare år. Under 2019 lanserade vi AkoPlanet™, en portfölj med lösningar för växtbaserade livsmedel som är bra både för människor och miljö. Detta viktiga steg kommer att förbättra vår förmåga att svara på behoven hos detta snabbt växande marknadssegment och då inte bara med lösningarna i sig, utan även med vår kunskap om och erfarenhet av värdeskapande hållbara lösningar och det betydande inflytande vi haft på våra leveranskedjor.

Hållbar utveckling för våra viktigaste råvaror

Vi har under många år arbetat för hållbar utveckling i våra leveranskedjor. Vi ser detta som en viktig styrka som visar vår förmåga att dra nytta av initiativ som visat sig ha en stor positiv inverkan och skala upp dessa. Ett bra exempel på detta är vårt program Kolo Nafaso i Västafrika genom vilket vi nu kan göra direktinköp av shearåvara, utan mellanhänder. Under 2019 växte detta initiativ enormt och idag deltar mer än 230.000 sheaplockande kvinnor i programmet som ger dem tillgång till kapital, utbildning och logistikstöd. Uppbyggnaden av Kolo Nafaso har gett oss värdefull erfarenhet som vi kan använda och bygga vidare på. 

Minska vår miljöpåverkan 

Vår ambition att minska vårt miljöavtryck tar sig uttryck i att vi ständigt ökar våra ansträngningar för att våra produktionsanläggningar ska påverka miljön i så liten utsträckning som möjligt. Tre viktiga nyckeltal för resurseffektivitet har förbättrats under 2019. Den totala energiförbrukningen per bearbetad enhet minskade med 7% och vattenförbrukningen per enhet bearbetat material minskade med 2,3% jämfört med 2018. Dessutom minskade vi våra växthusgasutsläpp per bearbetad råvaruenhet med 4,4%. Arbete pågår nu för att identifiera hur vår totala miljöpåverkan kan minskas ytterligare.

Ett upprop till handling

2019 var sista året i ett decennium av aldrig tidigare upplevd global uppvärmning, smältande isar och rekordhöga havsnivåer som orsakats av växthusgaser från mänskliga aktiviteter. När jag skriver detta ser vi hur djupt den pågående coronapandemin påverkar människors hälsa, våra samhällen och företag runt om i världen. Osäkerheten har framför allt på kort sikt ökat i vår bransch. I ett mer långsiktigt perspektiv upplever vi dock att trenderna på våra marknader är gynnsamma och vi är därmed fortsatt försiktigt optimistiska inför framtiden. 

AAK inser hur bråttom det är vad angår klimatförändringar och vi har bestämt oss för att minska våra utsläpp och nå de nivåer som krävs utifrån ett gediget förarbete. Under 2020 kommer vi att identifiera klimatrisker, det ramverk och de åtgärder som behövs för att vi ska kunna minska vår påverkan på klimatet på effektivast möjliga sätt. Vi har påbörjat utvärderingar av vår inverkan på klimatet vid alla våra produktionsanläggningar och under 2020 kommer vi också att påbörja sådana utvärderingar i vår leveranskedja för att identifiera hur vi ska kunna ta vårt gemensamma ansvar vidare till att även omfatta relevanta intressenter. Detta kommer att ge oss värdefull kunskap om hur vi bör agera för att minska våra utsläpp av växthusgaser och hur vi kan bygga ett starkt AAK som kan stå emot de svårigheter som uppkommer som ett resultat av klimatförändringarna. Vi bär inte bara på ett ansvar att bekämpa klimatförändringarna utan vi ser det också som en investering inför framtiden för att bygga långsiktigt värde för AAK. 

Ansvaret för att vår planet och våra medarbetare ska må bra vilar på oss alla och vi är inställda på att ta vår del av ansvaret.

Johan Westman
Koncernchef och VD

Ta kontakt med din partner för kundgemensam utveckling

Upptäck vårt hållbarhetsarbete

Ansvarsfulla inköp

Ansvarsfulla inköp på AAK handlar om att ständigt utveckla de positiva effekter som våra inköp har på miljön och på människors försörjning och deras samhällen.

AAK:s House of Sustainability

Vårt House of Sustainability har varit vägledande för vår utveckling och utgör grunden och ramverket för vårt hållbarhetsarbete och hur det ska ingjutas i vår verksamhet.