Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

AAK VD och koncernchef Johan Westman

Hållbar tillväxt

avgörande för AAK

Hållbar tillväxt – avgörande för AAK

Fortsatta framsteg i vårt arbete för hållbara inköp, ett gediget arbete för minskad miljöpåverkan och en ännu säkrare arbetsmiljö vid våra produktionsanläggningar – detta är några av höjdpunkterna i AAK:s hållbarhetsarbete under 2018.

Hållbar tillväxt utgör grunden i AAK:s verksamhet och är ett viktigt mål i vår strategi. Vi anser att hållbar tillväxt handlar om vårt ansvar gentemot våra viktiga intressenter – våra globala och lokala kunder, investerare, leverantörer, anställda och de samhällen vi verkar i. 

Alla våra policyer och koder med koppling till vårt hållbarhetsarbete bygger på FN:s Global Compact-initiativ (UNGC) och är även anpassade till våra kunders krav och värderingar. Vi bidrar även aktivt till arbetet med att uppnå FN:s sjutton mål för hållbar utveckling. 

För att fortsätta göra framsteg inom vårt hållbarhetsarbete har vi ambitioner inom fem fokusområden: Våra kunder, Våra leverantörer, Vår planet, Våra  medarbetare och Våra grannar. Under 2018 gjorde vi viktiga framsteg inom vart och ett av dessa områden.

Våra kunder

Vår globala kundundersökning som genomfördes 2018 bekräftade att våra kunder ser oss som en uppskattad hållbarhetspartner, vilket självklart är mycket viktigt för oss. Ett viktigt område för både AAK och våra kunder är livsmedelssäkerheten. Vi är därför mycket stolta över att samtliga våra produktionsanläggningar är certifierade i enlighet med en – ibland flera – internationellt erkända standarder för livsmedelssäkerhet. 

Efter att framgångsrikt ha implementerat vår uppförandekod hos samtliga medarbetare liksom vår uppförandekod för leverantörer hos våra råvaruleverantörer gör vi nu stora framsteg även med att implementera vår uppförandekod för återförsäljare och distributörer. 

Under året har vi även fortsatt att utveckla våra e-learningkurser. Detta är ett effektivt sätt att involvera och utbilda våra medarbetare inom olika hållbarhetsområden, så att de kan bli en ännu bättre samarbetspartner för våra kunder. 

Våra leverantörer

Ansvarsfulla råvaruinköp är en annan högt prioriterad fråga som dessutom också är viktig för våra kunder. Här har vi gjort betydande framsteg under året. Inom våra leveranskedjor för shea, palm och soja har vi t.ex. nu olika projekt för småjordbruk som samtliga bidrar till att ge dessa lantbrukare ökade möjligheter till försörjning. 

I Burkina Faso och Ghana har antalet kvinnor som deltar i Kolo Nafaso, vårt program för direktinköp av shea, fortsatt att öka. Fler än 134.000 kvinnor är nu direkt involverade i programmet. Av dessa har nästan 1.000 deltagit i en undersökning som vi har genomfört. Denna undersökning bekräftade att kvinnorna sätter stort värde på vårt stöd och har även gett oss värdefulla idéer om hur vårt samarbete ska förbättras ytterligare framöver.

När det gäller hållbara inköp av palmolja fortsätter vi vårt arbete med att engagera och få med oss våra leverantörer på att åstadkomma och säkerställa hållbarhet i leveranskedjan. Ett viktigt steg framåt var utvecklingen av RSPO-standarden så att den nu även omfattar ett avskogningsstopp. Att vi nu köper råvaror från ett större geografiskt område än tidigare ser vi som en möjlighet att driva fram förändringar på nyare och mer snabbväxande marknader där hållbarhetsfrågor tidigare inte har varit lika prioriterade. Detta gör vi genom att engagera våra leverantörer och aktivt stödja lokal RSPO-verksamhet. Men det är också en utmaning för oss att upprätthålla vår standard för hållbar palmolja på de marknader där vi är mer etablerade. 

När vi ska hantera den här utmaningen utgör ökad insyn ett betydelsefullt verktyg: på vår webbplats publicerar vi numera en lista över alla våra kvarnar samt ett tillägg om klagomål. En öppen kommunikation och diskussion om vårt fortlöpande förbättringsarbete är centralt både för våra viktiga intressenter och oss själva.

Vår planet

Under 2018 har vi gjort framsteg i arbetet för att minska miljöpåverkan, med förbättringar för merparten av våra resultatindikatorer. På vissa områden har vi ställts inför en del utmaningar, framför allt på grund av svåra väderförhållanden. 

USA:s östkust, där två av våra produktionsanläggningar finns, hade t.ex. betydligt kallare väder än vanligt och Sverige, där vår produktionsanläggning i Karlshamn ligger, hade rekordvarmt väder 2018. Detta ledde till ökad förbrukning av energi och andra resurser. För att stå bättre rustade inför framtiden kommer vi att genomföra en riskbedömning med koppling till klimatförändringarna på alla våra produktionsanläggningar före 2020. 

Fyra nya anläggningar har tillkommit i vår rapportering – två nyinvesteringar och två förvärv. Därmed har vi också fått ett nytt grundscenario för mätningarna av vår miljöeffektivitet. Genom vår anläggning i Colombia, som förvärvades 2014, vet vi att ett globalt utbyte av bästa praxis gör det möjligt att på relativt kort tid ta stora steg framåt. Under de senaste tre åren har vår anläggning i Colombia förbättrat samtliga siffror i miljöeffektivitetsmätningarna med mellan 28 och 68%.

Våra medarbetare

Vårt globala säkerhetsprogram, som syftar till att åstadkomma en olycksfri arbetskultur och en riskfri arbetsmiljö på AAK, har haft en bra start. Andelen skador som leder till förlorad arbetstid (Lost Time Injury Rate, LTIR) – definierad som antalet arbetsskador som medför minst en dags sjukfrånvaro per 200.000 arbetade timmar – förbättrades med 25% på våra produktionsanläggningar. Under 2018 noterade en tredjedel av våra produktionsanläggningar inga sådana skador över huvud taget. 

Våra inköpskontor i Västafrika arbetar under helt andra förhållanden och här har tyvärr antalet skador som leder till sjukfrånvaro ökat jämfört med året innan. För att sänka de här siffrorna genomförs nu utbildning i säkerhetsfrågor och första hjälpen i regionen. 

Under 2019 kommer vårt globala säkerhetsteam att fortsätta genomföra och förbättra vårt globala säkerhetsprogram.

Våra grannar

AAK är ett globalt företag som bidrar till utvecklingen i de många lokala samhällen där vi är verksamma genom att skapa arbetstillfällen, betala skatt och göra affärer med lokala företag. Detta räcker dock inte för att bli en del av det lokala samhället. Därför har vi länge engagerat oss aktivt i dessa samhällen genom att sponsra olika verksamheter eller delta direkt i olika projekt och aktiviteter. 

Under 2018 deltog AAK i en rad olika lokala aktiviteter och vi kommer att fortsätta se till så att vi utgör en integrerad del av de lokala samhällena framöver.

Offentligt erkännande av vårt hållbarhetsarbete

Vårt engagemang för att ständigt utveckla vårt hållbarhetsarbete har inte gått obemärkt förbi. 

I början av 2019 publicerade Corporate Knights Inc. sin femtonde årliga lista över världens 100 mest hållbara företag. AAK placerades på plats 75. Corporate Knights, ett företag baserat i Kanada med fokus på medie- och investeringsforskning, hade analyserat hållbarhetsarbetet hos 7.500 företag. 

Vi känner oss självklart mycket hedrade över denna utmärkelse, som vi har tilldelats tack vare våra engagerade och ansvarsfulla AAK-medarbetare världen över. Den visar att vi är på rätt väg med vårt målmedvetna och omfattande hållbarhetsarbete. 

Oavsett om det leder till utmärkelser eller ej kommer vi fortsätta att ständigt förbättra och förfina vårt arbete inom våra fokusområden, inkludera AAK:s nya produktionsanläggningar i vårt hållbarhetsarbete och framför allt se till att verksamheten växer på ett hållbart och ansvarsfullt sätt.

Johan Westman
Koncernchef och VD

Upptäck vårt hållbarhetsarbete

Ansvarsfulla inköp

Ansvarsfulla inköp på AAK handlar om att ständigt utveckla de positiva effekter som våra inköp har på miljön och på människors försörjning och deras samhällen.

Vårt House of Sustainability

Hållbar tillväxt är det centrala målet med vår strategi. För oss handlar det om vårt ansvar gentemot alla våra viktiga intressenter – de lokala samhällen där vi verkar, kunder, våra medarbetare, våra investerare och våra leverantörer.