Ersättning och incitamentsprogram

till styrelse och ledande befattningshavare

Ersättning till styrelse och ledande befattningshavare

Nedan finns redogörelse över AAK:s ersättning till styrelse och ledande befattningshavare enligt den senaste årsredovisningen.

Notera att ett nytt Förslag från styrelsen med riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har antagits vid årsstämman 2020. 

2019 ersättning

Incitamentsprogram

Vid årsstämman i AAK AB den 17 maj 2017 beslutades att införa ett långsiktigt incitamentsprogram för ledande befattningshavare och vissa nyckelpersoner inom AAK-koncernen och en emission av teckningsoptioner för att inrätta ett teckningsoptionsprogram. Det totala antalet teckningsoptioner uppgick till 1.220.000 till ett värde av 42,40 kr per teckningsoption, totalt 51.728.000 kr. Under 2017 tecknade anställda sig för 880.320 teckningsoptioner till ett genomsnittligt pris om 42,54 kr per option, totalt 37.444.825 kr. Efter den aktiesplit som gjordes 2018 är varje teckningsoption berättigad till sex aktier. Under 2019 tecknade anställda sig för 20.480 teckningsoptioner till ett genomsnittligt pris om 244,14 kr, totalt 4.999.987 kr. Utestående optioner vid utgången av 2019 uppgår till 319.200 (339.680) till ett bokfört värde om 9.283.187 kr (14.283.175 kr).

Styrelsens arvode

Till de av årsstämman valda styrelseledamöterna utgår ett av stämman beslutat styrelsearvode, vilket fördelas mellan ledamöterna efter beslut i styrelsen.

Utöver kostnadsersättningar för resor har inga andra ersättningar eller förmåner utbetalats. Bolagets VD, styrelsens sekreterare och arbetstagarrepresentanterna erhåller ej något arvode utöver ersättning för kostnader i samband med styrelsearbete.

Enligt årsstämmans beslut uppgår det samlade arvodet till de stämmovalda externa styrelseledamöterna för perioden fram till nästa årsstämma till sammanlagt 3.870.000 kr inklusive ersättning för kommittéarbete. Av detta utgår till styrelsens ordförande 880.000 kr och 390.000 kr till varje övrig extern styrelseledamot. Ersättning för kommittéarbete fördelar sig enligt bolagsstämmobeslut till 250.000 kr för revisionskommitténs ordförande, 125.000 kr till övrig ledamot i revisionskommittén, 100.000 kr till ersättningskommitténs ordförande och 50.000 kr till övrig ledamot i ersättningskommittén.

2019 ersättningar till styrelse och ledande befattningshavare

Ersättningar och övriga förmåner för året 2019 enligt årsredovisning 2019 sidan 88.

Tabellen kan även laddas ner här (PDF). 

2020 riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Följande är en sammanfattning av principerna för ersättning till ledande befattningshavare i AAK antagna av årsstämman 2020. Styrelsens fullständiga förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare finns här.

Riktlinjerna omfattar verkställande direktören och de personer som under den tid riktlinjerna gäller ingår i koncernledningen. Riktlinjerna ska gälla för anställningsavtal som ingås efter årsstämmans beslut, samt för eventuella ändringar i befintliga avtal. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver – och oberoende av riktlinjerna – besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar. Den rörliga kontantersättningen får uppgå till högst 110 procent av den fasta årliga kontantlönen och ska vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier som kan vara finansiella eller icke-finansiella. De kan också utgöras av individanpassade kvantitativa eller kvalitativa mål. De kriterier som i huvudsak tillämpas är kopplade till utvecklingen av rörelseresultat, avkastning på sysselsatt kapital och vinst per aktie. Uppfyllelse av kriterier för utbetalning av rörlig kontantersättning ska kunna mätas under en period om ett eller flera år.

Pensionsrätt för ledande befattningshavare ska gälla från tidigast 60 års ålder. För verkställande direktören ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda. För övriga ledande befattningshavare ska pensionsförmåner, innefattande sjukförsäkring, vara premiebestämda om inte befattningshavaren omfattas av förmånsbestämd pension enligt tvingande kollektivavtalsbestämmelser. Rörlig kontantersättning ska vara pensionsgrundande i den mån så följer av tvingande kollektivavtalsbestämmelser som är tillämpliga på befattningshavare.

Pensionspremierna för premiebestämd pension ska uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Andra förmåner får innefatta bl.a. livförsäkring, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Sådana förmåner får sammanlagt uppgå till högst 10 procent av den fasta årliga kontantlönen.

Vid uppsägning från bolagets sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för två år. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst sex månader, utan rätt till avgångsvederlag.

Kontakta Investor Relations