Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

Grafer med aktieutveckling i olika färger - Investerare - AAK

Stark resultatutveckling

och vunna marknadsandelar

Finansiellt resultat 2018

AAK:s finansdirektör Fredrik Nilsson ger en insiktsfull analys över företagets finansiella resultat för 2018.

2018 rapporterades ytterligare ett rekordhögt helårsresultat. Hur skulle du beskriva AAK:s resultatutveckling?

Jag skulle beskriva den som mycket stark, i synnerhet med tanke på de utmaningar som vi har haft inom Chocolate & Confectionery Fats där volatiliteten i råvaruutbytet har medfört lägre produktionsutfall och högre produktionskostnader.

Den fortsatta tvåsiffriga förbättringen av rörelseresultatet ligger på en nivå som överensstämmer med vår ambition. Rörelseresultatet har varit rekordhögt under 32 kvartal i följd och helårsresultatet har förbättrats varje år sedan 2010.

Under året fortsatte den organiska tillväxten för våra special- och semispecialprodukter och med 5% organisk tillväxt har vi definitivt tagit marknadsandelar.

Hur skulle du vilja kommentera kassaflödet?

Trots snabb tillväxt och investeringar i kapacitetsutbyggnad för att kunna möta kundernas efterfrågan, har vi haft ett positivt kassaflöde efter investeringar under både 2017 och 2018. För 2019 räknar vi med att investeringarna ligger på en något högre nivå än under 2018.

Kassaflödet från rörelsekapitalet var negativt under 2018. En god styrning av rörelsekapitalet har haft en positiv inverkan på kassaflödet. Detta motverkades dock av en måttlig ökning av råvarupriserna under andra halvåret 2017 vilket hade en negativ inverkan på kassaflödet från rörelsekapitalet under första delen av 2018, medan lägre råvarupriser inverkade positivt under den senare delen av året. En fortsatt organisk volymtillväxt resulterade även i ett negativt kassaflöde från rörelsekapitalet.

Vi fortsätter att fokusera på rörelsekapitalets omsättningshastighet och här bör det gå att åstadkomma fler förbättringar, framför allt vad gäller betalningsvillkoren med våra leverantörer samt sena betalningar från vissa kunder.

Vi strävar efter att ge våra aktieägare en jämn och stabil utdelning som ska återspegla företagets resultatutveckling på lång sikt. För sjunde året i rad har vi ökat utdelningen, vilken uppgick till totalt 412 mkr eller 35% av det konsoliderade resultatet efter skatt.

Hur fördelas kapitalet?

Vår strävan är alltid att maximera vår kapacitet att investera för ökad tillväxt och generera högre avkastning för våra aktieägare. För att säkerställa fortsatt tillväxt vill vi ha en stark balansräkning och vara väl kapitaliserade med en nettoskuld/EBITDA under 3. Vår nuvarande nettoskuld i förhållande till EBITDA är 1,06.

I slutet av 2018 etablerade vi ett MTN-program (Medium Term Note) med en låneram om 4.000 mkr. Programmet kommer att diversifiera våra befintliga finansieringskällor och ge oss ett flexibelt alternativ till nuvarande banklån.

Enligt vår utdelningspolicy ska utdelningskvoten uppgå till 30–50% av nettovinsten. Historiskt har utdelningskvoten legat kring 35%.

De senaste åren har vi gjort betydande investeringar för att skapa organisk tillväxt, byggt nya fabriker och byggt ut andra för att se till att vi har tillräcklig kapacitet att möta den starka efterfrågan på våra lösningar. Företaget kommer att fortsätta investera i organisk tillväxt, både vad gäller utrustning och våra medarbetare, för att säkerställa att vi kan fortsätta vara den samarbetspartner som kan erbjuda produktutveckling i nära samarbete med kunderna.

Kontakt

Fredrik Nilsson - Media - AAK

Fredrik Nilsson

Finansdirektör

Telefon: +46 40 627 83 34
Mobil: +46 708 95 22 21

Lär dig mer om vår ekonomi

Varför du bör investera i AAK

Fredrik Nilsson, vår finansdirektör, ger de viktigaste skälen för att investera i AAK.

Finansiell information

AAK:s finansiella information omfattar olika rapporter. Du kan även prenumerera på finansiella rapporter och pressreleaser för att hålla dig uppdaterad om vår ekonomi.