Grafer med aktieutveckling i olika färger - Investerare - AAK

Stark resultatutveckling

och vunna marknadsandelar

Finansiellt resultat 2019

AAK:s finansdirektör Fredrik Nilsson ger en insiktsfull analys över företagets finansiella resultat för 2019.

Hur skulle du beskriva AAK:s resultatutveckling under 2019?

Det har varit ett framgångsrikt år där vi har noterat tillväxt jämfört med föregående år i fråga om volymer, rörelseresultat, rörelseresultat per kilo samt vinst per aktie. Detta är särskilt imponerande med tanke på de utmaningar vi har haft i fråga om lågavkastande sheakärnor inom Chocolate & Confectionery Fats och ett mer varierat resultat inom Special Nutrition till följd av lägre födelsetal i Kina och vissa globala kunders lagerjusteringar.

Den fortsatta tvåsiffriga förbättringen av rörelseresultatet ligger på en nivå som överensstämmer med vår ambition. Rörelseresultatet har varit rekordhögt under 36 kvartal i följd och helårsresultatet har förbättrats varje år sedan 2010.

Hur skulle du vilja kommentera kassaflödet?

För att kunna möta framtida efterfrågan har vi fortsatt att investera i kapacitet och göra strategiska förvärv. Trots de tre senaste årens investeringar har vi ändå haft ett positivt kassaflöde. För 2020 räknar vi med att kapitalutgifterna ligger på en något högre nivå än under 2019.

Kassaflödet från rörelsekapitalet var negativt under 2019. En god styrning av rörelsekapitalet vad gäller kundfordringar har haft en positiv inverkan på kassaflödet. Detta motverkades dock av de strategiska inköpen av viktiga råvaror till Chocolate & Confectionery Fats, som hade en betydande negativ inverkan på kassaflödet från lagerförändringar.

Under det fjärde kvartalet har vi noterat starkt ökande råvarupriser, särskilt på palmolja. Under 2020 kommer detta att påverka vårt kassaflöde och rörelsekapitalet.

Vi fortsätter att fokusera på rörelsekapitalets omsättningshastighet och här bör det gå att åstadkomma fler förbättringar, framför allt vad gäller betalningsvillkoren med våra leverantörer samt sena betalningar från vissa kunder.

Hur fördelas kapitalet?

Vår strävan är alltid att maximera vår kapacitet att investera för ökad tillväxt och generera högre avkastning för våra aktieägare. För att säkerställa fortsatt tillväxt vill vi ha en stark balansräkning och vara väl kapitaliserade med en nettoskuld/EBITDA under 3. Vår nuvarande nettoskuld i förhållande till EBITDA är 1,10.

I slutet av 2018 inrättade vi ett MTN-program (Medium Term Note) med ett rambelopp på 4.000 mkr. Programmet kommer att vara ett stöd i diversifieringen av våra befintliga finansieringskällor och ge oss ett flexibelt alternativ till nuvarande banklån.

De senaste åren har vi gjort betydande investeringar för att skapa organisk tillväxt, byggt nya fabriker och gjort flera förvärv för att utöka vår närvaro och tillföra AAK ny kompetens. Framöver kommer vi att fortsätta investera i tillväxt, både vad gäller utrustning och våra medarbetare, för att säkerställa att vi kan fortsätta vara kundernas förstahandsval av samarbetspartner som kan erbjuda kundgemensam produktutveckling.

Kontakt

Fredrik Nilsson

Finansdirektör

Telefon: +46 40 627 83 34
Mobil: +46 708 95 22 21

Lär dig mer om vår ekonomi

Varför du bör investera i AAK

Fredrik Nilsson, vår finansdirektör, ger de viktigaste skälen för att investera i AAK.

Finansiella rapporter

AAK:s årsrapporter och kvartalsrapporter samt möjligheten att prenumerera på rapporter och pressreleaser.