Ett strukturerat tillvägagångssätt för fortsatt utveckling

integrerar hållbarhet i vårt sätt att arbeta

Tillvägagångssätt för bättre råvaruinköp

På AAK är principen för hur ansvarsfulla råvaruinköp ska hanteras densamma för alla våra huvudråvaror. Vårt mål är att hållbarhetsaspekterna alltid ska tas i beaktande när våra olika team världen över arbetar med råvaruinköp, transporter, logistik och kundkontakter. Detta hjälper oss att skapa en länk mellan våra kunders varumärken och de anläggningar som råvarorna kommer ifrån.

Vår modell

För att i så hög utsträckning som möjligt påverka råvaruindustrin och arbeta på ett holistiskt sätt med de utmaningar vi står inför, interagerar vi med leveranskedjorna genom vårt tillvägagångssätt för mer hållbara råvaruinköp: 

En djup förståelse för vår leverantörsbas

Vi förbättrar spårbarheten och övervakningen av våra råvaror i anslutning till länder, regioner, jurisdiktioner och, i slutändan, produktionsbasen och jordbrukarna. Det behövs för att göra en riskbedömning, vilket hjälper oss att identifiera och prioritera de viktigaste frågorna och positiva effekter som AAK:s verksamhet kan få.

Vidta åtgärder

Våra riskförebyggande åtgärder och prioriteringar fastställs i treårsplaner för alla de viktigaste råvarorna. I planerna beskrivs detaljerat vad vi strävar efter och måste fokusera på i vårt engagemang med leverantörer och jordbrukare (t.ex. utbildning och kompetensutveckling), samt vilka aktiviteter vi planerar utanför leverantörsbasen.

Samarbeta med leverantörer och småjordbrukare

Vi utvärderar leverantörerna med hjälp av frågeformulär och övervakning. Syftet är att öka leverantörernas och jordbrukarnas kunskap om och engagemang för hållbar utveckling. Leverantörerna måste följa och underteckna AAK Group Policy and Code of Conduct for the Responsible Sourcing of Plant-based oils. Vårt fokus ligger på att undertecknande ska leda till fullständigt genomförande, vilket också ska framgå av leverantörernas färd- och handlingsplaner, och på hur vi kan få till stånd omställningen. Dessutom använder vi resultatkort för leverantörer som ett verktyg för engagemang och övervakning.

Granskningar av leveranskedjan genomförs, där risk, resultat och prioritet bedöms i samband med inköp och handel. Externa genomgångar görs av de relevanta tillsynsorganen i anknytning till särskilda certifieringar (RSPORainforest AllianceProTerra och ISCC).

Påverka även utanför leverantörsbasen

Många hållbarhetsfrågor är komplicerade och kräver en bredare omställning på regional nivå eller landskapsnivå, bortom AAK:s leverantörsbas. 

AAK deltar aktivt i många branschinitiativ. AAK är bland annat medlem i Global Shea Alliance och i RSPO:s styrelse och ständiga kommitté för marknadsutveckling. Vi har också inlett samarbete med SolidaridadForever Sabah och Saha Global samt undertecknat stadgan om hållbar kokosproduktion.

Bedöma risker och prioritera due diligenceaktiviteter och riskförebyggande åtgärder

Vi har skapat oss en heltäckande översikt över riskerna i leverantörskedjan samt över due diligence-aktiviteter och riskförebyggande åtgärder som baseras på AAK:s nuvarande arbetssätt. I denna översikt ingår våra sex viktigaste råvaror och de fyra nyckelfrågor som vi prioriterar på vår resa mot bättre råvaruinköp.

Frågor om vårt hållbarhetsarbete?