En framgångsstrategi i tre nivåer

integrerar hållbarhet i vårt arbetssätt

Tillvägagångssätt för bättre råvaruinköp

På AAK är principen för hur ansvarsfulla råvaruinköp ska hanteras densamma för alla våra huvudråvaror. Vårt mål är att hållbarhetsaspekterna alltid ska tas i beaktande när våra olika team världen över arbetar med råvaruinköp, transporter, logistik och kundkontakter. Detta hjälper oss att skapa en länk mellan våra kunders varumärken och de anläggningar som råvarorna kommer ifrån.

Vår modell

För att i så hög utsträckning som möjligt påverka råvaruindustrin och arbeta på ett holistiskt sätt med de utmaningar vi står inför, interagerar vi med leveranskedjorna på tre nivåer: 

 

Verkligen förstå vår leverantörsbas

Vi förbättrar spårbarheten och övervakningen av våra råvaror i anslutning till länder, regioner, jurisdiktioner och, i slutändan, produktionsbasen och jordbrukarna. Det behövs för att göra en riskbedömning, vilket hjälper oss att identifiera och prioritera de viktigaste frågorna och positiva effekter som AAK:s verksamhet kan få.

Samarbeta med leverantörer och småjordbrukare

Vi utvärderar leverantörerna med hjälp av frågeformulär och övervakning. Syftet är att öka leverantörernas och jordbrukarnas kunskap om och engagemang för hållbar utveckling. Leverantörerna måste följa vår uppförandekod för råvaruleverantörer, och vi ber dem underteckna särskilda policyer (t.ex. vår policy för hållbar palmolja). Vårt fokus ligger på att undertecknande ska leda till fullständigt genomförande, vilket också ska framgå av leverantörernas färd- och handlingsplaner, och på hur vi kan få till stånd omställningen. Dessutom använder vi resultatkort för leverantörer som ett verktyg för engagemang och övervakning.

Granskningar av leveranskedjan genomförs, där risk, resultat och prioritet bedöms i samband med inköp och handel. Externa genomgångar görs av de relevanta tillsynsorganen i anknytning till särskilda certifieringar (RSPORainforest AllianceProTerra och ISCC).

Påverka även utanför leverantörsbasen

Många av de här hållbarhetsfrågorna är komplicerade och kräver en bredare omställning på regional nivå eller landskapsnivå, även bortom AAK:s leverantörsbas. AAK deltar aktivt i många branschinitiativ. För att nämna några av dem: styrelseledamot i Global Shea AllianceRSPO och den ständiga kommittén för marknadsutveckling; samarbete med Solidaridad och Forever Sabah; har undertecknat stadgan om hållbar kokosproduktion (Sustainable Coconut Charter).