Vårt tillvägagångssätt

AAK House of Sustainability

Vårt tillvägagångssätt inom hållbarhet

Under 2020 uppdaterade och skärpte vi vårt ramverk för ökad hållbarhet – AAK House of Sustainability.

Det uppdaterade ramverket stödjer att hållbarhet i en ännu högre grad integreras i vår affärsmodell och affärsstrategi. Syftet är att integrera hållbarhet från växt till varumärke samt att stärka AAK:s ställning som kundernas förstahandsval för växtbaserade oljelösningar.

Ramverket hjälper oss att involvera hela vår organisation, prioritera våra insatser och leva upp till våra åtaganden och ambitioner.


Hållbarhet är en mycket viktig del av vårt verksamhetssyfte – Making Better Happen™ – och vårt hållbarhetsarbete är integrerat i alla delar av AAK:s värdekedja, hela vägen från grödan ute på fälten till varumärket på butikshyllan. Det är detta vi syftar på med Making Better Happen – från växt till varumärke.

Vårt övergripande hållbarhetsmål är att få AAK att växa och vara lönsamt genom att leverera hållbarhet från växt till varumärke. Vår ambition är att kunna hantera risker och påverka hållbarheten i positiv riktning – långt bortom AAK:s verksamhet och värdekedja.

Vi engagerar oss helhjärtat och involverar hela organisationen för att förverkliga vårt syfte. Med en stark struktur för styrning av verksamheten följer vi upp framstegen och ser till att vi bidrar till FN:s mål för hållbar utveckling och Parisavtalet.

Internationella hållbarhetsramverk 

Vårt hållbarhetsarbete bygger på internationella ramverk och standarder, som exempelvis de tio principerna i FN:s Global Compact (UNGC), OECD:s riktlinjer, ILO:s deklaration om rättigheter i arbetslivet, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och standarden i Global Reporting Initiative (GRI).

Stöd för dessa ramverk finns i våra interna policyer, koder och rutiner.

Hållbarhet från växt till varumärke

Vår avsikt med Making Better Happen™ är starkt förknippat med de tre fokusområdena Bättre råvaruinköp, Bättre verksamhetsdrift och Bättre lösningar. AAK:s House of Sustainability stämmer även överens med FN:s mål för hållbar utveckling vilka är helt avgörande för vår verksamhet.

För varje fokusområde har vi gjort tre åtaganden och satt upp ambitioner som visar hur vi prioriterar och bidrar till hållbar utveckling.

Vi har anpassat våra åtaganden till våra viktigaste hållbarhetsmål samt målen för hållbar utveckling för att säkerställa att vi gör framsteg med hänsyn till risker och möjligheter. Läs mer om hur vi jobbar med styrningen av vårt hållbarhetsarbete i vår senaste hållbarhetsrapport.