Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

Åhörare vid årsmöte - Investerare - AAK

Forumet för beslut och inflytande

Årsstämma

Årsstämman i AAK är det högsta beslutande organet och det forum genom vilket aktieägarna utövar sitt inflytande över företaget.

AAK:s årsstämma beslutar om ett antal centrala frågor såsom fastställande av resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD:n, utdelning till aktieägarna samt om styrelsens sammansättning.

Årsstämma 2020

Årsstämma kommer att hållas onsdagen den 13 maj 2020, klockan 14:00 i Malmö Arena, Hyllie Stationstorg 2, 215 32 Malmö. Inpassering och registrering öppnar klockan 13:30.

Särskilda åtgärder med anledning av coronavirus och covid-19

Säkerhet och trygghet för besökare vid AAK:s årsstämmor är alltid av högsta prioritet. Med anledning av coronavirus och covid-19, har AAK beslutat att vidta följande särskilda åtgärder vid årsstämman den 13 maj 2020:

  • Inga busstransporter till och från årsstämman arrangeras.
  • Utställningsområdet utgår och inga smakprover erbjuds.
  • Ingen gemensam förtäring serveras.
  • Presentpåse överlämnas ej.
  • Deltagande av ledande befattningshavare och styrelseledamöter kommer att begränsas. 
  • Anföranden kommer att kortas ned eller ställas in. Vidare kommer frågorna på årsstämman att koncentreras till beslutspunkterna på dagordningen. För eventuella allmänna frågor är aktieägare välkomna att skicka in dessa i förväg till investor@aak.com.

AAK följer noggrant händelseutvecklingen kring coronaviruset och covid-19 och kan vid behov med kort varsel komma att vidta ytterligare försiktighetsåtgärder utöver de ovanstående. Uppdaterad information kommer att publiceras på denna sida: www.aak.com/sv-se/investerare/arsstamma

Deltagande och anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 7 maj 2020, dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 7 maj 2020.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i årsstämman, kontakta sin bank eller förvaltare för att tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 7 maj 2020 hos Euroclear Sweden AB. Detta innebär att aktieägare i god tid före torsdagen den 7 maj 2020 måste meddela förvaltaren sin önskan härom.

Anmälan om deltagande ska ske till AAK AB på adress AAK AB c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller per telefon: 08-402 90 45, eller digitalt via följande länk: https://anmalan.vpc.se/AAKAGM/
Euroclears integritetspolicy >> 

Deltagande via fullmakt

Med anledning av smittrisk och myndigheternas föreskrifter uppmanar vi aktieägare att noga överväga möjligheten att istället för att närvara fysiskt vid årsstämman delta via ombud. Ladda ner fullmakt >>.

AAK har informerats om att Euroclear Sweden erbjuder aktieägare som är privatpersoner och som inte önskar närvara fysiskt vid årsstämman att lämna fullmakt och röstinstruktioner till ombud från Euroclear Sweden. Alla privatpersoner som anmäler deltagande till årsstämman kommer via brev att kontaktas av Euroclear Sweden med instruktioner om tillvägagångssätt för att utnyttja denna möjlighet.

Euroclear Sweden agerar inte för AAK:s räkning och tillhandahåller inte tjänster till AAK i detta avseende, men vi välkomnar detta initiativ och anser att det under rådande förhållanden är ett bra alternativ till att närvara fysiskt.

Begäran om upptagande av ärenden

Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman om begäran har kommit in till styrelsen senast den 25 mars 2020. Begäran skall ställas till styrelsen och skickas till Stina Jarl per post på adress AAK AB (publ.), Stina Jarl, Skrivaregatan 9, 215 32 Malmö, alternativt per e-post till stina.jarl@aak.com.

Valberedning

Valberedningen inför årsstämman 2020 består av:

  • Märta Schörling Andreen, ordförande i valberedningen (Melker Schörling AB)
  • Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder)
  • Leif Törnvall (Alecta)
  • Åsa Nisell (Swedbank Robur fonder)

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan sända brev adresserat till AAK AB (publ.), ”Valberedningen”, Skrivaregatan 9, 215 32 Malmö.

Årsstämma 2019

Finn information och publikationer rörande vår årsstämma 2019.

Årsstämma 2018

Finn information och publikationer rörande vår årsstämma 2018.

Årsstämma 2017

Finn information och publikationer rörande vår årsstämma 2017.

Årsstämma 2016

Finn information och publikationer rörande vår årsstämma 2016.

Årsstämma 2015

Finn information och publikationer rörande vår årsstämma 2015.

template

template

Lär dig mer om vår ekonomi

Finansiell information

AAK:s finansiella information omfattar olika rapporter. Du kan även prenumerera på finansiella rapporter och pressreleaser för att hålla dig uppdaterad om vår ekonomi.

Finansiell kalender

I den finansiella kalendern hittar du alla datum för bokslutskommuniké-, kvartalsrapporter och vår årsstämma.