Årsstämma

Forumet för beslut och inflytande

Årsstämma

Årsstämman i AAK är det högsta beslutande organet och det forum genom vilket aktieägarna utövar sitt inflytande över företaget.

AAK:s årsstämma beslutar om ett antal centrala frågor såsom fastställande av resultat- och balansräkning, ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och VD:n, utdelning till aktieägarna samt om styrelsens sammansättning.

Årsstämma 2022

Årsstämma kommer att hållas onsdagen den 18 maj 2022, kl. 14.00 i Malmö.

Mer information om årsstämman och hur man anmäler sig kommer i april 2022.

Begäran om upptagande av ärenden

Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman om begäran har kommit in till styrelsen senast den 30 mars 2022. Begäran skall ställas till styrelsen och skickas till Stina Jarl per post på adress AAK AB (publ.), Stina Jarl, Skrivaregatan 9, 215 32 Malmö, alternativt per e-post till stina.jarl@aak.com.

Valberedning

Valberedningen inför årsstämman 2022 består av:

  • Märta Schörling Andreen, ordförande i valberedningen (Melker Schörling AB)
  • Peter Lööw (Alecta)
  • Elisabet Jamal Bergström (SEB Investment Management)
  • Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder)

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan sända brev adresserat till AAK AB (publ.), ”Valberedningen”, Skrivaregatan 9, 215 32 Malmö.