Hållbara råvaruinköp

i alla våra leveranskedjor av råvaror

Bättre råvaruinköp

AAK arbetar för hållbara råvaruinköp och vi är väl medvetna om den viktiga roll vi har i värdekedjan för livsmedel. Genom satsningen på bättre råvaruinköp vill vi få till stånd en omställning och anstränga oss extra mycket för att bygga in system för att kontinuerligt åstadkomma förbättringar.

Vi står i ständig kontakt med våra leverantörer för att se till att det görs framsteg och att råvarorna produceras på ett hållbart sätt som värnar om den biologiska mångfalden och ekosystemen och minskar vår miljöpåverkan, samtidigt som vi skyddar mänskliga rättigheter och människors försörjningsmöjligheter.

Tillsammans åstadkommer vi en förbättring till det bättre – Making Better Happen.

Åtaganden och ambitioner

Skydda biologisk mångfald och ekosystem, minska miljöpåverkan 

  • 100% av leveranskedjorna för palm och soja ska ha verifierats så att ingen avskogning eller markomvandling förekommer 2025
  • 150.000 planterade träd 2025
  • Fastställa science-based targets under 2022 i linje med FLAG* (inväntar inlämnande till SBTi)
    *Scope 3: Inklusive FLAG (Forest, land, and Agriculture Science Based Target Setting Guidance), som krävs fr.o.m. september 2022. FLAG betyder skog, land och lantbruk.

Stärka försörjningsförmågan för småjordbrukare och kvinnor

Införliva respekt för mänskliga rättigheter

  • Tillbörlig aktsamhet av mänskliga rättigheter ska ha införts för alla de viktigaste råvarorna 2025

Viktiga resultat 2022

Skydda biologisk mångfald och ekosystem, minska miljöpåverkan

Stärka försörjningsförmågan för småjordbrukare och kvinnor

Införliva respekt för mänskliga rättigheter

  • 100% av ursprungsländerna riskbedömdes, de allvarligaste konsekvenserna vid eventuella överträdelser identifierades och en due  diligence-strategi fastställdes
  • Handlingsplan för palmolja påbörjad

  • Uppdaterad AAK Koncernpolicy och Uppförandekod för ansvarsfulla inköp av växtbaserade oljor

Frågor om vårt hållbarhetsarbete?

Mer om bättre inköp av råvaror