Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

Styrelsemedlemmar som diskuterar ett affärsbeslut - Investerare - AAK

Styrelsen

Styrelsens uppgifter regleras i aktiebolagslagen och i bolagsordningen. Styrelsearbetet styrs av den arbetsordning som styrelsen själv varje år har att anta.

Styrelsens arbetsordning reglerar även arbetsfördelning och ansvar mellan styrelsen, dess ordförande och VD. Reglerna innehåller också rutiner för VDs ekonomiska rapportering till styrelsen.

Styrelsens sammansättning

Enligt bolagsordningen ska AAK:s styrelse bestå av minst tre och som mest tio ledamöter. Styrelsens medlemmar väljs årligen på årsstämman för en period fram till nästa årsstämma.

I enlighet med lagstiftningen har de anställdas organisationer rätt att vara representerade i styrelsen och därför har två ordinarie medlemmar och två suppleanter utsetts.

Georg Brunstam

Styrelsens ordförande

Invald år: 2018
Född: 1957
Andra styrelseuppdrag: Styrelseordförande i HEXPOL AB och Inwido AB. Styrelseledamot i NIBE Industrier AB, Beckers Industrial Coatings Holding AB och Melker Schörling AB.
Innehav: 71.599 teckningsoptioner*
Bengt Baron - Media - AAK

Bengt Baron

Styrelseledamot

Invald år: 2017
Född: 1962
Andra styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Enzymatica AB och Thule Group AB.
Innehav: 6.000 aktier

Gun Nilsson

Styrelseledamot

Invald år: 2017
Född: 1955
Andra styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Hexagon AB. Styrelseledamot i Hexpol AB, Loomis AB och Bonnier Holding AB.
Innehav: 6.000 aktier
Marianne Kirkegaard - Media - AAK

Marianne Kirkegaard

Styrelseledamot

Invald år: 2015
Född: 1968
Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Dansk Supermarked.
Innehav: Inget
Märta Schörling Andreen - Media - AAK

Märta Schörling Andreen

Styrelseledamot

Invald år: 2013
Född: 1984
Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Melker Schörling AB, Hexpol AB, Hexagon AB och Absolent Group AB.
Innehav: 78.774.412 aktier (genom Melker Schörling AB)

Patrik Andersson

Styrelseledamot

Invald år: 2019
Född: 1963
Andra styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Ecolean AB
Innehav: 307 aktier

Styrelseledamöter utsedda av medarbetarna

Leif Håkansson - Media - AAK

Leif Håkansson

Utsedd av IF Metall

Invald år: 2005
Född: 1957
Innehav: Inget

Lena Nilsson

Utsedd av PTK-L

Invald år: 2018
Född: 1960
Innehav: Inget

Revisor PricewaterhouseCoopers AB

Sofia Götmar-Blomstedt - Media - AAK

Sofia Götmar-Blomstedt

Auktoriserad revisor

Bolagets revisor sedan: 2013
Född: 1969

*Innehav per den 28 februari 2020. Varje teckningsoption ger optionsinnehavaren rätt att köpa 6 aktier.