AAK:s strategiska inriktning

vägleder vår framtida tillväxt

AAK:s strategiska inriktning

Som en del av vår kontinuerliga strategiprocess utvärderar vi årligen vår marknad och våra förmågor för att identifiera nya möjligheter för framtida tillväxt.

År 2019 lanserade vi en uppdaterad strategisk inriktning som inkluderade en portföljbaserad strategi. Under 2022 utarbetade vi en ny strategisk aspiration och uppdaterade vår portföljstrategi för att återspegla hur vi bör investera för att nå vår aspiration. 

Enligt vår bedömning finns det gynnsamma marknads- och konsumenttrender och nya möjligheter till fortsatt resultattillväxt. Vi har en mycket stark historisk resultatutveckling att utgå från och även om vi kommer att bevara det som särskilt kännetecknar vårt företag, kommer vi också att prioritera och driva företaget på ett lite annorlunda sätt framöver.

Strategisk ambition

I linje med vår övergripande vision att vara förstahandsvalet för växtbaserade oljelösningar och vårt verksamhetssyfte Making Better Happen™ har vi fastställt en övergripande strategisk ambition som gäller för alla industrier där vi är verksamma. Den strategiska ambitionen är en milstolpe på vägen mot vår vision, vårt verksamhetssyfte och våra ekonomiska mål. Vår ambition fram till 2030 är att fördubbla vårt värdeskapande per kilo och fortsätta vårt fokus på speciallösningar, att växa snabbare än genomsnittet på våra prioriterade specialmarknader samt att få erkännande från våra intressenter om att vi är ett företag med allt större positiv påverkan.

Portföljstrategi

Med tanke på att olika industrier präglas av olika marknadsdynamiker är det viktigt att vi differentierar vår strategi. Vi har därför identifierat fyra olika portföljinriktningar: ”Investera för fortsatt tillväxt”, ”Satsa för framtiden”, ”Optimera för att skapa värde” och ”Underhålla och utveckla”.  

Våra övergripande strategiska åtgärder tvärs samtliga industrier i vår portfölj består i att:

• Fokusera på och investera i de mest lönsamma möjligheterna och segmenten 

• Satsa på verklig differentiering och innovation

• Optimera för att skapa en smartare och bättre kärnverksamhet

• Skapa en positiv påverkan

Finansiellt sett anser vi att strategin stöder vår ambition om ett förbättrat rörelseresultat med i genomsnitt 10% per år samt en god utveckling av vinsten per aktie.

Investera för fortsatt tillväxt

 • Chocolate & Confectionery Fats

 • Special Nutrition and Health

Vår starka historiska tillväxt inom Chocolate & Confectionery Fats har varit möjlig tack vare vår branschledande kunskap om applikationerna samt vår förmåga att erbjuda kunderna de bästa lösningarna. Genom att fortsätta stärka våra viktiga leveranskedjor och vår innovationsförmåga kommer vi att kunna ta del av den tillväxtpotential som finns för mer högförädlade applikationer. 

Inom Special Nutrition and Health har högkvalitativa lösningar som är anpassade efter våra kunders behov resulterat i höga tillväxttal under det senaste decenniet. Avgörande tillväxtfaktorer är vår förmåga att ta fram innovativa produkter och investera för att leverera till viktiga marknader som Kina. 

Marknaden visar tydligt på att konsumenterna i allt högre utsträckning efterfrågar en hälsosam och näringsrik kost. Konsumentvaruföretagen svarar därför med utveckla produkterbjudanden som tillgodoser denna efterfrågan. Detta ger AAK möjlighet att stärka sin ställning i fråga om hälsopåståenden kopplade till oljor och fetter så att våra kunder ska kunna göra anspråk på hälsofördelar. Det är inom Special Nutrition-segmenten som dessa möjligheter är som allra störst.

Vi kommer att skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt inom båda dessa affärsområden genom att säkra nödvändiga investeringar i innovation, nya värdeerbjudanden, optimering och pålitliga leveranser av viktiga produkter.

Optimera för att skapa värde

 • Bageri

 • Mejeri

 • Foodservice

Överlag kännetecknas bageri- och mejerimarknaderna av fler standardlösningar där fokus ligger på priset på ingredienserna och där möjligheterna för premiumisering är begränsade. Vissa underutnyttjade affärsmöjligheter för mer tekniskt avancerade produktapplikationer finns dock. Vi fokuserar på att ta tillvara möjligheter att förändra produktmixen så att den för vissa applikationer innehåller en större andel avancerade produkter samtidigt som vi fortlöpande optimerar hur vi tillgodoser behovet på marknaderna. 

Inom Foodservice präglas vår verksamhet också av att det finns stora variationer i hur mycket värde vi kan skapa för de olika applikationerna. Liksom i bageri- och mejerisegmenten finns det viss outnyttjad potential för tekniskt avancerade applikationer och produkter. Fokus läggs därför på att öka vår andel av sådana produkter i vår portfölj och ständigt optimera vår verksamhet.

Satsa för framtiden

 • Nya och växtbaserade livsmedelslösningar

 • Personal Care

 • Technical Products

På marknaden för växtbaserade livsmedel kan oljor och fetter vara en viktig särskiljande faktor för slutproduktens kvalitet, smak och konsistens. Med vår djupa och omfattande kunskap om oljor och fetter har vi möjlighet att bli den leverantör som växtbaserade livsmedelsföretag helst samarbetar med. För att tillgodose kraven på denna snabbrörliga marknad satsar AAK därför på att höja våra förmågor ytterligare. Utöver detta följer AAK noggrant utvecklingen av nya livsmedelslösningar och framväxande olje- och fetteknologi som kan driva förändring i vår industri,  och vi gör utvalda investeringar inom detta område. Nya livsmedels¬lösningar och ny teknik som fermentering, cellodling och Power-to-X-lösningar som Green-On kan skapa nya värden och skapa en snabbare övergång till en mer hållbar olje- och fettindustri.

Personal Care är en växande verksamhet med ett starkt värdeerbjudande när skönhetsindustrin nu strävar efter att gå över till mer naturliga ingredienser. Branschens pågående arbete med att ersätta mineraloljorna driver på tillväxten.

Technical Products är ett annat växande affärsområde där vi får avsättning för vissa biprodukter samt även erbjuder marknaden värdefulla produkter som till exempel ljusvax.

Miljöutmaningar, efterfrågan från konsumenterna, företagens hållbarhetspolicyer samt lagstiftande organ driver på en övergång från fossilbaserade ingredienser och material till mer hållbara alternativ, vilket genererar affärsmöjligheter inom Personal Care och Technical Products. Vi avser att ta vara på dessa affärs-möjligheter genom att se till att nödvändiga investeringar görs i innovation, samt utveckling av nya värdeerbjudanden och förmågor.

Underhålla och utveckla

 • Natural Emulsifiers

 • Feed

 • Fish Feed

Vi kommer att fortsätta utöka och utveckla regionalt starka områden och produktgrupper i ”Underhålla och utveckla”-delen av vår produktportfölj. 

Natural Emulsifiers (lecitin) är ett segment för specialprodukter som har en omfattande överlappning med AAK:s produktapplikationer. Vi utvecklar våra förmågor och värdeerbjudanden för att kunna vara ledande inom speciallecitin.

Vi tillgodoser behovet på marknaden för Feed och FIsh Feed med starka värdeerbjudanden och förmågor kopplad till möjligheterna på de regionala marknaderna. Vi har en lönsam verksamhet som vi underhåller och utvecklar.

Viktiga faktorer för att kunna leverera enligt vår ambition

Vi har utarbetat en strategisk färdplan där viktiga fokusområden fastställts. För att öka lönsamheten på lång sikt har vi tagit initiativ till ett antal åtgärder på dessa områden. Målet är att vi i ännu högre grad ska särskilja oss från konkurrenterna genom att stärka vår kundgemensamma produktutveckling samt våra hållbarhetserbjudanden. För att lyckas med det behöver vi erbjuda en kundupplevelse i särklass och skapa ännu fler differentierade lösningar som tillgodoser behoven hos kunder, konsumenter och omvärld. 

Vi strävar efter att fortsätta vår tillväxtresa genom att ytterligare utnyttja våra styrkor som globalt företag och tillvarata synergier. Vi kommer att fortsätta stärka vår produkthantering globalt så att vår branschförståelse, vårt branschkunnande och våra resurser tas tillvara fullt ut. Vi kommer därtill att effektivisera leveranskedjan genom att planera och genomföra aktiviteterna inom den på ett mer integrerat och holistiskt sätt.

 

Ta kontakt med din partner för kundgemensam utveckling