AAK:s strategiska inriktning

vägleder vår framtida tillväxt

AAK:s strategiska inriktning

Under 2019 såg vi över våra marknader och våra styrkor för att identifiera nya möjligheter för framtida tillväxt och för att fastställa AAK:s strategiska inriktning framöver. Strategin ligger kvar under 2021.

Enligt vår bedömning finns det gynnsamma marknads- och konsumenttrender och nya möjligheter till fortsatt resultattillväxt. Vi har en mycket stark historisk resultatutveckling att utgå från och även om vi kommer att bevara det som särskilt kännetecknar vårt företag, kommer vi också att prioritera och driva företaget på ett lite annorlunda sätt framöver. 

Med tanke på att olika industrier präglas av olika marknadsdynamiker är det viktigt att vi differentierar vår strategi. Vi har därför identifierat fyra olika portföljinriktningar: "Investera för fortsatt tillväxt", "Satsa för framtiden", "Optimera prestationen" och "Bibehåll aktuell strategi". 

Finansiellt sett anser vi att strategin stöder vår ambition om ett förbättrat rörelseresultat med i genomsnitt 10% per år samt en god utveckling av vinsten per aktie.

Investera för fortsatt tillväxt

  • Chocolate & Confectionery Fats

  • Special Nutrition

Vår starka historiska tillväxt inom Chocolate & Confectionery Fats har varit möjlig tack vare vår branschledande applikationskunskap samt vår förmåga att erbjuda kunderna de bästa lösningarna. Genom att stärka våra viktiga leveranskedjor och bli bättre på kundinnovation kommer vi att kunna ta del av den tillväxtpotential som finns för mer högförädlade applikationer. 

Inom Special Nutrition har högkvalitativa lösningar som är anpassade efter våra kunders behov resulterat i höga tillväxttal under det senaste decenniet. En stark pipeline med innovativa produkter och investeringar för att tillgodose viktiga marknader som Kina är avgörande för en fortsatt tillväxt. 

Vi kommer att skapa förutsättningar för fortsatt tillväxt inom båda dessa segment genom att säkra nödvändiga investeringar i nya värdeerbjudanden samt pålitliga leveranser av viktiga produkter.

Optimera prestationen

  • Bageri

  • Mejeri

  • Foodservice

Överlag kännetecknas bageri- och mejerimarknaderna av fler standardlösningar där fokuset ligger på priset på ingredienserna och där möjligheterna för premiumisering är begränsade. Vissa underutnyttjade affärsmöjligheter för mer tekniskt avancerade produktapplikationer finns dock. Framöver kommer vi därför att ta till vara dessa möjligheter och förändra produktmixen så att den för vissa applikationer innehåller en större andel avancerade produkter samt optimera hur vi på ett bättre sätt ska kunna tillgodose behovet på marknaderna. 

Inom Foodservice präglas vår verksamhet också av att det finns stora variationer i hur mycket värde vi kan skapa för de olika applikationerna. Liksom i bageri- och mejerisegmenten finns det viss outnyttjad potential för tekniskt avancerade applikationer och produkter. Framöver kommer fokus därför att läggas på sådana produkter samt på optimering av vår go-to-market-strategi.

Satsa för framtiden

  • Health & Nutrition platform

  • Växtbaserade livsmedel

Konsumenter efterfrågar i allt högre grad en hälsosam och näringsrik kost. Konsumentvaruföretagen försöker därför utveckla produkterbjudanden som tillgodoser denna efterfrågan. Detta ger AAK möjlighet att stärka sin ställning i fråga om hälsopåståenden kopplade till oljor och fetter så att våra kunder ska kunna göra anspråk på hälsofördelar. 

Växtbaserade livsmedel utgör en snabbväxande marknad där oljor och fetter kan vara en viktig särskiljande faktor för slutproduktens kvalitet, smak och konsistens. Med vår djupa och omfattande kunskap om oljor och fetter har vi möjlighet att bli den leverantör som växtbaserade livsmedelsföretag helst samarbetar med. AAK har redan ett bra utgångsläge i och med vårt samarbete med viktiga aktörer på marknaden för växtbaserade mejerivaror och växtbaserat kött, men vi kommer att stärka vårt kunnande ytterligare för att tillgodose kraven på den snabbrörliga marknaden.

Bibehåll aktuell strategi

  • Natural Emulsifiers

  • Personal Care

  • Technical Products & Feed

För övriga områden inom AAK – Natural Emulsifiers, Personal Care samt Technical Products & Feed – är nuvarande strategi fortfarande det mest lovande alternativet för att skapa ytterligare värde. 

Naturliga emulgeringsmedel (lecitin) är specialprodukter som har en omfattande överlappning med AAK:s produktapplikationer. Vårt förvärv i Storbritannien är ett första steg in på denna marknad. 

Personal Care är en växande verksamhet med ett starkt värdeerbjudande när kosmetikindustrin nu strävar efter att gå över till mer naturliga ingredienser. De framtida tillväxtnivåerna kommer att vara kopplade till industrins pågående arbete med att ersätta mineraloljor. 

Technical Products & Feed är ett annat lönsamt affärsområde där vi får avsättning för vissa biprodukter och där vi även erbjuder marknaden värdefulla produkter som till exempel foder och ljusvax.

Viktiga faktorer för att kunna leverera enligt ambition

Vi har utarbetat en strategisk färdplan där viktiga fokusområden fastställts. För att öka lönsamheten på lång sikt har vi tagit initiativ till ett antal åtgärder på dessa områden. Målet är att vi i ännu högre grad ska särskilja oss från konkurrenterna genom att stärka vår kundgemensamma produktutveckling samt våra hållbarhetserbjudanden. För att lyckas med det behöver vi erbjuda en kundupplevelse i särklass och skapa ännu fler differentierade lösningar som tillgodoser behoven hos kunder, konsumenter och omvärld. 

Vårt mål är att fortsätta vår tillväxtresa genom att ytterligare utnyttja våra styrkor som globalt företag och ta tillvara synergier. För att möjliggöra detta kommer vi att stärka vår produkthantering globalt för hela koncernen så att vår branschförståelse, vårt branschkunnande och våra resurser tas tillvara fullt ut. Vi kommer därtill att effektivisera leveranskedjan genom att planera och genomföra aktiviteterna inom den på ett mer integrerat och holistiskt sätt.

Ta kontakt med din partner för kundgemensam utveckling