Affärsman som håller en liten växt i sin hand - Investerare - AAK

Snabb och hållbar tillväxt

Nyinvesteringar och förvärv

Skäl till att investera i AAK

April 2021

1. Bättre tillväxt än marknaden i stort

AAK har under det senaste decenniet växt snabbare än marknaderna i våra fokusområden – special- och semispecialprodukter inom Food Ingredients och Chocolate & Confectionery Fats – och vår strategiska inriktning kommer att fortsätta stödja vår tillväxtresa. Marknadsdata (Transparency market research, IHS Global, 2018) visar att räknat i volym ökar olje- och fettmarknaden totalt sett med 3% och marknaden för specialprodukter ännu snabbare. Genom vårt unika koncept med kundgemensam produktutveckling avser vi att fortsätta vinna marknadsandelar.

Med våra nyinvesteringar under senare tid och våra förvärv har vi fortsatt att stärka vår geografiska närvaro. Genom denna utökade närvaro finns vi nu representerade i regioner med ökande befolkning och urbanisering – demografiska förändringar som ger betydande marknadsmöjligheter. Vi ser även en växande medelklass med högre inkomst och ökad köpkraft samt en befolkning med en ökande andel äldre personer till följd av människors längre livslängd.

2. Strukturell tillväxt – förvärvsverksamhet

Trots omfattande investeringar för att öka kapaciteten samt flera förvärv för att tillföra både utökad kapacitet och ny kompetens har vi under senare år byggt upp en mycket stark balansräkning med högre andel eget kapital. AAK har lång erfarenhet av att göra framgångsrika förvärv. Under det senaste decenniet har vi förvärvat 15 företag. Under 2020 ökade vi vår närvaro i Ryssland genom att förvärva NPO Margaron LLC och vi förvärvade även de återstående 31 procenten av aktierna i AAK Kamani i Indien. Vi kommer även framöver att fortsätta göra selektiva förvärv på basis av vår M&A-strategi:

  • Utökad geografisk närvaro – fokus ligger på tillväxtmarknaderna, men även mer utvecklade regioner där vi har begränsad eller ingen närvaro är av intresse.
  • Kapacitet – möjligheter att utöka kapaciteten på befintliga produktionsanläggningar eller förvärva kapacitet.
  • Teknik – oljor och fetter är och förblir vår kärnverksamhet, men vi är öppna för andra ingredienser som kan blandas med våra lösningar om det tillför kundvärde eller förenklar hanteringen för våra kunder.
  • Angränsande produktportföljer – under 2019 gick AAK in på lecitinmarknaden där vi har ambitionen att bli en större aktör.

3. Optimering – fokus på produktivitet

De åtgärder som vi vidtog för att anpassa oss till en ny situation, bland annat att optimera kostnadsstrukturen, hade en tydlig effekt på rörelseresultatet 2020. Strukturåtgärderna kommer att ge en årlig besparing på cirka 150 mkr och förväntas nå full årstakt under andra halvåret 2021. Detta är helt i linje med vår strategiska inriktning för att optimera bagerisegmentet, mejerisegmentet och Foodservice samt investera strategiskt i Chocolate & Confectionery Fats, växtbaserade livsmedel, hälsa och nutrition.

4. Väl positionerat för att dra fördel av konsumenttrenderna

Genom vårt unika koncept med kundgemensam produktutveckling och vårt fokus på starka globala drivkrafter är AAK mycket väl positionerat för att dra fördel av rådande konsumenttrender, såsom hälsa och välbefinnande, hållbarhet, ökat fokus på premiumprodukter samt smidighet, kundanpassning och öppenhet. Ett viktigt exempel här är våra naturliga och växtbaserade lösningar som är helt i linje med konsumenternas efterfrågan som inriktas på hälsa och nutrition. Hållbarhet är en annan konkurrensfördel eftersom AAK ses som en pålitlig partner i och med vårt fokus på spårbarhet och hållbarhet genom hela värdekedjan. Vi är även väl rustade inom området specialprodukter där det är hög efterfrågan på lösningar av premiumkvalitet som utvecklats tillsammans med kunderna.

Kontakt

Gabriella Grotte

Head of IR and Corporate Communications