Förståelse för vår verksamhetsdrift

agerande baserat på ett gediget tillvägagångssätt

Vårt tillvägagångssätt för bättre verksamhetsdrift

Med målet att fullt ut integrera hållbarhet i vår verksamhet har vi ett strukturerat tillvägagångssätt för fortsatt utveckling på våra anläggningar, med stöd av vårt verksamhetssyfte, Better Behaviors, Better Leadership-principer och vår People-ambition.

Inom Bättre verksamhetsdrift fokuserar vi på tre områden: omtanke om våra medarbetare, att minimera vår miljöpåverkan och att vara en bättre granne.

Vår modell

Vårt tillvägagångssätt för att hantera risker och möjligheter inom dessa områden förlitar sig på tre grundläggande steg: uppnå en djup förståelse för vår verksamhetsdrift, vidta åtgärder och utvärdera, och att bedöma och driva på utvecklingen i linje med förbättringsplaner. 

Uppnå en djup förståelse för vår verksamhetsdrift

Vi arbetar hela tiden för att bättre kunna förstå de miljömässiga och sociala riskerna samt bedöma de brister och efterlevnaden av de krav som är kopplade till omtanke om våra medarbetare, att minimera vår miljöpåverkan och att vara en bättre granne. Vidare identifierar vi olika utmaningar i anslutning till länder, regioner, jurisdiktioner och system, som ska underlätta prioriteringar och förbättringar utifrån lokala förutsättningar och omständigheter. Dessa nya kunskaper matas in i styrdokumenten och i våra förbättringsplaner och planer för engagemang.

Vidta åtgärder

Målet är att öka vår positiva påverkan och minska den negativa inverkan i enlighet med våra ambitioner och med hjälp av förbättringsplaner. Som en följd av riskanalyserna ser vi över och uppdaterar koncernens uppförandekod och miljöpolicy. Vi granskar och uppdaterar AAK:s riktlinjer för samhällsengagemang genom att utgå ifrån det vi lärt oss under våra samhällsengagemangsprojekt.

Omtanke om våra medarbetare

AAK är ett syftesdrivet företag som har starka värderingar (Better Behaviors), principerna för Better Leadership samt People-ambitionen i ryggen vilket skapar en grund och en gemensam drivkraft som genomsyrar hela verksamheten. Det är viktigt att vi förstår de sociala riskerna och hela tiden gör utvärderingar och för dialoger med medarbetarna, så att vi uppfattar eventuella problem som uppstår på landsspecifik eller global nivå. Vårt fokus på säkerhet, välbefinnande, engagemang och mänskliga rättigheter bygger på stränga etiska riktlinjer och system som säkerställer att vi uppfyller våra ambitioner. Läs mer här

Minska vår miljöpåverkan

AAK befinner sig på en omställningsresa, där fokus ligger på mobilisering och på att hantera miljörisker samt utnyttja bästa tillgängliga teknik. Det är viktigt att vi förstår riskerna och kan identifiera de bästa metoderna för att tillhandahålla bra lösningar. Fokuset på växthusgasutsläpp, resursutnyttjande och cirkulär ekonomi bygger på en bedömning av vilka de mest betydande riskerna är, och det finns förbättringsplaner på de här områdena på både global och lokal nivå. Läs mer här

Att vara en bättre granne

Det ligger på vårt ansvar som globalt företag att engagera oss aktivt i omgivningen och i dem som bor där, genom att vara delaktiga i olika lokala aktiviteter. Relevans och en stark vilja att bidra är viktiga faktorer för vårt samhällsengagemang. Målet är att påverka i positiv riktning, möjliggöra skalbarhet samt ett långsiktigt engagemang som stärker oss i vår roll som företag med samhällsansvar. Läs mer här

Frågor om vårt hållbarhetsarbete?