Ansvarsfull tillväxt

Kontinuerlig minskning av vår miljöpåverkan

Minska vår miljöpåverkan

AAK bedriver verksamhet över hela världen. Vår produktion är resursintensiv, och för att fortsätta växa på ett ansvarsfullt sätt måste vi kunna hitta en balans mellan att fungera i ett föränderligt affärsklimat och minska miljöpåverkan.

Även om resultaten för våra centrala parametrar tillfälligt kan bli sämre när nya anläggningar införlivas i AAK, bör de alltid bli bättre än tidigare på lång sikt.

Minska utsläppen av växthusgaser

Under 2021 satte AAK upp vetenskapsbaserade mål och fastställde färdplaner för våra scope 1- och 2-utsläpp. Vi förväntar vi kunna minska växthusgasutsläppen väsentligt framöver, i linje med Parisavtalet.

AAK:s ambition är att nå en femtioprocentig minskning av växthusgasutsläpp inom scope 1 och 2 senast 2030, jämfört med basåret 2019 (inväntar inlämnande till SBTi). 

Under 2021 minskade vi våra scope 1- och scope 2-utsläpp av växthusgaser med 5% jämfört med 2020 – en förbättring med totalt 4,3% jämfört med basåret 2019. Vi kommer att fortsätta att minska utsläppen av växthusgaser i linje med vårt åtagande att sätta vetenskapsbaserade mål.

Vi har olika pågående initiativ för att förbättra uppvärmningseffektiviteten och minska utsläppen av växthusgaser. Ett exempel är hur vi i februari 2022 beslutade oss för att investera 500 mkr i två biomassapannor  på vår produktionsanläggning i Århus i Danmark. Detta initiativ kommer att sänka anläggningens CO2-utsläpp med cirka 90%.

AAK Århus, Danmark

AAK:s ambition är också att öka den årliga anskaffningen av förnybar el från 12% 2019 till 100% 2025. Andelen förnybar el ökade med 50 procentenheter jämfört med 2020, vilket innebär att AAK uppnådde 64% årlig förnybar el 2021.

Effektivt resursutnyttjande

Vattenförbrukning, avfallsminskning och ökad cirkularitet är viktiga områden för en mer hållbar verksamhet.

Minskad vattenförbrukning

Under 2021 arbetade vi för att öka medvetenheten om vattenförbrukning med hjälp av vattendagar och interna utbyten av bästa praxis. Fokus låg på användning av färskvatten till kylning och alternativ som kombinerar energieffektivitet med en minskad vattenförbrukning, även med tanke på klimatförändringarna och stigande vattentemperaturer.

Jämfört med 2020 minskade färskvattenförbrukningen med 3% och vattenförbrukningen per enhet bearbetat material minskade med 20,9%.

Minska avfallet

Vi anstränger oss kontinuerligt för att minska avfallet och hitta de lämpligaste lösningarna för våra avfallsfraktioner. För att möta marknadens behov av mer hållbara alternativ använder vi sidoströmmar och tillämpar så kallad upcycling eller "kreativ återanvändning".

Under 2021 minskade den totala mängden avfall per bearbetad enhet med 18,6% jämfört med 2020.

En mer cirkulär strategi

Med sikte på ett cirkulärt samhälle görs många åtgärder för att minska avfallet kopplat till verksamheten samt för att nyttiggöra det avfall som trots allt uppstår så bra som möjligt.

På vår anläggning i Karlshamn används en hög andel biobränslen för anläggningens energiförsörjning. Av restfetter från den egna produktionen i Karlshamn fås en bioolja som används som biobränsle i våra egna pannor* eller säljs till andra förbränningsanläggningar. Övrigt biobränsle som används är träpellets som producerats av restprodukter såsom sågspån*. Bioaskan från pelletspannan återförs till skogar där det används till jordförbättring. Andra exempel på cirkulärt tillvägagångssätt är att en hög andel av avfallet från vår produktion används för produktion av biogas och att slammet från vårt interna reningsverk används som jordförbättringsmedel inom jordbruket.

Det görs också insatser för att maximera produktionen från sidoströmmar i till exempel danska Århus, där sidoströmmen från sheamjöl används inom en rad områden, som till gödningsmedel och strö till kor. Under 2021 inleddes en ny affärsrelation för att avfallsfraktioner från sheamjöl ska kunna användas i tillverkningen av stolar i Danmark.

Vi ser många fler möjligheter att upptäcka och utnyttja sidoströmmar till att främja våra ambitioner när det gäller cirkulär ekonomi.

*Enligt ett krav i lagstiftningen gällande biobränslen måste leverantörer på sin webbplats varje år informera konsumenter om vilken typ av råvaror biobiobränslena producerats av, vilket angetts ovan, samt dess ursprungsländer. För biooljan är ursprungslandet Sverige och för träpelletsen är ursprungsländerna under 2022 Ryssland, Sverige, Norge och Litauen. Inköpen från Ryssland avslutades efter invasionen av Ukraina.