Ansvarsfull tillväxt

Kontinuerlig minskning av vår miljöpåverkan

Minska vår miljöpåverkan

AAK bedriver verksamhet över hela världen. Vår produktion är resursintensiv, och för att fortsätta växa på ett ansvarsfullt sätt måste vi kunna hitta en balans mellan att fungera i ett föränderligt affärsklimat och minska miljöpåverkan.

Vi ser förbättringar i våra miljöparametrar på koncernnivå, såsom energi- och avfallsintensiteten, som har minskat med 5,4% respektive 50% per bearbetad enhet. Framöver kommer vi att ta med alla våra produktionsanläggningar i initiativet för vetenskapsbaserade mål. Även detta kommer att ge betydande minskningar av koldioxidutsläppen.

Lägga grunden för en effektiv minskning av växthusgaser

AAK inser det akuta behovet av att hantera den globala uppvärmningen, och vi vill agera snabbare för att begränsa vår påverkan på klimatförändringarna, genom att sätta upp ambitiösa mål för att minska växthusgasutsläppen. AAK har anslutit sig till The Science Based Target Initiative (initiativet för vetenskapligt baserade målsättningar), och i fortsättningen kommer vi att jobba hårdare för att minska utsläppen av växthusgaser, i nivå med Parisavtalet.

Resultatet för 2020 var en ökning med 4,9%, av växthusgasutsläpp per bearbetad råvaruenhet , huvudsakligen på grund av minskade processvolymer. Men våra absoluta utsläpp minskade med 1,5% jämfört med 2019.

Fysisk risk och övergångsrisker

Under 2020 har vi slutfört klimatriskbedömningar på alla våra anläggningar, och vi kommer att fortsätta att ta hänsyn till riskerna när vi utformar strategier och investeringsplaner – för att trygga framtiden.

I fråga om fysisk risk har fokus legat på svåra oväder, tornador, vattenstressade områden och oförutsedda temperaturväxlingar, med syftet att fortlöpande granska vidtagna åtgärder för att minska risken för egendomsskador och driftsavbrott.

Under 2020 har vi också försökt låta omställningsrisker ingå i våra klimatbedömningar. Framöver kommer policyanknutna, rättsliga och tekniska risker samt marknads- och anseenderisker ingå i riskkonsekvensanalysen och verktyget för riskgradering.

Karta över klimatrisk

Eftersom vi har åtagit oss att fastställa vetenskapsbaserade mål kommer fokus under 2021 ligga på att sätta nya mål för växthusgasutsläpp och på att utarbeta planer för hur vi ska uppnå minskningar som är i nivå med Parisavtalet.

Spara värdefull energi

AAK:s totala energiförbrukning har minskat under 2020, både beroende på lägre processvolymer och på pågående förbättringsprojekt.

Det pågår energieffektiviseringsprojekt vid alla anläggningar, till exempel energikartläggningar och utbyte av bästa praxis, som kommer att leda till större energieffektivitet. Vi prioriterar övergången till förnybar energi, till exempel biomassa, och en ökad användning av förnybar el.

Den totala energiförbrukningen per bearbetad enhet minskade med 5,4% under 2020 jämfört med 2019. 

Minskad vattenförbrukning 

Vi kan med stolthet rapportera att vattenförbrukningen per enhet bearbetat material minskade med 63% under 2020 jämfört med 2019. Vattenförbrukningen minskade tack vare olika projekt för vatteneffektivisering, övergång till icke-kommunalt vatten (till exempel havsvatten) när det var möjligt, samt bättre redovisning.

Resultaten av de olika vattenprojekten har delats med alla våra anläggningar så att alla kan dra lärdom av dem. Nu kommer vi att fokusera på färskvattenförbrukningen och vi hoppas att det ska ge mer information om effekterna av vår verksamhet och samma framgångsrika resultat.

Minska avfallet och förbättra kretsloppet 

Avfallsintensiteten per enhet bearbetat material minskade med 50% jämfört med 2019. Minskningen förklaras av lägre volymer och effektivare avfallshantering. Dessutom har alla anläggningar har gjort stora insatser för att minska mängden avfall som deponeras, som minskade med 16% jämfört med 2019. Vi kommer fortsätta att samarbeta med företag framöver som kan hjälpa oss bygga en cirkulär och hållbar ekonomi.