Träd och himmel sedda underifrån - Investerare - AAK

Fokus på verksamhetsfördelar

Bolagsstyrning

En effektiv och tydlig bolagsstyrning bidrar till att säkerställa förtroendet för AAK hos företagets intressegrupper och ökar även fokus på affärsnytta och aktieägarvärde i företaget.

AAK:s styrelse och ledning strävar efter att genom stor öppenhet underlätta för den enskilde aktieägaren att följa företagets beslutsvägar samt att tydliggöra var i organisationen ansvar och befogenheter ligger. Bolagsstyrningen inom AAK baseras på tillämplig lagstiftning, Koden, Nasdaq Nordic Main Market Rulebook for Issuers of Shares, god sed på aktiemarknaden samt olika interna riktlinjer. I de fall AAK har valt att avvika från Kodens regler redovisas en motivering under respektive avsnitt i bolagsstyrningsrapporten.

Allmänt

AAK är ett svenskt publikt aktiebolag vars aktier handlas på Nasdaq Stockholm inom segmentet Large Cap och sektor Konsument dagligvaror. AAK hade 17.250 aktieägare per 31 december 2019. Verksamheten är global med en närvaro i över 100 länder. Antalet medarbetare uppgick per 31 december 2019 till 3.884. Ansvaret för ledning och kontroll av AAK fördelas mellan aktieägarna vid årsstämma, styrelsen, dess valda utskott och VD, enligt svensk aktiebolagslag, andra lagar och förordningar, gällande regler för bolag som handlas på en reglerad marknadsplats, bolagsordningen och styrelsens interna styrinstrument.

Långsiktigt ansvar

AAK:s målsättning är att vara det självklara förstahandsvalet för kunderna och att skapa bästa möjliga värde för företagets olika intressegrupper – framför allt kunder, leverantörer, aktieägare och medarbetare. Samtidigt ska AAK uppträda som en god samhällsmedborgare som tar ett långsiktigt ansvar. Syftet med bolagsstyrningen är att definiera en tydlig ansvars- och rollfördelning mellan ägare, styrelse, verkställande ledning och olika kontrollorgan. I linje med detta omfattar bolagsstyrningen, även kallad corporate governance, koncernens styr- och ledningssystem. AAK:s allmänna redovisningsprinciper och riktlinjer utgör basen på vilken företagets detaljerade och formella redovisningsregler är baserade. Dessa finns i årsredovisningen för 2019.

Ta kontakt med våra IR-kontakter

Mer information

Bolagsstyrningsrapport

I enlighet med årsredovisningslagen och Svensk kod för bolagsstyrning innehåller AAK:s årsredovisning en bolagsstyrningsrapport.

AAK:s bolagsordning

Bolagsordningen fastställs av bolagsstämman, det högsta beslutande bolagsorganet.

Styrelse

AAK:s styrelse består av åtta personer varav två är utsedda av företagets medarbetare.

Revisor

AAK:s revisorer utses av årsstämman. AAK:s revisorer är revisionsbolaget, PricewaterhouseCoopers AB, med Bo Karlsson som huvudansvarig revisor.

Valberedning

Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag till årsstämman avseende val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen samt årsstämmans ordförande, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Ersättning och incitamentsprogram

Redogörelse över AAK:s ersättning till styrelse och ledande befattningshavare enligt den senaste årsredovisningen.