Vårt bidrag

Göra skillnad genom Agenda 2030

Vårt bidrag för hållbarhet — Agenda 2030

Vi på AAK tror starkt på att samarbete är nyckeln till att åstadkomma en hållbar värld. Därför utvecklar vi våra lösningar i nära samarbete med ett stort antal intressenter. Vi har gjort en noggrann avvägning av FN:s mål för hållbar utveckling, vilket har gett oss en tydlig bild av vad vi kan göra för att öka vår positiva påverkan och på vilka områden vi kan minska vår negativa inverkan.

Här är vår påverkan som störst 

Under 2020 var det genom Kolo Nafaso, vårt program för direktinköp av shea i Västafrika, som vår påverkan med koppling till Agenda 2030 var som allra störst. Ett viktigt framsteg var att antalet kvinnor som deltar i programmet ökade med över 90.000 jämfört med 2019. Idag är totalt 321.443 kvinnor med i programmet. 

En viktig lärdom från kvinnoprogrammet i Västafrika är att hållbarhetsmålen har en stark koppling till varandra. Räntefria mikrokrediter har en primär inverkan och under nedstängningarna till följd av covid-19 i april var vår högsta prioritet att kvinnorna skulle få sina mikrokrediter i tid för att kunna investera i jordbruket. Eftersom pengarna ofta investeras för att köpa mat eller i jordbruket är initiativet inte bara kopplat till hållbarhetsmål 1.4 (lika rätt till ekonomiska resurser och finansiella tjänster) utan också till mål 2.1 (avskaffa svälten och garantera alla människor tillgång till säker och näringsrik mat) och mål 2.3 (fördubbla småskaliga livsmedelsproducenters produktivitet och intäkter).

Kvinnorna i Kolo Nafaso-programmet fattar egna beslut om hur de ska investera pengarna och hur de ska få sina verksamheter att växa och initiativet ger dem tillgång till lån och finansiella tjänster i linje med mål 8.10 (utöka tillgången till bank- och försäkringstjänster samt finansiella tjänster för alla).

Genom att utbilda de kvinnor som deltar i programmet i affärsmannaskap och effektivt resursutnyttjande bidrar vi också till mål 5.1 (avskaffa alla former av diskriminering av alla kvinnor och flickor överallt) och mål 12.8 (säkerställa att människor överallt har den information och medvetenhet som behövs för en hållbar utveckling).

Nya partnerskap och möjligheter 

Under 2020 har AAK som ett svar på pandemin undersökt möjligheterna till nya partnerskap med fokus på det omedelbara behovet av förbättrad hygien bland allmänheten. Vi inledde därför ett samarbete med en icke-statlig organisation i Ghana – Saha Global – i syfte att hjälpa kvinnliga entreprenörer att starta upp nya affärsverksamheter som går ut på att ge samhällena tillgång till rent dricksvatten. 

Med start 2021 kommer AAK och Saha Global att jobba med att överföra dessa affärsverksamheter för rent vatten till de samhällen som omfattas av Kolo Nafaso-programmet för att på så sätt skapa extra inkomster för kvinnorna i enlighet med mål 6.1 (uppnå allmän och rättvis tillgång för alla till säkert dricksvatten till ett överkomligt pris).

Vi har tio år på oss att uppnå målen i Agenda 2030 och att prestera bättre tillsammans med våra kunder och samrarbetspartner. Under denna period kommer vi att fortsätta mäta våra framsteg och utveckla ännu bättre metoder för att ta till vara på möjligheterna i enlighet med målen för hållbar utveckling genom att koppla dem till vår strategi och våra prioriteringar.

Ytterligare information 

Mer information om vad som fortfarande finns kvar att göra inom Kolo Nafaso-programmet för att nå målen finns att läsa i vår lägesrapport för shea som publicerades i mars 2021 här.

Mer information om AAK:s aktiviteter, bland annat en beskrivning av vår positiva respektive negativa inverkan, finns i vår utvärdering av målen för hållbar utveckling i vår senaste hållbarhetsrapport.

Bidrar till följande FN-mål för hållbar utveckling: