Två kvinnliga kollegor med surfplatta och finansiella dokument - Investerare - AAK

Ta del av de mått vi använder

Rörelseresultat, direktavkastning och mer

Alternativa nyckeltal

Som vår investerare bör du du erhålla tydlig information om vår ekonomi. Vi vill bibehålla goda relationer med viktiga intressegrupper och hjälpa dig att öka din kunskap om AAK.

AAK presenterar alternativa nyckeltal som inte definieras i IFRS regelverk för finansiell rapportering. Alternativa nyckeltal används som vägledning till koncernens ledning och externa intressenter i sin analys av koncernens verksamhet och betraktas som ett komplement till den finansiella rapportering som upprättats i enlighet med IFRS. AAK använder följande alternativa nyckeltal: Organisk volymtillväxt, EBITDA, Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), Nettorörelsekapital, Nettoskuld, Nettoskuld/EBITDA och Soliditet. 

Vänligen se definitioner av de alternativa nyckeltalen samt andra finansiella nyckeltal nedan: 


Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE)
Rörelseresultat i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital, beräknat på rullande 12 månader. Uttryckt i procent. 

Börskurs/Eget kapital
Börskurs i förhållande till eget kapital per aktie. 

Direktavkastning
Utdelning per aktie i förhållande till aktiekursen på balansdagen. Uttryckt i procent. 

EBITDA
Rörelseresultat före ränta, skatt, avskrivningar och nedskrivningar. 

Eget kapital per aktie
Eget kapital exkl. innehav utan bestämmande inflytande dividerat med genomsnittligt antal aktier på balansdagen. 

Likvida medel
Kassa och bank samt kortfristiga placeringar med löptid understigande tre månader. 

Nettorörelsekapital 
Icke räntebärande kortfristiga tillgångar minus icke räntebärande kortfristiga skulder. 

Nettoskuld
Räntebärande skulder (inkl. pensionsåtaganden, exkl. finansiella leasingavtal) minus likvida medel och andra kortfristiga räntebärande fordringar. 

Nettoskuld/EBITDA
Nettoskuld i förhållande till EBITDA, beräknat på rullande 12 månader. Uttryckt som en multipel av EBITDA. 

Organisk volymtillväxt
Total volymtillväxt, exkl. effekter av förvärv/avyttring. Uttryckt i procent. 

Soliditet
Eget kapital inkl. innehav utan bestämmande inflytande i förhållande till total tillgångar. Uttryckt i procent. 

Sysselsatt kapital
Summa tillgångar minus likvida medel, andra räntebärande fordringar, icke räntebärande rörelseskulder, men exkl. uppskjuten skatt. 

Utdelningsandel
Utdelning i förhållande till årets nettovinst. Uttryckt i procent. 

Vinst per aktie
Årets nettoresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal aktier på balansdagen. 

Lär dig mer om vår ekonomi

Ett starkt år för AAK

När han ser tillbaka på 2019 delar vår finansdirektör Fredrik Nilsson med sig av sina tankar om det finansiella resultatet.

Varför du bör investera i AAK

Fredrik Nilsson, vår finansdirektör, ger de viktigaste skälen för att investera i AAK.