Våra medarbetare i världen

säkra, engagerade och etiska

Omtanke om våra medarbetare

AAK arbetar för att skapa en fantastisk arbetsplats där medarbetarna mår bra. Som vi beskriver i People-ambitionen är vi angelägna om att skapa en arbetsplats där hälsa och säkerhet kan garanteras, där vi har stränga etiska riktlinjer för beteende, där mångfald prioriteras och där det finns stora möjligheter att utvecklas.

AAK:s People-ambition

  • Vi ger medarbetarna möjlighet att verkligen göra skillnad genom att ingå i ett team som känner starkt för Making Better Happen™.
  • Vi tar, tillsammans med våra medarbetare, ansvar för hälsa och säkerhet, för att utforma en arbetsplats där jämlikhet, mångfald och inkludering prioriteras.
  • Våra chefer strävar efter att vara förebilder i fråga om principerna för Better Leadership, och de är angelägna om att alla medlemmar i AAK-familjen verkligen ska få utnyttja sin fulla potential.
  • Vi vägleds alla av Better Behaviors och av de etiska riktlinjerna, både när vi fattar beslut och i vårt agerande.
  • Vi känner alla att vi gemensamt bär ansvaret för företagets positiva inverkan och känner stolthet över vad vi kan åstadkomma tillsammans.

För att kunna uppfylla People-ambitionen har vi infört relevanta policyer och koder som baseras på internationella bäst praxis. Under 2021 uppdaterade vi våra värderingar och ledarskapsprinciper så att de, tillsammans med vårt verksamhetssyfte – Making Better Happen™, kan vägleda och inspirera våra medarbetare i det dagliga arbetet.

Säkerhet framför allt

På AAK kommer säkerheten i första rummet. Tack vare vårt koncernövergripande säkerhetsprogram jobbar vi hela tiden tillsammans på att bli bättre, samtidigt som vi utbyter bästa praxis. Genom att granska anläggningar och göra riskbedömningar kan vi utarbeta säkerhetsmål och uppmuntra medarbetarna att alltid tänka på säkerheten vid allt arbete och följa alla säkerhetsregler.

Under 2021 har vi vägt den risk som covid‑19 utgör mot allmänna risker i vår arbetsmiljö. Tack vare ett proaktivt arbete har AAK kunnat hålla verksamheten och driften igång, med stöd av våra leverantörer. Fokus har legat på att skydda våra medarbetare, underleverantörer och kunder, och vår plan för att klara leveranserna till våra kunder fungerade väl.

Under 2021 uppstod totalt 23 fall av skador som ledde till mer än en dags frånvaro, vilket motsvarar en LTIR (Lost Time Injury Rate), det vill säga frekvens av arbetsolyckor med mer än en dags frånvaro, på 0,4.

AAKtivate främjar hälsan

Under det senaste decenniet har AAK Mexiko och AAK Colombia haft stor framgång med ett hälsoprogram för medarbetarna, AAKtivate. Programmet är inriktat på fysisk och mental hälsa, där viktiga faktorer som kosthållning ingår. Under 2020 genomförde vi AAKtivate-programmet globalt, och det har vidareutvecklats under 2021.

En viktig del av AAKtivate är att identifiera fysiska och psykiska arbetsrelaterade problem, skapa åtgärder för att motverka dessa och följa upp framstegen. Vi är övertygade om att programmet bidrar till en hälsosammare livsstil och därigenom större motivation, ökad produktivitet, lägre frånvaro och sänkta sjukvårdskostnader.

AAK och dess medarbetare ska fortsätta att utbyta bästa metoder och dela med sig av aktiviteter globalt inom programmet. 

AAK-personal, 2021

Mångfald och inkludering – viktiga drivkrafter i vår verksamhet

AAK vet att mångfald och inkludering är faktorer som stärker företaget och kan hjälpa oss att fortsätta växa även i framtiden.

I nuläget har AAK medarbetare av 56 olika nationaliteter. Fem av dessa är representerade i koncernledningen.

I fråga om kön arbetar vi kontinuerligt för att uppnå en bättre balans i de olika regionerna. Hos AAK är 23% av de tillsvidareanställda kvinnor. På chefsnivå är andelen kvinnor 30%, vilket är en ökning med 7 procentenheter jämfört med 2020. Detta, tillsammans med det faktum att AAK:s styrelse har en könsfördelning på 60/40, hoppas vi kommer att locka fler kvinnor till företaget i framtiden.

Att leva upp till våra stränga etiska riktlinjer

Att upprätthålla höga etiska normer har högsta prioritet för AAK. Vi vill ha ett företagsklimat som uppmuntrar våra medarbetare, leverantörer och affärspartner att handla etiskt.

AAK:s åtagande att respektera och stödja mänskliga rättigheter fastställs i koncernens uppförandekod. AAK åtar sig att följa och upprätthålla FN:s tio Global Compact-principer på områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt och sociala relationer, miljö och korruptionsbekämpning, liksom OECD:s riktlinjer för multinationella företagInternationella arbetsorganisationens (ILO) deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet samt ILO:s kärnkonventioner.

Rapportering av tjänstefel 

I ett globalt företag med komplexa leverantörskedjor och med verksamhet i ett flertal länder är det viktigt att ha metoder för att undvika tjänstefel. Det förtroende som både intressenter och vår egen personal visar oss är nära knutet till vår förmåga att leva upp till våra etiska riktlinjer inom all verksamhet, och vi tar alla rapporteringar om eventuella, påtagliga tjänstefel på stort allvar. 

Därför finns en oberoende visselblåsartjänst för både AAK:s medarbetare och andra intressenter. Den här tjänsten ger möjlighet att rapportera anonymt vid misstankar om tjänstefel med avseende på lagkrav eller allvarliga överträdelser av koncernens uppförandekod.

Visselblåsartjänsten kan nås här. Den är också tillgänglig via vår koncernens uppförandekod och vårt intranät. Eftersom uppgifterna är konfidentiella och anonymiteten garanteras kan vem som helst rapportera incidenter utan att behöva vara rädd för repressalier.

Nolltolerans mot corruption

AAK tillämpar nolltolerans mot mutor och korruption vilket tas upp i koncernens uppförandekod. Det tas vidare upp i våra uppförandekoder för leverantörer, råvaruleverantörer, återförsäljare och distributörer.

Alla berörda medarbetare uppmanas gå eLearningkurser i korruptionsbekämpning och konkurrenslagstiftning. Se koncernens uppförandekod för ytterligare information. 

Mänskliga rättigheter

AAK:s policyer stämmer väl överens med OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter samt ILO:s kärnkonventioner, och vi arbetar för att anpassa våra arbetsmetoder helt efter dessa. Vi följer som ett minimum alla lokala lagar om och efterlever internationella standarder för mänskliga rättigheter och rättvisa anställningsvillkor. Mer information finns i vår senaste hållbarhetsrapport. 

Under 2021 påbörjade AAK, tillsammans med en oberoende expertgrupp, en riskanalys i fråga om mänskliga rättigheter i hela vår verksamhet, utifrån FN:s vägledande principer om företag och mänskliga rättigheter. Därmed uppfylldes vår ambition att vi senast 2021 skulle ha gjort en bedömning av samtliga våra verksamhetsområden. Dessutom har det gett oss en värdefull inblick i hur effektiv AAK-koncernens uppförandekod är. Ytterliggare information finns i vår senaste hållbarhetsrapport

Frågor om vårt hållbarhetsarbete?