Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

Arbetskamrater som pekar på finansiella dokument - Investerare - AAK

Bästa möjliga värde för alla intressegrupper

Bolagsstyrningsrapport

AAK är ett svenskt publikt aktiebolag vars målsättning är att vara det självklara förstahandsvalet för kunderna och att skapa bästa möjliga värde för företagets olika intressegrupper – framför allt kunder, leverantörer, aktieägare och medarbetare.

För dessa grupper och andra intresserade parter kommer bolagsstyrningsrapporten ge information om företagets sammansättning. Den inbegriper även fördelning av roller och ansvar samt ger en detaljerad information om redovisning, operativa ledning, styrelsens sammansättning och arbete samt företagets övergripande mål. Vår bolagsstyrningsrapport finns i årsredovisningen.

Vårt arkiv med bolagsstyrningsrapporter

AAK:s bolagsstyrningsrapporter, extraherade från våra årsredovisningar. 

2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010

Vårt arkiv med revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten

Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten finns tillgänglig i Revisionsberättelsen, extraherade från våra årsredovisningar. 

2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010

Årsredovisning

Läs vår senaste årsredovisning

Lär dig mer om vår bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Syftet med AAK:s bolagsstyrning är att definiera en tydlig ansvars- och rollfördelning mellan ägare, styrelsen, ledningen och olika kontrollorgan.

Styrelse

AAK:s styrelse består av åtta personer varav två är utsedda av företagets medarbetare.

Revisor

AAK:s revisorer utses av årsstämman. AAK:s revisorer är revisionsbolaget, PricewaterhouseCoopers AB, med Bo Karlsson som huvudansvarig revisor.

Valberedning

Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag till årsstämman avseende val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen samt årsstämmans ordförande, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.