Arbetskamrater som pekar på finansiella dokument - Investerare - AAK

Bolagsstyrningsrapport

Bästa möjliga värde för alla intressegrupper

Bolagsstyrningsrapport

I enlighet med årsredovisningslagen och Svensk kod för bolagsstyrning innehåller AAK:s årsredovisning en bolagsstyrningsrapport.

Bolagsstyrningsrapporten innehåller en redogörelse för bolagets interna kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen. Bolagsstyrningsrapporten beskriver även översiktligt hur Koden har tillämpats under räkenskapsåret och vilka eventuella avvikelser som gjorts. De senaste tio årens bolagsstyrningsrapporter, tillsammans med den del av revisionsberättelsen som behandlar bolagsstyrningsrapporten återfinns nedan.  

Vårt arkiv med bolagsstyrningsrapporter

AAK:s bolagsstyrningsrapporter, extraherade från våra årsredovisningar. 

2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010

Vårt arkiv med revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten

Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten finns tillgänglig i revisionsberättelsen, extraherade från våra årsredovisningar. 

2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  |  2010

Årsredovisning

Läs vår senaste årsredovisning

Lär dig mer om vår bolagsstyrning

Bolagsstyrning

Syftet med AAK:s bolagsstyrning är att definiera en tydlig ansvars- och rollfördelning mellan ägare, styrelsen, ledningen och olika kontrollorgan.

Styrelse

AAK:s styrelse består av åtta personer varav två är utsedda av företagets medarbetare.

Revisor

AAK:s revisorer utses av årsstämman. AAK:s revisorer är revisionsbolaget, PricewaterhouseCoopers AB, med Bo Karlsson som huvudansvarig revisor.

Valberedning

Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag till årsstämman avseende val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen samt årsstämmans ordförande, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.