Arbetskamrater som pekar på finansiella dokument - Investerare - AAK

Bolagsstyrningsrapport

Bästa möjliga värde för alla intressegrupper

Bolagsstyrningsrapport

I enlighet med årsredovisningslagen och Svensk kod för bolagsstyrning innehåller AAK:s årsredovisning en bolagsstyrningsrapport.

Bolagsstyrningsrapporten innehåller en redogörelse för bolagets interna kontroll och riskhantering avseende den finansiella rapporteringen. Bolagsstyrningsrapporten beskriver även översiktligt hur Koden har tillämpats under räkenskapsåret och vilka eventuella avvikelser som gjorts. De senaste tio årens bolagsstyrningsrapporter, tillsammans med den del av revisionsberättelsen som behandlar bolagsstyrningsrapporten återfinns nedan.  

Vårt arkiv med bolagsstyrningsrapporter

AAK:s bolagsstyrningsrapporter, extraherade från våra årsredovisningar. 

2022 2021 |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011  

Vårt arkiv med revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten

Revisorns granskning av bolagsstyrningsrapporten finns tillgänglig i revisionsberättelsen, extraherade från våra årsredovisningar. 

2022 | 2021 |  2020  |  2019  |  2018  |  2017  |  2016  |  2015  |  2014  |  2013  |  2012  |  2011