blå himmel med vita moln

Behandling av personuppgifter

Information om behandling av personuppgifter

AAK AB (publ.) värnar starkt om och respekterar din integritet och vi strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagar.

Nedan beskriver vi vilka personuppgifter vi samlar in, hur vi behandlar dessa uppgifter och de rättigheter du har i förhållande till uppgifterna vi behandlar.

AAK AB (publ.), org.nr 556669-2850, med adress Skrivaregatan 9, 215 32, Malmö, Sverige (Pulpetgatan 20, 215 37 fr.o.m 30 maj 2023) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter vi samlar in och behandlar.

AAK AB har utsett en personuppgiftsansvarig för att säkerställa att vi kontinuerligt hanterar dina personuppgifter på ett relevant, korrekt och regelkonformt sätt. Du kan kontakta vårt personuppgiftsombud direkt på DPO@aak.com.

Vilken typ av information samlar vi in

AAK samlar i huvudsak in och behandlar sådana personuppgifter som du lämnar till oss i samband med dina affärer med AAK. Det gäller t.ex. ditt namn, din titel och dina kontaktuppgifter. Ibland kan även personuppgifter samlas in från offentliga källor, såsom från olika företags webbplatser, affärspublikationer och mässor.

AAK samlar även in de personuppgifter du frivilligt delger i en jobbansökan, som namn, kontaktuppgifter, CV, meritförteckning och följebrev.

När du ber om att få nyhetsbrev, marknadsföring och reklammaterial, allmän information eller kontaktar oss online kan vi (beroende på vilken typ av kontakt du begär) samla in följande personligt identifierbara uppgifter om dig, t.ex. kontaktuppgifter (e-post, adress, telefon, professionell titel eller roll), företagsnamn och språkpreferenser.

Hur hanterar vi personuppgifter?

När du kontaktar oss, genom allmänna kontaktförfrågningar, genom registrering som mottagare av våra prenumerationstjänster eller för att ladda ner eller begära marknadsföringsmaterial från oss, kommer du att bli ombedd att ge ditt samtycke till vår behandling av din personliga information. Vi kan komma att använda din information i marknadsföringssyften, till exempel för att informera dig via e-post, sms, telefon, post eller andra kommunikationsmedel om en viss produkt, tjänst eller erbjudande från oss eller från någon av våra tredje-partspartners som vi tror kan intressera dig. Alla våra marknadsföringskommunikationer kommer att innehålla alternativet att avsluta kommunikationen från oss.

När du skickar in en jobbansökan via vår webbportal anser vi att vi är berättigade att behandla din ansökan och de personuppgifter du lämnar in, samt att du därmed samtycker till att vi sparar din ansökan och kontaktar dig för framtida jobbmöjligheter.

För övrig behandling använder vi oss intresseavvägning som rättsliggrund för att spara och behandla dina uppgifter, eftersom vi i hög grad önskar bedriva och upprätthålla de affärer vi har med dig och de företag och organisationer du representerar. Vi kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part förutom i följande fall:

(i) om vi begärt och har fått ditt uttryckliga samtycke till att dela din information,

(ii) för att fullgöra våra skyldigheter enligt gällande rätt och att på begäran kunna svara myndigheter när de har rätt att få del av uppgifter enligt lag, eller i samband med rättsprocesser om så krävs,

(iii) till andra personuppgiftsbiträden eller leverantörer som utför tjänster åt oss;

(iv) till andra dotterbolag inom koncernen AAK AB.

Vi säljer inte några personuppgifter till tredje parter. I allmänhet behandlar vi enbart dina personuppgifter inom EU/EES. Om personuppgifter ska föras ut utanför EU/EES ska sådan överföring ske i enlighet med gällande dataskyddslagar och kräver att den mottagande enheten i det aktuella landet utanför EU/EES upprätthåller adekvat dataskyddsnivå eller att det finns ett annat skydd som innebär att överföringen är laglig.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter i enlighet med vår arkiveringspolicy och i enlighet med våra skyldigheter under gällande lagstiftning. I enlighet med vår arkiveringspolicy sparar vi uppgifter bara så länge som krävs för att vi ska inleda, upprätthålla eller förvalta våra affärer med dig, det företag eller den organisation du representerar.

Du kan när som helst säga upp de tjänster du begärt från oss, inklusive våra prenumerationstjänster. Om du säger upp dessa tjänster kommer dina uppgifter inte längre sparas för dessa syften.

Personuppgifter som behandlas i rekryteringssyften kommer att behandlas och sparas tills den aktuella tjänsten är tillsatt och i högst två år därefter för att kunna användas i eventuella rättsprocesser. Uppgifter som sparas för framtida jobbmöjligheter är föremål för ditt samtycke och sparas under 3 år för detta syfte. Du kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke för detta syfte och begära att dina uppgifter raderas.

Dina rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter

Du har rätt att begära att få veta om vi behandlar några av dina personuppgifter och var vi i så fall behandlar dessa personuppgifter. Du har dessutom rätt att begära att få veta vilka uppgifter vi har om dig. Om de personuppgifter vi har om dig är felaktiga eller bristfälliga har du rätt att begära att dina uppgifter korrigeras eller kompletteras.

Under vissa omständigheter kan du också ha rätt att begära att dina personuppgifter ska raderas eller motsätta dig att dina personuppgifter behandlas. Observera att dessa rättigheter inte är absoluta och att vi kan ha rätt att avslå din begäran i de fall vi har tvingande skäl att göra så. Under vissa omständigheter kan du också begära att dina personuppgifter överförs elektroniskt.

Innan vi svarar på en begäran måste vi säkerställa att din begäran och din identitet är den du uppger. Du bör därför tillsammans med din begäran kunna styrka din identitet med hjälp av lämplig dokumentation eller på annat sätt.

Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter i strid mot gällande dataskyddslagar ber vi dig uppmärksamma oss på detta eller lämna in ett klagomål till Datainspektionen som är den ansvariga tillsynsmyndigheten. Mer information finns på Datainspektionens webbplats, www.imy.se.

Observera att det alltid finns en risk då personuppgifter lämnas ut, oavsett om det görs personligen, via telefon eller över Internet, och att inget tekniskt system helt kan skyddas från intrång. AAK gör dock alltid sitt yttersta för att vidta lämpliga tekniska åtgärder för att förhindra och minimera riskerna för obehörig införskaffning av, felaktig användning av eller förvanskning av dina personuppgifter.

Övrigt

Denna information granskas regelbundet och AAK förbehåller sig rätten att vid behov revidera dess innehåll. Om någon del häri inte överensstämmer med gällande lagstiftning, inte är tillämplig eller av någon anledning inte kan upprätthållas, påverkar detta dock inte detta övriga delar häri .

Kontakta oss

Om du har några frågor eller kommentarer om innehållet i denna information eller om du vill åberopa några av de rättigheter som beskrivs häri kan du kontakta oss via gdpr@aak.com eller kontakta vår DPO direkt via DPO@aak.com.