Rad med stolar i olika färger längs en vägg - Investerare - AAK

Valberedning

Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag till årsstämman avseende val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen samt av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Valda medlemmar i valberedningen

Under årsstämman 2022 beslutades att valberedningen ska ha fyra ledamöter, varvid omval ska ske av Märta Schörling Andreen (Melker Schörling AB), Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder) och Elisabet Jamal Bergström (SEB Investment Management) samt nyval av William McKechnie (Alecta) såsom ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2023.

Märta Schörling Andreen omvaldes till valberedningens ordförande. 

Valberedningsinstruktion

I enlighet med valberedningsinstruktionen, antagen av årsstämman 2022 för tiden fram till årsstämman 2023 (se stämmoprotokollet), ska valberedningen, för det fall en aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de största aktieägarna i AAK AB (publ.), eller för det fall en ledamot av valberedningen inte längre är anställd av sådan aktieägare eller av något annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman 2023, ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

Kontakta valberedningen

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan sända brev adresserat till:

AAK AB (publ.)
”Valberedningen”
Skrivaregatan 9
SE-215 32 Malmö

Kontakta Investor Relations