Rad med stolar i olika färger längs en vägg - Investerare - AAK

Valberedning

Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag till årsstämman avseende val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen samt av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Valda medlemmar i valberedningen

Under årsstämman 2023 beslutades att valberedningen ska ha fyra ledamöter, varvid omval ska ske av Märta Schörling Andreen (Melker Schörling AB), Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder), William McKechnie (Alecta) och Elisabet Jamal Bergström (SEB Investment Management) såsom ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2024. Märta Schörling Andreen omvaldes till valberedningens ordförande. 

William McKechnie har därefter lämnat Alecta och därmed även sitt uppdrag i valberedningen inför årsstämman 2024. I enlighet med instruktionen för valberedningen har Alecta beretts möjlighet att utse en ny representant, varvid Daniel Kristiansson har utsetts till ny ledamot av valberedningen. Valberedningen inför årsstämman 2024 består därmed av ordförande Märta Schörling Andreen (Melker Schörling AB) samt ledamöterna Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder), Daniel Kristiansson (Alecta) samt Elisabet Jamal Bergström (SEB Investment Management).          

Valberedningsinstruktion

I enlighet med valberedningsinstruktionen, antagen av årsstämman 2022 för tiden fram till årsstämman 2024 (se stämmoprotokollet), ska valberedningen, för det fall en aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de största aktieägarna i AAK AB (publ.), eller för det fall en ledamot av valberedningen inte längre är anställd av sådan aktieägare eller av något annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman 2024, ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

Kontakta valberedningen

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan sända brev adresserat till:

AAK AB (publ.)
”Valberedningen”
Pulpetgatan 20
SE-215 37 Malmö

Kontakta Investor Relations