Rad med stolar i olika färger längs en vägg - Investerare - AAK

Valberedning

Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag till årsstämman avseende val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen samt av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Valda medlemmar i valberedningen

Valberedningen inför årsstämman 2021 består av:

  • Märta Schörling Andreen, ordförande i valberedningen (Melker Schörling AB)
  • Leif Törnvall (Alecta)
  • Joachim Spetz (Swedbank Robur fonder)
  • Elisabet Jamal Bergström (SEB Investment Management)

Vid årsstämman 2020 beslutade stämman att valberedningen ska ha fyra ledamöter, varvid omval ska ske av Märta Schörling Andreen (Melker Schörling AB) och Leif Törnvall (Alecta) samt nyval av Joachim Spetz (Swedbank Robur fonder) och Elisabet Jamal Bergström (SEB Investment Management) såsom ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2021.

Märta Schörling Andreen omvaldes till valberedningens ordförande. 

Valberedningsinstruktion

Instruktion för valberedningen framgår av stämmoprotokollet från den senaste årsstämman.

Kontakta valberedningen

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan sända brev adresserat till:

AAK AB (publ.)
”Valberedningen”
Skrivaregatan 9
SE-215 32 Malmö

Mer information

Styrelse

AAK:s styrelse består av åtta personer varav två är utsedda av företagets medarbetare.

Bolagsstyrning

Syftet med AAK:s bolagsstyrning är att definiera en tydlig ansvars- och rollfördelning mellan ägare, styrelsen, ledningen och olika kontrollorgan.

AAK:s bolagsordning

Bolagsordningen fastställs av bolagsstämman, det högsta beslutande bolagsorganet.