Rad med stolar i olika färger längs en vägg - Investerare - AAK

Valberedning

Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag till årsstämman avseende val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen samt av ordförande vid årsstämman, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Valda medlemmar i valberedningen

årsstämman 2021 utsågs Märta Schörling Andreen (Melker Schörling AB), Leif Törnvall (Alecta), Elisabet Jamal Bergström (SEB Investment Management) och Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder) till ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2022. Märta Schörling Andreen utsågs till valberedningens ordförande. Leif Törnvall har därefter lämnat Alecta pensionsförsäkring och därmed även sitt uppdrag i valberedningen inför årsstämman 2022. I enlighet med instruktionen för valberedningen har Alecta pensionsförsäkring beretts möjlighet att utse en ny representant, varvid Peter Lööw har utsetts till ny ledamot av valberedningen. Valberedningen inför årsstämman 2022 består därmed av ordförande Märta Schörling Andreen (Melker Schörling AB), Peter Lööw (Alecta), Elisabet Jamal Bergström (SEB Investment Management) och Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder). 

Valberedningsinstruktion

I enlighet med valberedningsinstruktionen, antagen av årsstämman 2021 för tiden fram till årsstämman 2022 (se stämmoprotokollet), ska valberedningen, för det fall en aktieägare som representeras av en av valberedningens ledamöter inte längre skulle tillhöra de största aktieägarna i AAK AB (publ.), eller för det fall en ledamot av valberedningen inte längre är anställd av sådan aktieägare eller av något annat skäl lämnar valberedningen före årsstämman 2022, ha rätt att utse en annan representant för de större aktieägarna att ersätta sådan ledamot.

Kontakta valberedningen

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan sända brev adresserat till:

AAK AB (publ.)
”Valberedningen”
Skrivaregatan 9
SE-215 32 Malmö

Kontakta Investor Relations