AAK:s bolagsordning

fastställd vid årsstämman 2020

AAK:s bolagsordning

På denna sida hittar du AAK:s gällande bolagsordning, fastställd vid årsstämman 2020.

Bolagsordningen fastställs av årsstämman, det högsta beslutande bolagsorganet.

Bolagsordningen innehåller ett antal obligatoriska uppgifter av mer grundläggande natur för bolaget. Där framgår bland annat vilken verksamhet bolaget ska bedriva, styrelsens storlek och säte, aktiekapitalets storlek, konvertering av aktier, antalet aktier, och hur årsstämman sammankallas.

Ladda ner den senaste Bolagsordningen, fastställd vid årsstämman 2020.

Kontakta Investor Relations

Läs mer

Bolagsstyrning

Syftet med AAK:s bolagsstyrning är att definiera en tydlig ansvars- och rollfördelning mellan ägare, styrelsen, ledningen och olika kontrollorgan.

Bolagsstyrningsrapport

I enlighet med årsredovisningslagen och Svensk kod för bolagsstyrning innehåller AAK:s årsredovisning en bolagsstyrningsrapport.

Valberedning

Valberedningens uppgift är att lägga fram förslag till årsstämman avseende val av ordförande och övriga ledamöter av styrelsen samt årsstämmans ordförande, arvodesfrågor och därtill hörande frågor.

Styrelse

AAK:s styrelse består av åtta personer varav två är utsedda av företagets medarbetare.