Samhällsengagemang

Vår viktiga roll i samhället

Att vara en bättre granne

Vi på AAK inser att samhällsengagemang är en viktig aspekt för att verksamheten ska vara framgångsrik på lång sikt och kunna visa aktsamhet om människorna runt anläggningarna.

Det är vårt ansvar som globalt processföretag att minimera den inverkan som vår verksamhet eventuellt kan få på omgivande samhällen. Vi har alltid engagerat oss aktivt i omgivningen och i dem som bor där, genom att vara delaktiga i olika lokala aktiviteter.

Samhällsengagemang som bygger på drivkraft

Alla initiativ som AAK har varit delaktiga i har varit möjliga tack vare våra medarbetares drivkraft och vilja, och vi är väldigt stolta över att se hur engagerade de är.

Under 2021 genomförde vi en rad relevanta och ändamålsenliga program för samhällsengagemang vid våra anläggningar, helt i linje med vår ambition. Ett exempel är Indien, där vi drev flera projekt med fokus på kompetensutveckling för att stärka kvinnors egen försörjningsförmåga, på vattenrening för att se till att det finns rent dricksvatten och på solkraftsbaserad gatubelysning för att öka användningen av förnybar energi i området. Dessa projekt har förbättrat levnadsförhållandena för sjutusen människor.

Indien, juli 2021

Konsekvensbedömningar och långsiktigt engagemang

Vårt mål är att skapa långsiktiga och skalbara initiativ där vi kan tillämpa våra erfarenheter och lärdomar på olika platser. På så sätt kan vi utbyta kunskap och använda medarbetarnas färdigheter så att de gynnar samhället. 

Under 2021 gjorde vi stora framsteg i det avseendet genom vårt starka samhällsengagemang i Colombia och Uruguay.

Efter att vissa inhemska växter i Colombia hade konstaterats vara hotade, lyckades AAK donera 7.361 träd under 2021, och planteringen, i samarbete med en lokal myndighet och lokalsamhället, skedde i områden i regionen där skogen hade huggits ner.

Colombia, 2021

Dessutom fortsätter vi att stödja miljöutbildningen på den lokala skolan i Uruguay, ett projekt som påbörjades 2016 där fokus ligger på avfallshantering. Om lokalbefolkningar utbildas i avfallsklassificering genom workshoppar och komposteringsrutiner kan pappersåtervinningen öka. Det här har lett till att 10.000 kilo avfall har sorterats, varav 60% återvinns årligen på den lokala allmänna skolan.

Projekten på den allmänna skolan framhålls nu som bästa praxis i Montevideo i Uruguay och andra skolor har börjat kopiera det integrerade systemet för avfallsklassificering, återvinning och kompostering, som används i skolans trädgård.

Uruguay, 2021