Gelatinflingor - Technical Products - AAK

Kombination av expertis och teknik

Fettsyror

Fettsyror är oleokemikalier som används som råvara vid framställningen av en mängd naturliga kemikalier. Baserat på omfattande kunskap och erfarenhet har AAK utvecklat ett produktsortiment inom fettsyrasegmentet som täcker in många applikationer.

Fettsyror används som råvaror vid framställningen av en mängd naturliga kemikalier, exempelvis papperskemikalier, smörjmedel, ytaktiva ämnen och plaster. De kan också användas direkt vid däcktillverkning.

Ett flexibelt produktsortiment

Produktområdet Tefacid innehåller oleokemikalier som används som ingredienser i en lång lista av specifika tekniska applikationer. Vid AAK kombinerar vi expertis och teknik för att uppnå korrekt funktion hos slutprodukten. Produkterna kan raffineras ytterligare till derivat i den kemiska industrin.

För mer information, kontakta tefac@aak.com.

Ta kontakt med din partner för kundgemensam utveckling