Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

AAK:s delårsrapport för det fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2018 – fortsatt stark organisk volym- och resultattillväxt i det fjärde kvartalet

AAK-koncernen

  • Volymerna uppgick till 574.000 ton (550.000 ton), en organisk tillväxt med 4% (5%).
  • Rörelseresultatet, inklusive en positiv valutaomräkningseffekt på 13 mkr, uppgick till 516 mkr (471 mkr), en förbättring med 10%.
  • Nettoresultatet uppgick till 354 mkr (349 mkr), en ökning med 1%.
  • Vinsten per aktie uppgick till 1,39 kr (1,39 kr).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 566 mkr (844 mkr). Kassaflödet från rörelsekapitalet var positivt och uppgick till 60 mkr (262 mkr).
  • Avkastningen på sysselsatt kapital (Return on Capital Employed, ROCE), beräknad på rullande tolvmånadersperioder, uppgick till 15,8% (15,6% den 31 december 2017).
  • Styrelsen föreslår att en utdelning på 1,85 kr (1,63 kr) per aktie utgår för räkenskapsåret 2018.

Affärsområden

  • Food Ingredients – rörelseresultatet förbättrades med 7% till 321 mkr (299 mkr).
  • Chocolate & Confectionery Fats – rörelseresultatet uppgick till 182 mkr (176 mkr), en ökning med 3%.
  • Technical Products & Feed – rörelseresultatet ökade med 61% och uppgick till 50 mkr (31 mkr).

VD:s kommentarer 
Den positiva trenden för vårt rörelseresultat fortsatte även under fjärde kvartalet. Mejerisegmentet och Special Nutrition samt affärsområdet Technical Products & Feed bidrog starkt till resultattillväxten.

Vår organiska volymtillväxt uppgick till 4% (5%). Affärsområdena Chocolate & Confectionery Fats och Technical Products & Feed stod för den starkaste volymtillväxten, båda med en tvåsiffrig ökning jämfört med föregående år.

Rörelseresultatet ökade med 10% till 516 mkr (471 mkr), ett rekordhögt resultat för ett fjärde kvartal. Vinsten per aktie och kassaflödet från den löpande verksamheten var också bra under kvartalet.

Food Ingredients redovisade en stark resultattillväxt, särskilt inom mejerisegmentet och Special Nutrition. De senaste kvartalens positiva trend för bagerisegmentet fortsatte, medan resultattillväxten för Foodservice minskade något.

Chocolate & Confectionery Fats redovisade ett bra kvartal med fortsatt resultattillväxt. Som förväntat hade vi fortsatt volatilitet i råvaruutbytet under fjärde kvartalet vilket hade en negativ inverkan på rörelseresultatet. Efterfrågan på några av våra högförädlade produkter är fortsatt högre än vår nuvarande kapacitet. Vi fortsätter därför att investera för att stärka leveranskedjan och få bort flaskhalsar för att kunna tillgodose den ökande efterfrågan.

Technical Products & Feed redovisade en mycket stark resultattillväxt under kvartalet tack vare en exceptionellt gynnsam produktmix i fettsyreverksamheten.

Vi erbjuder vegetabiliska, hälsosamma oljor och fetter av hög förädlingsgrad och bedriver produktutveckling i nära samarbete med kunderna. Därtill upplever vi att de globala trenderna inom livsmedelsindustrin är gynnsamma för oss. Detta gör oss fortsatt försiktigt optimistiska inför framtiden.

Press- och analytikerkonferens 
I anslutning till att AAK AB idag, den 8 februari 2019, offentliggör delårsrapporten för fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2018, hålls en press- och analytikerkonferens kl. 10:00, lokal tid. För att delta i konferensen, vänligen se instruktioner under Investor-fliken på AAK:s hemsida, www.aak.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Fredrik Nilsson
Finansdirektör                                                                
Mobil: +46 708 95 22 21   
E-post: fredrik.nilsson@aak.com

Denna information är sådan information som AAK AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 februari 2019, kl. 08:50 lokal tid.

AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och fler än 3.600 anställda. Vi är AAK – The Co-Development Company.Files

Hela rapporten (PDF)

Pressmeddelande (PDF)