Vi använder cookies på vår webbplats. Läs mer

Årsstämma i AAK AB

Vid årsstämman i AAK AB (publ.) den 15 maj 2019 fattades följande beslut:

Styrelse och revisor samt arvoden
Antalet styrelseledamöter ska uppgå till sju stycken. Omval av styrelseledamöterna Märta Schörling Andreen, Lillie Li Valeur, Marianne Kirkegaard, Bengt Baron, Gun Nilsson och Georg Brunstam samt nyval av Patrik Andersson. Georg Brunstam omvaldes till styrelsens ordförande. Arvode till styrelsen ska utgå med ett sammanlagt belopp om 3.870.000 kronor (inkl. ersättning för utskottsarbete).

Omval av revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB för en mandatperiod om ett år, således till och med utgången av årsstämman 2020, varvid revisionsbolaget upplyst om att auktoriserade revisorn Sofia Götmar-Blomstedt kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt avtal.

Vid efterföljande konstituerande styrelsemöte beslöts att välja Georg Brunstam och Märta Schörling Andreen till ledamöter av ersättningsutskottet, med Georg Brunstam som ordförande för utskottet. Till ledamöter av revisionsutskottet valdes Gun Nilsson, Lillie Li Valeur och Märta Schörling Andreen, med Gun Nilsson som ordförande för utskottet.

Utdelning
Stämman godkände styrelsens förslag om utdelning med 1,85 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning bestämdes till fredagen den 17 maj 2019 och utbetalning från Euroclear Sweden AB beräknas ske med början onsdagen den 22 maj 2019.

Valberedning
Omval av Märta Schörling Andreen (Melker Schörling AB), Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder) och Leif Törnvall (Alecta) samt nyval av Åsa Nisell (Swedbank Robur fonder) såsom ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2020, varvid Märta Schörling Andreen utsågs till valberedningens ordförande.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Stämman antog riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för detta.

Verkställande direktörens kommentar
Verkställande direktör och koncernchef Johan Westman redogjorde för verksamheten och viktiga händelser under 2018 och det första kvartalet 2019.

”Vi erbjuder vegetabiliska, hälsosamma oljor och fetter av hög förädlingsgrad genom att bedriva produktutveckling i nära samarbete med kunderna och vi upplever att trenderna inom våra marknader är gynnsamma för oss. Detta gör oss fortsatt försiktigt optimistiska inför framtiden”, kommenterade Johan Westman.

Marknadsdirektör Anne Mette Olesen presenterade viktiga framsteg som AAK gjort inom hållbarhetsområdet.

Presentationen finns i sin helhet på företagets hemsida, www.aak.com.

  
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Nilsson
Finansdirektör
Mobil: +46 708 95 22 21
E-post:
fredrik.nilsson@aak.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 maj 2019, kl. 16:15 lokal tid.

   
AAK är en ledande leverantör av värdeskapande vegetabiliska oljor och fetter. Vår expertis inom lipidteknik i livsmedels- och nutritionsapplikationer, vårt stora utbud av olika råvaror samt vår breda processkapacitet ger oss möjlighet att utveckla innovativa och värdeskapande lösningar inom många industrier, däribland konfektyr, bageri, mejeri, nutrition, kosmetik och foodservice. AAK:s beprövade expertis är baserad på mer än 140 års erfarenhet inom oljor och fetter. Vår unika produktutveckling i nära samarbete med våra kunder kombinerar våra kunders kompetens och kunskap med våra egna kapaciteter för hållbara resultat. AAK:s aktier är noterade på Nasdaq Stockholm och vårt huvudkontor finns i Malmö, Sverige. AAK har fler än 20 olika produktionsanläggningar, försäljningskontor i fler än 25 länder och fler än 3.700 anställda.
Vi är AAK – The Co-Development Company.Files

Pressmeddelande (PDF)