AAK:s delårsrapport för det första kvartalet 2021 – fortsatt resultattillväxt i en period av volatilitet och osäkerhet

AAK-koncernen

  • Volymerna under kvartalet låg på samma nivå som förra året och uppgick till 569.000 ton (569.000 ton).
  • Rörelseresultatet, inklusive en negativ valutaomräkningseffekt på 57 mkr, ökade med 2% och uppgick till 551 mkr (542 mkr).
  • Periodens resultat uppgick till 400 mkr (383 mkr), en ökning med 4%.
  • Vinsten per aktie ökade med 4% och uppgick till 1,56 kronor (1,50 kronor).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 58 mkr (71 mkr).
  • Avkastningen på sysselsatt kapital (Return on Capital Employed, ROCE), beräknad på rullande tolvmånadersperioder, uppgick till 14,4% (14,3% den 31 december 2020).

Affärsområden

  • Food Ingredients – rörelseresultatet minskade med 4% och uppgick till 313 mkr (325 mkr).
  • Chocolate & Confectionery Fats – rörelseresultatet uppgick till 233 mkr (222 mkr), en ökning med 5%.
  • Technical Products & Feed – rörelseresultatet uppgick till 44 mkr (38 mkr), en ökning med 16%.

VD:s kommentarer
Årets första kvartal har kännetecknats av en stark efterfrågan på våra special- och semispeciallösningar, främst inom Chocolate & Confectionery Fats, Special Nutrition och segmentet för växtbaserade livsmedel. Detta är i hög grad ett resultat av att våra team världen över framgångsrikt genomför vår strategi.

Trots den pågående pandemin och en betydande negativ valutaomräkningseffekt nådde vi ett högre rörelseresultat än föregående år. Omräknat till fasta växelkurser ökade vi rörelseresultatet med 12%.

Affärsresultat
Koncernens volymer var i nivå med förra året, men vi såg en sekventiell ökning under kvartalet. Volymtillväxten för Chocolate & Confectionery Fats och våra högförädlade lösningar inom Food Ingredients var mycket stark. Detta motverkades dock av lägre volymer för Foodservice som fortsätter att påverkas negativt av covid-19.

Rörelseresultatet uppgick till 551 mkr (542 mkr), vilket förklaras av kostnadsreduceringar kombinerat med en högre andel speciallösningar. Rörelseresultatet per kilo uppgick till 0,97 kronor (0,95 kronor). Omräknat till fasta växelkurser förbättrades rörelseresultatet per kilo med 13%.

Food Ingredients stod för ett varierat resultat med tillväxt för våra högförädlade speciallösningar inom Special Nutrition och segmentet för växtbaserade livsmedel, samt våra semispeciallösningar inom mejerisegmentet. Foodservice däremot, och till viss del bagerisegmentet, fortsatte att påverkas negativt av restriktioner och nedstängningar.

Chocolate & Confectionery Fats redovisade stark volymtillväxt, hänförligt till vårt koncept med kundgemensam produktutveckling. Efterfrågan i Södra Latinamerika och Ryssland återhämtade sig starkt under kvartalet. Volymtillväxten kombinerat med genomförda förbättringar av leveranskedjan ledde till ett starkt rörelseresultat för affärsområdet.

Även Technical Products & Feed redovisade ett starkt resultat, främst inom foderverksamheten och tack vare ett starkt operationellt kapacitetsutnyttjande i vår pressningsverksamhet.

Strategisk investering
För att ytterligare påskynda utvecklingen av ingredienser till alternativ till kött- och mejeriprodukter har vi under kvartalet inlett samarbete med Big Idea Ventures. Investeringen i deras New Protein Fund I ger oss möjlighet att samarbeta med några av livsmedelsbranschens mest framstående aktörer.

Fortsatt stora framsteg på hållbarhetsområdet
Vi fortsätter att göra stora framsteg med våra hållbarhetsaktiviteter och vårt bidrag till FN:s mål för hållbar utveckling.

Antalet kvinnor som deltar i Kolo Nafaso, vårt program för direktinköp av shea i Västafrika, har ökat kraftigt. Programmet, som har en mycket positiv påverkan på kvinnorna och deras familjer, omfattar nu fler än 320.000 kvinnor. Ett annat viktigt framsteg är att andelen palmolja som är verifierat fri från avskogning ökade med 92% under 2020 jämfört med året innan. Detta är ett viktigt steg på vägen mot hållbar palmolja, där vårt mål är att den ska vara 100% spårbar till plantage och verifierat fri från avskogning senast 2025.

Vi fortsätter också vårt engagerade arbete för att minska vår miljöpåverkan och har nyligen sänkt såväl energi- som vattenförbrukningen samt avfallsintensiteten, räknat per bearbetad råvaruenhet.

Vi har därtill beslutat att koncernledningens rörliga ersättning framgent ska bedömas med hänsyn tagen till bolagets ESG-förbättringar.

Avslutande kommentar
På grund av pandemin och de pågående globala logistik- och sjöfraktsstörningarna är osäkerheten fortsatt stor. Detta gör det svårt att förutspå framtiden på kort sikt. AAK har dock en robust plattform, en god finansiell utveckling och en stabil balansräkning, och vi har under det senaste året visat hur motståndskraftig vår verksamhet är. Organisationens passion, drivkraft och flexibilitet är styrkor som vi bygger vidare på framöver.

Vi erbjuder vegetabiliska och hälsosamma oljor och fetter av hög förädlingsgrad genom att bedriva produktutveckling i nära samarbete med våra kunder och vi stärker fortlöpande vår portfölj med lösningar som är bra för både människor och miljö. Trots covid-19-pandemins påverkan på kort till medellång sikt ser vi ingen anledning att i nuläget justera vår uppfattning om de starka och gynnsamma underliggande långsiktiga trenderna på våra marknader. Detta gör oss fortsatt försiktigt optimistiska inför framtiden och vi är fast beslutna om att leva upp till vårt verksamhetssyfte: Making Better Happen™.

Press- och analytikerkonferens
I anslutning till att AAK AB idag, den 23 april 2021, offentliggör delårsrapporten för första kvartalet, hålls en press- och analytikerkonferens kl. 13:00, lokal tid. För att delta i konferensen, vänligen se instruktioner under Investor-fliken på AAK:s hemsida,
www.aak.com.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Patrik Winquist
Group Controller and IR support
Mobil: +46 709 72 31 26
E-post:
investor@aak.com
 

Denna information är sådan information som AAK AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 april 2021, kl. 11:15 lokal tid.

Om AAK
AAK:s verksamhetssyfte, Making Better Happen™, beskriver vår strävan efter ständig förbättring. Vi är specialiserade på växtbaserade oljor som är värdehöjande ingredienser i en rad populära konsumentprodukter. Vi gör dessa produkter godare, hälsosammare och mer hållbara. Kundgemensam produktutveckling samt en förståelse av vad ”bättre” innebär för varje enskild kund är kärnan i vår verksamhet. Med våra flexibla produktionsanläggningar och omfattande expertkunskaper levererar vi våra värdehöjande produkter till en rad branscher, såsom choklad och konfektyr, bageri, mejeri, växtbaserade livsmedel, specialnutrition, foodservice och kroppsvård. Våra 3.900 medarbetare samarbetar tätt med våra kunder via 25 regionala försäljningskontor, 15 innovationscenter och med stöd från drygt 20 produktionsanläggningar. AAK, med huvudkontor i Malmö, är noterat på Nasdaq-börsen i Stockholm och har strävat efter ständig förbättring i 150 år.Files

Hela rapporten (PDF)

Pressmeddelande (PDF)