AAK:s delårsrapport för det andra kvartalet 2022 –starkt kvartal trots hög volatilitet och ett besvärligt makroekonomiskt klimat

AAK-koncernen

  • Volymerna ökade med 1% till 554.000 ton (550.000 ton).
  • Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster (justerat rörelseresultat), men inklusive en positiv valutaomräkningseffekt på 84 mkr, uppgick till 624 mkr (541 mkr), en ökning med 15%. Omräknat till fasta växelkurser var rörelseresultatet oförändrat.
  • AAK rapporterade en jämförelsestörande post, en kostnad på 350 mkr, hänförlig till beslutet att lämna den ryska marknaden.
  • Resultatet för perioden uppgick till 160 mkr (103 mkr). Exklusive jämförelsestörande poster uppgick resultatet för perioden till 479 mkr (389 mkr).
  • Vinst per aktie uppgick till 0,60 kronor (0,39 kronor). Exklusive jämförelsestörande poster uppgick vinst per aktie till 1,83 kronor (1,51 kronor).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 55 mkr (231 mkr).
  • Avkastningen på sysselsatt kapital, beräknad på rullande tolvmånadersperioder, uppgick till 15,0% (15,6% den 31 december 2021).

 

Affärsområden

  • Food Ingredients – rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 18% till 406 mkr (343 mkr).
  • Chocolate & Confectionery Fats – rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 216 mkr (205 mkr), en ökning med 5%.
  • Technical Products & Feed – rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, uppgick till 46 mkr (31 mkr), en ökning med 48%.

 

VD:s kommentarer

I skrivande stund fortsätter Rysslands invasion av Ukraina att drabba miljontals människor, däribland våra kolleger i landet. Trots omständigheterna mår de förhållandevis bra och deras säkerhet är vår främsta prioritet. Vi står bakom alla som drabbas av denna tragedi.

 

Kriget påverkar även den globala ekonomin och adderar till det redan höga inflationstrycket och volatiliteten, som resulterat i ett besvärligt makroekonomiskt klimat. Under kvartalet låg råvarupriserna på rekordnivåer och kostnaderna för transport och logistik var fortsatt höga. Utöver detta införde Indonesien ett exportförbud mot palmolja i slutet av april, vilket dock hävdes i slutet av maj.

 

Trots dessa utmaningar gjorde vi ett starkt andra kvartal. Volymerna ökade med 1% och både rörelseresultat och rörelseresultat per kilo ökade med 15%, exklusive jämförelsestörande poster. Samtliga affärsområden bidrog till det ökade rörelseresultatet, vilket var det högsta någonsin för ett andra kvartal. Detta är en stark bedrift, som har möjliggjorts av våra hängivna, hårt arbetande medarbetare världen över.

 

Affärsresultat

Chocolate & Confectionery Fats redovisade ett stabilt kvartal. Volymerna ökade med 7% och rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 5%. Detta är ett bra resultat med tanke på att vi samtidigt fattade beslut om att avveckla vår verksamhet och våra investeringar i Ryssland.

 

Food Ingredients redovisade ett starkt kvartal och rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 18%. Ökningen kom främst från Foodservice och bagerisegmentet. Volymerna för affärsområdet minskade med 2%, vilket främst berodde på vår fortsatta prioritering av special- och semispecialprodukter inom bagerisegmentet. Såväl mejerivolymerna som Foodservice fortsatte att öka jämfört med föregående år. Specialfettsystem för växtbaserade livsmedel redovisade stark tillväxt, hänförlig till växtbaserade mejeriprodukter.

 

Technical Products & Feed redovisade återigen ett starkt kvartal där rörelseresultatet ökade med 48%, främst tack vare förbättrad lönsamhet för såväl vår foderverksamhet som naturliga ingredienser.

 

Utträde från Ryssland

I slutet av april kommunicerade vi ett kontrollerat utträde från vår verksamhet och våra investeringar i Ryssland. Därefter började vi omedelbart styra om de ryska CCF-relaterade volymerna till andra geografier för att begränsa den negativa påverkan på rörelseresultatet.

 

Under kvartalet ingick vi ett avtal om att låta vår 75-procentiga andel i vårt lokala samriskbolag återgå till den partner från vilken den köptes 2020.

 

Det kontrollerade utträdet har resulterat i en engångskostnad om 350 mkr som påverkar resultaträkningen i det andra kvartalet. Som tidigare meddelats har vi räknat med att bortfallet av försäljning till ryska kunder totalt sett kommer att påverka vårt rörelseresultat med 75–100 mkr under 2022, i tillägg till engångskostnaden. Påverkan under det andra kvartalet uppgår till 30–40 mkr jämfört med föregående år.

 

Avslutande kommentar

Trots utmaningarna och osäkerheten under hela det andra kvartalet fortsatte vi att navigera väl och levererade ett starkt resultat. Som en viktig leverantör av växtbaserade ingredienser till livsmedel och tekniska produkter står vi väl rustade för att hantera risker och fortsätta leverera värde – något vi har visat under de senaste, minst sagt, mycket volatila åren.

 

Trots den fortsatta osäkerheten på kort till medellång sikt ser vi ingen anledning att i nuläget justera vår uppfattning om de starka och gynnsamma, underliggande, långsiktiga trenderna på våra marknader. Detta gör oss fortsatt försiktigt optimistiska inför framtiden och vi är fast beslutna om att leva upp till vårt verksamhetssyfte: Making Better Happen™.

 

Press- och analytikerkonferens

I anslutning till att AAK AB idag, den 19 juli 2022, offentliggör delårsrapporten för det andra kvartalet 2022, hålls en press- och analytikerkonferens kl. 13:00, lokal tid. För att delta i konferensen, vänligen se instruktioner under fliken Investerare på AAK:s hemsida, www.aak.com.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Holmqvist

Tillförordnad Head of IR and Corporate Communications

Mobil: +46 708 37 66 77

E-post: johan.holmqvist@aak.com

 

Denna information är sådan information som AAK AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juli 2022, kl. 12:00 lokal tid.

 

Om AAK
 

AAK:s verksamhetssyfte, Making Better Happen™, beskriver vår strävan efter ständig förbättring. Vi är specialiserade på växtbaserade oljor som är värdehöjande ingredienser i en rad populära konsumentprodukter. Vi gör dessa produkter godare, hälsosammare och mer hållbara. Kundgemensam produktutveckling samt en förståelse av vad ”bättre” innebär för varje enskild kund är kärnan i vår verksamhet. Med våra flexibla produktionsanläggningar och omfattande expertkunskaper levererar vi våra värdehöjande produkter till en rad branscher, såsom choklad och konfektyr, bageri, mejeri, växtbaserade livsmedel, specialnutrition, foodservice och kroppsvård. Våra 4.000 medarbetare samarbetar tätt med våra kunder via 25 regionala försäljningskontor, 15 innovationscenter och med stöd från drygt 20 produktionsanläggningar. AAK, med huvudkontor i Malmö, är noterat på Nasdaq-börsen i Stockholm och har strävat efter ständig förbättring i mer än 150 år.

 Files

Delårsrapport (PDF)

Pressmeddelande (PDF)