AAK:s delårsrapport för det fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2021 – rekordhögt rörelseresultat med stark utveckling över hela linjen

AAK-koncernen, fjärde kvartalet

 • Volymerna ökade med 5% till 610.000 ton (580.000 ton).
 • Rörelseresultatet, inklusive en negativ valutaomräkningseffekt på 26 mkr, uppgick till 659 mkr (607 mkr), en ökning med 9%.
 • Resultatet för perioden uppgick till 480 mkr (439 mkr).
 • Vinst per aktie uppgick till 1,84 kr (1,69 kr).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 239 mkr (1.208 mkr).
 • Avkastningen på sysselsatt kapital, beräknad på rullande tolvmånadersperioder, uppgick till 15,6% (14,2% den 31 december 2020).

 

Affärsområden

 • Food Ingredients – rörelseresultatet ökade med 6% till 337 mkr (319 mkr).
 • Chocolate & Confectionery Fats – rörelseresultatet uppgick till 299 mkr (266 mkr), en ökning med 12%.
 • Technical Products & Feed – rörelseresultatet uppgick till 83 mkr (57 mkr), en ökning med 46%.

 

AAK-koncernen, helåret

 • Volymerna under perioden ökade med 5% till 2.312.000 ton (2.195.000 ton).
 • AAK redovisade under det andra kvartalet en jämförelsestörande post på 304 mkr, hänförlig till optimeringen av företagets europeiska bageriverksamhet.
 • Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster men inklusive en negativ valutaomräkningseffekt på 155 mkr, uppgick till 2.393 mkr (2.165 mkr), en ökning med 11%.
 • Resultatet för perioden uppgick till 1.447 mkr (1.581 mkr). Exklusive jämförelsestörande poster och relaterade skatteeffekter uppgick periodens resultat till 1.733 mkr (1.555 mkr).
 • Vinst per aktie uppgick till 5,59 kronor (6,16 kronor). Exklusive jämförelsestörande poster och relaterade skatteeffekter uppgick vinst per aktie till 6,71 kronor (6,05 kronor).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 508 mkr (2.023 mkr).
 • Avkastningen på sysselsatt kapital, beräknad på rullande tolvmånadersperioder, uppgick till 15,6% (14,2% den 31 december 2020).
 • Styrelsen föreslår att en utdelning på 2,50 kronor (2,30 kronor) per aktie utgår för räkenskapsåret.
   

 

VD:s kommentarer

Trenderna under tidigare kvartal präglade i stort även det fjärde kvartalet. Volymerna ökade med 5% jämfört med föregående år, med stark efterfrågan inom Chocolate & Confectionery Fats och Food Ingredients. Samtliga affärsområden bidrog till att lyfta rörelseresultatet och rörelseresultatet per kilo till nya rekordnivåer – upp 13 respektive 7% till fasta växelkurser.

 

För helåret ökade rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster, med 11%. Att vi nådde vår finansiella ambition, att årligen öka rörelseresultatet med i genomsnitt 10%, är en tydlig indikation på att vi har en hållbar affär, ett attraktivt erbjudande samt en organisation med förmåga att hantera de osäkerheter och störningar som präglade 2021.

 

Affärsresultat

Precis som föregående kvartal fortsatte den positiva utvecklingen för Chocolate & Confectionery Fats. Detta ledde till en stark tillväxt, både för volymer (+12%) och rörelseresultat (+12%). Efterfrågan var god inom alla geografiska områden.

 

Volymerna inom Food Ingredients ökade med 5%, främst drivet av Foodservice, följt av Special Nutrition och mejerisegmentet, medan bagerisegmentets volymer var oförändrade. Segmentet för växtbaserade livsmedel såg en fortsatt positiv trend och redovisade en stark volymtillväxt. Rörelseresultatet, omräknat till fasta växelkurser, ökade 7%, med stöd av Foodservice och bagerisegmentet.

 

Technical Products & Feed redovisade ännu ett mycket starkt kvartal, med en resultattillväxt på 46%. Efterfrågan på naturliga ingredienser till tekniska produkter fortsatte att öka, medan fodervolymerna minskade något.

 

Kapitalmarknadsdag

Den 23 november höll vi vår årliga kapitalmarknadsdag för analytiker, investerare och media. Det var mycket glädjande att vi återigen kunde träffas personligen, under säkra förhållanden, för att diskutera och interagera.

 

Ett starkt år för AAK, men inte utan utmaningar

Under 2021 upplevde världen stigande råvarupriser, allmän kostnadsinflation och logistikstörningar. Detta påverkade företag världen över, även AAK. Men sett till vår starka prestation kan vi inte säga annat än att vi hanterade dessa utmaningar på ett framgångsrikt sätt. För helåret ökade rörelseresultatet, omräknat till fasta växelkurser och exklusive jämförelsestörande poster, med 18%. Ökningen var hänförlig till en positiv utveckling inom samtliga affärsområden, med stöd av vår framgångsrikt implementerade strategi.

 

Under året förvärvade vi BIC Ingredients för att stärka vår position på den europeiska lecitinmarknaden. Vi inledde även ett samarbete med det nederländska företaget Progress Biotech, för att leverera växtbaserad DHA (omega-3) av premiumkvalitet, för modersmjölksersättning. Därtill ingick vi strategiska partnerskap för att påskynda utvecklingen av lösningar till växtbaserade livsmedel.

 

Vi gjorde fortsatta framsteg inom hållbarhet, både i vår egen verksamhet och i vår leveranskedja. För att motverka avskogning införde vi global satellitövervakning av hela vår leverantörsbas för palmolja samt etablerade partnerskap med leverantörer och kunder. Vi har åtagit oss att 100% av leveranskedjan ska vara verifierat avskogningsfri och 100% spårbar till plantage senast 2025. Initiativ och åtaganden från EU och världsledare vid COP26 är därför något vi verkligen välkomnar.

 

Under året gick vi även samman med vår kund Mars och flera ledande icke-statliga organisationer i ett tioårigt initiativ för att ytterligare förbättra försörjningsmöjligheterna för kvinnor i Västafrika som arbetar inom leveranskedjan för shea.

 

Våra medarbetares stora engagemang var avgörande för årets alla framsteg och framgångar. Jag vill därför uttrycka min uppriktiga tacksamhet och uppskattning gentemot varje enskild AAK-kollega.

 

Avslutande kommentar

När vi avslutade det fjärde kvartalet och stängde helåret fanns det fortfarande utmaningar i den globala ekonomin. Vi navigerade väl under hela året och kunde avsluta 2021 starkt, med en robust plattform, en god finansiell utveckling och en stabil balansräkning. Våra medarbetares passion, drivkraft och flexibilitet har genererat ett starkt resultat och vi bygger vidare på dessa styrkor även framöver.

 

Trots osäkerheten på kort till medellång sikt ser vi ingen anledning att i nuläget justera vår uppfattning om de starka och gynnsamma underliggande, långsiktiga trenderna på våra marknader. Detta gör oss fortsatt försiktigt optimistiska inför framtiden och vi är fast beslutna om att leva upp till vårt verksamhetssyfte: Making Better Happen™.
 

 

Press- och analytikerkonferens

I anslutning till att AAK AB idag, den 4 februari 2022, offentliggör delårsrapporten för det fjärde kvartalet och bokslutskommuniké för 2021, hålls en press- och analytikerkonferens kl. 14:00, lokal tid. För att delta i konferensen, vänligen se instruktioner under fliken Investerare på AAK:s hemsida, www.aak.com.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gabriella Grotte

Head of IR and Corporate Communications

Mobil: +46 737 16 80 01

E-post: gabriella.grotte@aak.com

 

Denna information är sådan information som AAK AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 februari 2022, kl. 13:00 lokal tid.

 

Om AAK

AAK:s verksamhetssyfte, Making Better Happen™, beskriver vår strävan efter ständig förbättring. Vi är specialiserade på växtbaserade oljor som är värdehöjande ingredienser i en rad populära konsumentprodukter. Vi gör dessa produkter godare, hälsosammare och mer hållbara. Kundgemensam produktutveckling samt en förståelse av vad ”bättre” innebär för varje enskild kund är kärnan i vår verksamhet. Med våra flexibla produktionsanläggningar och omfattande expertkunskaper levererar vi våra värdehöjande produkter till en rad branscher, såsom choklad och konfektyr, bageri, mejeri, växtbaserade livsmedel, specialnutrition, foodservice och kroppsvård. Våra 4.000 medarbetare samarbetar tätt med våra kunder via 25 regionala försäljningskontor, 15 innovationscenter och med stöd från drygt 20 produktionsanläggningar. AAK, med huvudkontor i Malmö, är noterat på Nasdaq-börsen i Stockholm och har strävat efter ständig förbättring i mer än 150 år.Files

Hela rapporten (PDF)

Pressmeddelande (PDF)