AAK:s delårsrapport för det tredje kvartalet 2022 – stark resultattillväxt trots utmanande makroekonomiskt klimat

AAK-koncernen

  • Volymerna minskade med 4% till 559.000 ton (583.000 ton).
  • Rörelseresultatet, inklusive en positiv valutaomräkningseffekt på 148 mkr, uppgick till 822 mkr (642 mkr), en ökning med 28%. Omräknat till fasta växelkurser ökade rörelseresultatet med 5%.
  • Resultatet för perioden uppgick till 611 mkr (464 mkr).
  • Vinst per aktie uppgick till 2,36 kronor (1,80 kronor).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 40 mkr (-20 mkr).
  • Avkastningen på sysselsatt kapital, beräknad på rullande tolvmånadersperioder, uppgick till 14,8% (15,6% den 31 december 2021).

 

Affärsområden

  • Food Ingredients – rörelseresultatet ökade med 23% till 476 mkr (387 mkr).
  • Chocolate & Confectionery Fats – rörelseresultatet uppgick till 310 mkr (234 mkr), en ökning med 32%.
  • Technical Products & Feed – rörelseresultatet uppgick till 76 mkr (56 mkr), en ökning med 36%.

 

 

VD:s kommentarer
Ännu ett kvartal har passerat, där vi sett hur den globala ekonomin påverkas av en hög inflation. Rysslands krig mot Ukraina fortsätter och bidrar till rekordhöga energi-, transport- och logistikkostnader i en redan svår makroekonomisk miljö. Trots den senaste tidens utmaningar är jag samtidigt glad över att kunna säga att vår verksamhet i Ukraina kommit igång igen. Våra kollegors säkerhet är som alltid vår högsta prioritet, särskilt i ett sådant här föränderligt läge. Samtidigt är det väldigt uppmuntrande att se våra kollegors målmedvetenhet och engagemang under dessa prövande omständigheter. 

 

Trots stor osäkerhet och volatilitet går det bra för AAK. Vi har kunnat hantera de generella prisökningarna och vi har arbetat effektivt och framgångsrikt med förvaltningen av vår produktportfölj. Under kvartalet sjönk råvarupriserna från de rekordhöga nivåer som noterats under årets första halva. Detta förväntas få en positiv effekt på rörelsekapitalet och kassaflödet under första halvåret nästa år.

 

Tack vare ett starkt operationellt fokus har vi levererat ett starkt tredje kvartal i en mycket utmanande tid. Rörelseresultatet ökade med 28% och rörelseresultatet per kilo med 34%, med stöd av en positiv valutaomräkningseffekt. Samtliga affärsområden bidrog till det ökade rörelseresultatet. Under kvartalet noterar vi dock en viss nedgång i volymerna, som minskade med 4% jämfört med föregående år. Detta är främst ett resultat av vårt utträde från Ryssland och vår optimeringsstrategi för bagerisegmentet. Exklusive Ryssland minskade volymerna med 1%.

 

Affärsresultat
Chocolate & Confectionery Fats redovisade ett starkt kvartal. Volymerna ökade med 1% och exklusive Ryssland med 11%. Volymtillväxten var särskilt stark i Asien och södra Latinamerika. Rörelseresultatet ökade med 32% till följd av en fokuserad värdeoptimeringsstrategi samtidigt som de ryska volymerna ersattes med nya möjligheter på andra marknader. Vi ser en ökad konsumentefterfrågan på choklad och konfektyr i olika undersegment och står väl rustade för den ökande trenden i Asien. 

Food Ingredients redovisade ett stabilt kvartal där rörelseresultatet ökade med 23%. Ökningen var främst hänförlig till Special Nutrition och bagerisegmentet på grund av effektiv kontrakt- och produktportföljshantering. Volymerna för affärsområdet minskade med 4%, vilket främst berodde på vårt fortsatta arbete med att optimera bageriverksamheten i Europa och vårt utträde från den ryska marknaden. Minskningen exklusive Ryssland var 3%.

 

Technical Products & Feed gjorde ett starkt kvartal, där rörelseresultatet ökade med 36% trots sjunkande volymer för både Feed och Technical Products. Trenden att ersätta fossila ingredienser är fortsatt stabil och vi står fortsatt väl rustade att möta denna marknad.

 

Investerar i ny teknik
I juli tillkännagav vi vår investering i Green-On, ett startup-bolag inom food tech-branschen, för att påskynda hållbarheten i framtidens livsmedelskedjor. Konceptet bygger på en så kallad Power-to-X-teknologi. Om denna teknologi är skalbar kommer den att producera ett fett med funktioner som behövs i den framtida livsmedelsproduktionen och till en mycket lägre miljöpåverkan än någon annan idag känd teknologi, vilket är helt i linje med AAK:s strategi.

 

Detta är ett resultat av AAK:s samarbete med Big Idea Ventures (BIV). Att investera i ny teknik genom innovation, sammanslagningar och förvärv är en viktig del av vårt åtagande att leda en hållbar livsmedelsproduktion och skapa förändring i branschen. 

 

Avslutande kommentar
Trots utmaningar och osäkerhet under hela det tredje kvartalet fortsatte vi att navigera väl och levererade ett starkt resultat. Som en viktig leverantör av växtbaserade ingredienser till livsmedel och tekniska produkter står vi väl rustade för att hantera risker och leverera värde – något som vi har visat under de senaste mycket dynamiska åren.

 

Även om vi räknar med fortsatt högt inflationstryck och ett utmanande makroekonomiskt klimat, känner vi fortfarande tillförsikt och ser ingen anledning att justera vår uppfattning om de starka och gynnsamma underliggande, långsiktiga trenderna på våra marknader. Detta gör oss fortsatt försiktigt optimistiska inför framtiden och vi är fast beslutna om att leva upp till vårt verksamhetssyfte: Making Better Happen™.

 

Press- och analytikerkonferens
I anslutning till att AAK AB idag, den 25 oktober 2022, offentliggör delårsrapporten för det tredje kvartalet 2022, hålls en press- och analytikerkonferens kl. 10:00, lokal tid. För att delta i konferensen, vänligen se instruktioner under fliken Investerare på AAK:s hemsida, www.aak.com.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Holmqvist
Tillförordnad Head of IR and Corporate Communications
Mobil:  070 837 66 77
E-post: johan.holmqvist@aak.com

 

 

Denna information är sådan information som AAK AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 oktober 2022, kl. 08:30 lokal tid.

 

 

 

Om AAK
AAK:s verksamhetssyfte, Making Better Happen™, beskriver vår strävan efter ständig förbättring. Vi är specialiserade på växtbaserade oljor som är värdehöjande ingredienser i en rad populära konsumentprodukter. Vi gör dessa produkter godare, hälsosammare och mer hållbara. Kundgemensam produktutveckling samt en förståelse av vad ”bättre” innebär för varje enskild kund är kärnan i vår verksamhet. Med våra flexibla produktionsanläggningar och omfattande expertkunskaper levererar vi våra värdehöjande produkter till en rad branscher, såsom choklad och konfektyr, bageri, mejeri, växtbaserade livsmedel, specialnutrition, foodservice och kroppsvård. Våra 4.000 medarbetare samarbetar tätt med våra kunder via 25 regionala försäljningskontor, 15 innovationscenter och med stöd från drygt 20 produktionsanläggningar. AAK, med huvudkontor i Malmö, är noterat på Nasdaq-börsen i Stockholm och har strävat efter ständig förbättring i mer än 150 år.Files

Delårsrapport (PDF)

Pressmeddelande (PDF)