AAK:s delårsrapport för det fjärde kvartalet och bokslutskommuniké 2022 - Ett gediget år med tvåsiffrig tillväxt tack vare förbättrade rörelsemarginaler

AAK-koncernen, fjärde kvartalet

 • Volymerna minskade med 6% jämfört med föregående år, till 571.000 ton (610.000), vilket till stor del beror på utträdet från den ryska marknaden och optimeringsprogrammet inom bagerisegmentet. Volymerna exklusive Ryssland minskade med 3%.
 • Rörelseresultatet, inklusive en positiv valutaomräkningseffekt på 24 mkr, ökade med 18% och uppgick till 778 mkr (659 mkr). Rörelseresultatet omräknat till fasta växelkurser ökade med 14%.
 • Resultatet för perioden uppgick till 517 mkr (480 mkr).
 • Resultatet per aktie var 1,98 (1,84) kr.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1.062 mkr (239 mkr), vilket bland annat beror på att lägre råvarupriser haft en positiv påverkan på nettorörelsekapitalet. 
 • Avkastningen på sysselsatt kapital, beräknad på rullande tolvmånadersperioder, uppgick till 14,5% (15,6% den 31 december 2021).

 

Affärsområden, fjärde kvartalet

 • Food Ingredients – rörelseresultatet ökade med 38% till 465 mkr (337 mkr).
 • Chocolate & Confectionery Fats – Rörelseresultatet uppgick till 308 mkr (299 mkr), en ökning med 3%.
 • Technical Products & Feed – rörelseresultatet uppgick till 100 mkr (83 mkr), en ökning med 20% jämfört med föregående år.

 

AAK-koncernen, helåret

 • Volymerna minskade med 2% jämfört med föregående år till 2.259.000 ton (2.312.000 ton). Minskningen berodde främst på utträdet från den ryska marknaden och optimeringen av vårt bagerisegment. Volymerna exklusive Ryssland var oförändrade.
 • Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster och inklusive en positiv valutaomräkningseffekt på 287 mkr, uppgick till 2.888 mkr (2.393 mkr), en ökning med 21%. Rörelseresultatet omräknat till fasta växelkurser ökade med 9%.
 • För andra kvartalet rapporterade AAK en jämförelsestörande post på 350 mkr hänförlig till beslutet att lämna den ryska marknaden.
 • Resultatet för perioden uppgick till 1.780 mkr (1.447 mkr). Exklusive jämförelsestörande poster uppgick resultatet totalt till 2.099 mkr (1.733 mkr).
 • Resultatet per aktie var 6,84 (5,59) kr. Exklusive jämförelsestörande poster uppgick resultatet per aktie för denna period till 8,07 kronor (6,71 kronor).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -73 mkr (508 mkr), vilket är en konsekvens av höga råvarupriser.
 • Avkastningen på sysselsatt kapital, beräknad på rullande tolvmånadersperioder, uppgick till 14,5% (15,6% den 31 december 2021).
 • Styrelsen föreslår att en utdelning på 2,75 kronor (2,50 kronor) per aktie utgår för räkenskapsåret 2022.

 

 

VD:s kommentarer

 

2022 var ett gediget år. Med ett rörelseresultat som förbättrats med 21% och ett ökat rörelseresultat per kilo nådde vi vårt mål om att höja rörelseresultatet med i genomsnitt 10%. Efter justeringar för den positiva valutaomräkningseffekten och jämförelsestörande poster ökade rörelseresultatet med 9% jämfört med 2021, trots en negativ påverkan till följd av vårt utträde från Ryssland. Denna bedrift visar att vi som bred leverantör av oljeingredienser står på en mycket stabil grund, speciellt med tanke på den mycket dynamiska och volatila miljön som rådde under 2022.

 

Under fjärde kvartalet ökade rörelseresultatet med 18% jämfört med motsvarande kvartal föregående år, vilket beror på en starkt förbättrad rörelsemarginal. Detta kompenserar för den något svagare volymutvecklingen inom Food Ingredients och Chocolate & Confectionery Fats jämfört med föregående år. Efter justeringar för den positiva valutaomräkningseffekten ökade rörelseresultatet med 14% jämfört med fjärde kvartalet 2021.

 

Affärsresultat

Under fjärde kvartalet minskade volymerna inom Food Ingredients med 7% i förhållande till föregående år, vilket främst beror på optimeringsprogrammet inom bagerisegmentet samt de förväntade effekterna av det kontrollerade utträdet från den ryska marknaden. Exklusive Ryssland minskade fjärde kvartalets volymer med 6% i förhållande till föregående år. Till följd av optimeringsarbetet ökade rörelseresultatet med 33%, omräknat till fasta växelkurser, vilket i hög grad kan hänföras till kraftigt förbättrade rörelsemarginaler.

 

Chocolate & Confectionery Fats redovisade ett stabilt kvartal, även om volymerna minskade med 10% till följd av utträdet från Ryssland. Volymerna exklusive Ryssland ökade med 1% under fjärde kvartalet jämfört med samma period föregående år. Trots sjunkande volymer ökade rörelseresultatet till fasta växelkurser med 1% jämfört med föregående år, vilket beror på kraftigt förbättrade marginaler.

 

Technical Products & Feed redovisade ännu ett starkt kvartal där rörelseresultatet till fasta växelkurser ökade med 20% till följd av högre volymer i vår foderverksamhet.

 

Vår långsiktiga aspiration

Vi är fast beslutna att arbeta för innovation och tillväxt samtidigt som vi behåller ett starkt fokus på hållbarhet och socialt ansvar. Framöver har vi fastställt en ambitiös aspiration - att dubbla rörelseresultat per kilo till 2030.

 

Förutom vårt fokus på att förbättra marginalerna kommer vi att arbeta för fortsatt volymtillväxt där vi strävar efter att växa på våra prioriterade specialmarknader samtidigt som vi blir erkända för vår positiva påverkan i samhället.  

 

Vi fortsätter att driva hållbarhetsutvecklingen framåt, både i vår egen verksamhet och i leveranskedjan. Ett av våra huvudmål är att våra leveranskedjor för palm och soja senast 2025 ska vara verifierat fria från markomvandling och avskogning. För att nå 100% senast 2025 stärker vi befintliga partnerskap med leverantörer och fortsätter satellitövervakningen av vår globala leverantörsbas för palmolja.

 

Avslutande kommentar

När vi avrundar året kan jag glädjande nog rapportera att vi har nått ett antal betydande milstolpar och tagit stora steg framåt mot vår långsiktiga aspiration.

 

Vi har haft ett starkt ekonomiskt resultat, med ett rörelseresultat som överträffar våra förväntningar. Vi har även gjort framsteg med att utöka vår regionala närvaro och stärkt våra relationer till viktiga samarbetspartner. Ett bra exempel på detta är det nyligen genomförda förvärvet av Arani Agro i Indien.

 

Förutom att vi har lyckats stärka vårt ekonomiska resultat har vi också tagit stora steg framåt på inom och socialt ansvar. Vi har arbetat aktivt med våra koldioxidutsläpp, ökat vår användning av förnybara energikällor och genomfört ett antal åtgärder för att stärka omtanken om våra medarbetare och samhällena där vi bedriver vår verksamhet.

 

Jag känner stor entusiasm inför de möjligheter som öppnar sig för oss framöver och vi står väl rustade att fortsätta växa och utöka vår verksamhet. Detta gör att vi även i fortsättningen kan vara försiktigt optimistiska och vi är fast beslutna om att leva upp till vårt verksamhetssyfte: Making Better Happen™. 

 

Johan Westman, koncernchef och VD

 

Press- och analytikerkonferens

I anslutning till att AAK AB idag, den 2 februari 2023, offentliggör delårsrapporten för det fjärde kvartalet och bokslutskommuniké för 2022, hålls en press- och analytikerkonferens kl. 10:00, lokal tid. För att delta i konferensen, vänligen se instruktioner under fliken Investerare på AAK:s hemsida, www.aak.com.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl Ahlgren
Head of IR and Corporate Communications
Mobil: +46 706 81 07 34
E-post: carl.ahlgren@aak.com

 

Denna information är sådan information som AAK AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2022, kl. 08:30 lokal tid.

 

Om AAK

AAK:s verksamhetssyfte, Making Better Happen™, beskriver vår strävan efter ständig förbättring. Vi är specialiserade på växtbaserade oljor som är värdehöjande ingredienser i en rad populära konsumentprodukter. Vi gör dessa produkter godare, hälsosammare och mer hållbara. Kundgemensam produktutveckling samt en förståelse av vad ”bättre” innebär för varje enskild kund är kärnan i vår verksamhet. Våra 4.000 medarbetare samarbetar tätt med våra kunder via 25 regionala försäljningskontor, 15 innovationscenter och med stöd från drygt 20 produktionsanläggningar. AAK, med huvudkontor i Malmö, är noterat på Nasdaq Stockholm och har strävat efter ständig förbättring i mer än 150 år.Files

Hela rapporten (PDF)

Pressmeddelande (PDF)