Årsstämma 2018

Årsstämman hölls onsdagen den 30 maj 2018, kl. 14.00 i Malmö Arena, Hyllie Stationstorg 2, 215 32 Malmö.

Inbjudan till årsstämma för AAK AB (publ.) >>
Valberedningens motiverade yttrande 2018 >>
Fullmakt >>
Revisorsyttrande >>
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare >>
Styrelsens förslag till vinstutdelning jämte motiverat yttrande däröver >>
Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare >>
Styrelsens förslag om uppdelning av aktier och ändring av bolagsordningen >> 
Presentationsmaterial >>
Årsstämmoprotokoll AAK AB >>

Deltagande

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 24 maj 2018, dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 24 maj 2018. 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i årsstämman, kontakta sin bank eller förvaltare för att tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 24 maj 2018 hos Euroclear Sweden AB. Detta innebär att aktieägare i god tid före torsdagen den 24 maj 2018 måste meddela förvaltaren sin önskan härom.

Anmälan om deltagande ska ske till AAK AB på adress AAK AB c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, Sverige eller per telefon: 08-402 90 45.

Inträdeskort kommer att skickas ut med start den 25-26 maj 2018.

Begäran om upptagande av ärenden

Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman om begäran har kommit in till styrelsen senast den 11 april 2018. Begäran skall ställas till styrelsen och skickas till Stina Jarl per post på adress AAK AB (publ.), Stina Jarl, Skrivaregatan 9, 215 32  Malmö.

Valberedning

På årsstämman 2017 utsågs Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder), Lars-Åke Bokenberger (AMF Fonder), Märta Schörling Andreen (Melker Schörling AB) och Yvonne Sörberg (Handelsbanken fonder) till ledamöter av valberedningen inför årsstämman 2018. Märta Schörling Andreen valdes till valberedningens ordförande.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan sända brev adresserat till AAK AB (publ.), ”Valberedningen”, Skrivaregatan 9, 215 32 Malmö.

Lär dig mer om vår finansiella ställning

Årsstämma

Hitta information och publikationer rörande AAK:s årsstämma som är det högsta beslutande organet, och det forum genom vilket aktieägarna utövar sitt inflytande över företaget.

Kapitalmarknadsdag

AAK:s kapitalmarknadsdag är ett återkommande arrangemang där analytiker, investerare och mediarepresentanter erhåller information om våra affärsstrategier samt får finansiella uppdateringar.