Årstämma 2024

Årsstämma 2024 hölls onsdagen den 8 maj 2024, kl 14:00 på Quality Hotel View, Hyllie stationstorg 29, 215 32 Malmö.

Länkar efter stämman:

Länkar inför stämman:

Kallelse till årsstämma 2024.

Anmälan och formulär för poströstning 2024.

Valberedningens motiverade yttrande 2024.

Fullmakt årsstämma 2024.

AAK:s Årsredovisning 2023.

Integritetspolicy gällande behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämma.

Ersättningsrapport 2023.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier.

Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission.

Styrelsens förslag till beslut om inrättande av ett prestations- och aktiekursbaserat långsiktigt incitamentsprogram.

Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Styrelsens motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 och 19 kap. 22 § ABL(223904.1) aktiebolagslagen.

Revisorsyttrande om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts.

Anmälan

Anmälan till årsstämman är nu stängd. 

Praktisk information

Kallelse till årsstämman publiceras genom pressmeddelande, i Post- och Inrikes Tidningar, samt på www.aak.com. Dessutom publiceras kallelseannons i Svenska Dagbladet. Av miljöskäl kommer kallelsen inte att tryckas och distribueras per post. För att prenumerera på AAK:s pressmeddelanden via e-post, registrera dig här

Begäran om upptagande av ärenden

Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman om begäran har kommit in till styrelsen senast den 20 mars 2024.

Begäran ska ställas till styrelsen för AAK AB och skickas till bolagsjurist Pontus Malmunger via e-post till pontus.malmunger@aak.com eller via post till AAK AB, Att. Pontus Malmunger, Pulpetgatan 20, 215 37 Malmö.