Hållbarhetsrapport 2021

Hållbarhet från växt till varumärke

AAK fortsätter att göra betydande framsteg inom hållbarhet

AAK:s hållbarhetsrapport för 2021 visar att hållbarhet är kärnan i AAK:s verksamhetssyfte, Making Better Happen™, samt hur det genomsyrar alla delar av företagets värdekedja, från växt till varumärke.

I rapporten beskrivs ambitioner, aktiviteter och framsteg inom bolagets tre fokusområden: Bättre råvaruinköp, Bättre verksamhetsdrift och Bättre lösningar.

”Det är med stor glädje vi delar med oss av våra fortsatta framsteg inom hållbarhet, vilka är viktiga bidrag i övergången till ett mer hållbart livsmedelssystem”, säger Johan Westman, AAK:s koncernchef och VD. ”Vi har gjort betydande framsteg såväl inom våra leveranskedjor för råvaruinköp som vad gäller resurseffektiviteten i vår globala produktionsverksamhet. Vi har därtill fortsatt att skapa lösningar som är bra för både människor och miljö.”

Under 2021 ökade AAK andelen verifierat avskogningsfri palm med 34% samt spårbarheten till plantage med 16%. Detta innebär att 67% av företagets totala palmoljevolymer är avskogningsfria och att 81% är spårbara till plantage.

Framsteg gjordes även inom Kolo Nafaso, AAK:s program för direktinköp av shea i Västafrika. Genom programmet köper företaget sheakärnor direkt från kvinnor i regionen samtidigt som de erbjuds förfinansiering, träning och utbildning inom en rad områden, däribland hållbara arbetsmetoder. Under de senaste fyra åren har AAK fortsatt att stärka sitt positiva bidrag till lokala kvinnors försörjningsförmåga genom att öka antalet deltagare i programmet från 100.000 till 353.000.

Vad gäller miljöpåverkan ökade AAK sina årliga inköp av förnybar el med 50 procentenheter jämfört med 2020. Därtill reducerades avfallsintensiteten och vattenförbrukningen per bearbetad enhet med 18,6 respektive 20,9%.

För att understryka vikten av mänskliga rättigheter inom hela leveranskedjan har AAK även riskbedömt 100% av sina råvarors ursprungsländer samt alla egna produktionsanläggningar. Detta för att identifiera de mest framträdande människorättsfrågorna och följa upp med handlingsplaner.

”Ett annat viktigt steg har varit vårt fortsatta arbete med att definiera vetenskapsbaserade mål kopplade till våra klimatambitioner”, säger Anne Mette Olesen, Chief Strategy & Sustainability Officer. ”Detta, liksom alla andra aktiviteter och framsteg som vi delar med oss av i rapporten, är resultat av ett verkligt globalt och tvärfunktionellt samarbete, som tydligt visar att vi integrerar hållbarhet i alla våra regioner och funktioner.”

Hållbarhetsrapporten finns tillgänglig här.