Ett långsiktigt strategiskt samarbete

för en motståndskraftig och hållbar leveranskedja

Ansvarsfull skalanpassning från växt till varumärke

Många företag och kunder har av folkhälso- och hållbarhetsskäl börjat ställa kvalitets- och hållbarhetskrav på sin verksamhet i Kina i nivå med europeiska riktlinjer och företagets hållbarhetsåtaganden.

För att nå upp till dessa krav har AAK Kina samarbetat med en inhemsk leverantör av rapsolja sedan 2021. Ett långsiktigt strategiskt samarbete har inletts för att bygga upp en ännu mer motståndskraftig och hållbar leveranskedja.

Vår leverantör finns i Inre Mongoliet, som är ett centrum för rapsodling. Leverantören är skicklig på att hantera leveranskedjan och har ett tätt samarbete med lokala jordbrukarkooperativ för att säkerställa hög kvalitet, produktivitet och spårbarhet, samt för att bevara jordbruksområdena efter skörden.

Målet med samarbetet är att höja kvalitetskraven och öka insynen i leveranskedjan för rapsolja i Kina.

”Den mesta rapsoljan i Kina importeras, vilket gav upphov till problem under pandemin”, säger Caroline Xu, S&T Manager på AAK Kina. ”Samtidigt har många av AAK:s viktigaste globala kunder samt ledande kinesiska aktörer redan höjt, eller är på väg att höja, kvalitetskraven – de förväntar sig produkter med bättre livsmedelssäkerhet och hållbarhetsprofil.”

AAK är en pionjär i branschen och har mycket praktisk erfarenhet av att jobba med hållbarhet och av kvalitetsstyrning – inte bara för raffineringsprocessen i våra egna anläggningar utan även våra leverantörer i början av leveranskedjan.

”Det är därför vi får jobba med nyckelkunder före alla andra företag på marknaden”, säger Parker Pan, QA/QC Manager på AAK Kina.

Den ursprungliga planen omfattade granskningskrav för fabriker, kontroll av smittämnen och tekniska förbättringar, en workshop för jordbrukare samt en granskning av fabriken och jordbruksmarken på plats.

Representanter från AAK:s ledningsteam, S&T, QA/QC och Customer Innovation berättade om hur man förebygger risker i livsmedelssäkerheten i början av leveranskedjan och pratade med leverantören om att vidta specifika åtgärder.

Fyra månader längre fram i programmet har man nått de uppsatta målen för de flesta av de åtgärder man kom överens om. Ett spårbarhetssystem har inrättats och fullständig spårbarhet har nu uppnåtts. Samtliga maskinsmörjmedel har bytts ut mot livsmedelsklassade smörjmedel för att undvika risk för kontaminering med ämnen som skulle kunna vara hälsofarliga, som mineralolja. Alla bearbetningsanläggningar är nu utrustade med de tillbehör som krävs för att minimera spår av mineralolja. Alla berörda bönder och jordbruksarbetare har fått utbildning i god jordbruks- och tillverkningspraxis.

”I och med detta arbete har AAK tagit ett rejält kliv i riktning mot att bygga upp en ännu mer motståndskraftig leveranskedja som svar på externa faktorer utanför vår kontroll, samt för att förbättra hållbarheten i Kina”, säger Raymond Due, General Manager för AAK Kina. ”Det är en proaktiv metod för att skapa värde åt våra intressenter och den har positiv inverkan på hela leveranskedjan.”