Framsteg för ansvarsfulla inköp

genom ökat engagemang för hållbar palmolja

Mer om ansvarsfulla inköp av palm

AAK förbinder sig till hundraprocentig hållbar palmolja senast 2025. Detta betyder att oljan vi köper ska vara 100% verifierat avskogningsfri, 100% spårbar till plantage, och att mänskliga rättigheter respekteras.

AAK:s värdekedja

AAK:s position i leverantörskedjan är mestadels indirekt. Mer än 80% av våra inköpsvolymer kommer från nivå 1-raffinaderier som vi vidare bearbetar i ett av våra raffinaderier över hela världen. Runt 20% av våra globala palmoljevolymer kommer direkt från kvarnar främst i Mexiko och Colombia där vi har egna raffinaderier. Klicka här för mer information om AAK:s värdekedja.

Avklarade milstolpar och planen mot 2025

Vårt dokument milestones and roadmap to 2025 visar våra framsteg i resan mot hållbar palmolja samt våra ambitioner för framtiden. 

Resultatindikatorer för hållbar palmolja

Verkligen förstå vår leverantörsbas 

Att förstå leverantörsbasen är avgörande för att kunna förbättra hållbarheten, och utgör grundscenariot för hur vi prioriterar våra åtgärder både inom och utanför leveranskedjorna. Därför arbetar vi nära våra leverantörer och intressenter för att få tillgång till spårbarhetsdata. 

Vi samlar in alla data från kvarnar och arbetar för att öka spårbarheten till plantage (Traceability To Plantation, TTP). Detta kräver sektorsomfattande åtgärder av företag och andra intressenter, vilket vi på AAK är medvetna om och rekommenderar. I leveranskedjorna för palmolja ingår flera miljoner småproducenter, varav många inte gör sig skyldiga till avskogning. 

Lista över kvarnar och klagomålstillägg

Listan över alla våra kvarnar uppdateras två gånger per år. Hela listan finns här: AAK Public Mill List.

Dessutom offentliggör vi ett klagomålstillägg som listar de företag som vi har registrerat ett klagomål mot. Denna lista kommer att uppdateras mer regelbundet. Klagomålstillägget hittar du här: AAK Grievance Tracker.

Samarbeta med leverantörer och jordbrukare

Indirekta kontra direkta inköp

Indirekta inköp innebär att vi köper från leverantörer som i sin tur köper sin obearbetade palmolja från kvarnar i deras leverantörsbas. När vi gör direkta inköp betyder det att vi köper direkt från kvarnar.

Indirekta inköp från nivå 1-leverantörer

Vi håller koll på vilka framsteg som görs i vår leverantörsbas, i enlighet med rapporteringsramen för genomförande av policyn som förbjuder avskogning, exploatering av torvmark och exploatering av människor och samhällen (NDPE IRF). En ny och viktig resultatindikator för AAK, som vi har utvecklat tillsammans med Proforest, är den procentuella andelen bekräftat avskogningsfria volymer. Med denna strategi kombineras våra RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil)-segregerade volymer med uppgifter från leverantörer om volymer som uppfyller kraven i nämnda policy.

Vi förväntar oss att våra leverantörer ska:

  • Underteckna AAK:s uppförandekod för leverantörer och AAK:s palmoljepolicy eller att ha en verifierad lokal policy i linje med våra krav på plats
  • Proaktivt övervaka avskogning i sin leveranskedja
  • Tillhandahålla kvarndata och driva förbättringar rörande spårbarheten till plantager
  • Samla in koncessionskartor från tredjepartsleverantörer
  • Hantera klagomål proaktivt
  • Vara eller bli medlem i RSPO

Leverantörernas framsteg kontrolleras med hjälp av resultatkort, som vi har utvecklat tillsammans med Proforest som en del av vårt arbete att stärka vårt engagemang med leverantörer. Vi monitorerar viktiga delar i AAK:s palmoljepolicy där fokus ligger på implementeringsplaner och på att avhjälpa bristerna.

Direkta inköp från kvarnar

AAK lanserade en engagemangsplattform i samarbete med Proforest under första kvartalet 2020. Plattformen kräver att kvarnar genomför en självutvärdering av sina aktiviteter och framsteg när det gäller att driva hållbarhet. Plattformen tillhandahåller också utbildningsverktyg för att stödja kvarnarna med deras genomförandeplaner.

100% av våra direktleverantörer i Mexiko och Colombia har genomgått en självutvärdering.

Påverka även utanför leverantörsbasen

Eftersom leveranskedjan för palmolja är komplex och omfattar miljontals småjordbrukare kan de miljö- och samhällsrisker som är kopplade till den bara lösas genom samarbete i branschövergripande initiativ.

AAK fortsätter, genom samarbetet med Forever Sabah, att stödja strategin för jurisdiktionscertifiering i den malaysiska delstaten Sabah, där endast 20% av de oberoende småjordbrukarna har äganderätt till sin mark.

Vi stöder också ett unikt projekt i Mexiko tillsammans med Solidaridad, i syfte att utveckla hållbarheten hos tre socialt företagande palmoljekooperativ med slutmålet att få RSPO-certifiering. 

2021 tillkännagav vi ett partnerskap med Musim Mas och Nestlé för att stödja småbrukare i Aceh, Indonesien, med målet att öka avkastningen och intäkterna för småjordbrukarna, något som ska minska incitamentet att inkräkta på skyddade områden för att öka sina inkomster.