Årsstämma 2021

Årsstämman 2021 hölls fredagen den 7 maj 2021 i Malmö.

Protokoll
Bilaga 1 - Inbjudan till årsstämma 2021 för AAK AB (publ.)
Bilaga 2 - Anmälan och formulär för poströstning
Bilaga 3 - Slutredovisning poströster
Bilaga 5 och 6 - Årsredovisning 2020
Bilaga 7 och 13 - Styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 § och 19 kap. 22 § aktiebolagslagen
Bilaga 8 - Ersättningsrapport 2020
Bilaga 9 - Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
Bilaga 10 - Styrelsens förslag till beslut om införande av Incitamentsprogram 2021/2026
Bilaga 11 - Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Bilaga 12 - Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om återköp och överlåtelse av egna aktier
Bilaga 14 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen
Bolagsordning
Revisorsyttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
Valberedningens motiverade yttrande 2021
Villkor för teckningsoptioner serie 2021/2026
Presentation från koncernchef och VD
Fullmakt

Kallelse till årsstämma i AAK AB (publ.)

Årsstämman 2021 kommer att hållas fredagen den 7 maj 2021 i Malmö. 

Mot bakgrund av risken för den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster, har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast per post före stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs den 7 maj 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållande som (i) kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, (ii) kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation eller (iii) avser bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till bolaget senast tio dagar före årsstämman, dvs. senast den 27 april 2021, till adress AAK AB (publ.), Koncernjurist, Skrivaregatan 9, 215 32 Malmö eller via e-post till investor@aak.com. Upplysningarna kommer att hållas tillgängliga här på www.aak.com och hos bolaget på adress Skrivaregatan 9, 215 32 Malmö senast den 30 april 2021. Upplysningarna skickas även till den aktieägare som begärt dem och uppgivit sin adress.

En presentation från AAK:s koncernchef och VD kommer att göras tillgänglig här på www.aak.com inför årsstämman den 7 maj 2021.

Begäran om upptagande av ärenden

Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman om begäran har kommit in till styrelsen senast den 19 mars 2021. Begäran skall ställas till styrelsen och skickas till Stina Jarl per post på adress AAK AB (publ.), Stina Jarl, Skrivaregatan 9, 215 32 Malmö, alternativt per e-post till stina.jarl@aak.com.