Årsstämma 2019

Årsstämma hölls onsdagen den 15 maj 2019, kl. 14.00 i Malmö Arena, Hyllie Stationstorg 2, 215 32 Malmö.

Inbjudan till årsstämma 2019 för AAK AB (publ.) >>
Valberedningens motiverade yttrande 2019 >>
Fullmakt 2019 >>
Revisorsyttrande >>
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare >>
Styrelsens förslag till vinstutdelning jämte motiverat yttrande däröver >>
Styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare >>
Årsredovisning 2018 >>
Presentationsmaterial >>
Årsstämmoprotokoll AAK AB >>

Deltagande

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 9 maj 2019, dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 9 maj 2019.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i årsstämman, kontakta sin bank eller förvaltare för att tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 9 maj 2019 hos Euroclear Sweden AB. Detta innebär att aktieägare i god tid före torsdagen den 9 maj 2019 måste meddela förvaltaren sin önskan härom.

Anmälan om deltagande ska ske till AAK AB på adress AAK AB c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm eller per telefon: 08-402 90 45.

Begäran om upptagande av ärenden

Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman om begäran har kommit in till styrelsen senast den 27 mars 2019. Begäran skall ställas till styrelsen och skickas till Stina Jarl per post på adress AAK AB (publ.), Stina Jarl, Skrivaregatan 9, 215 32  Malmö.

Valberedning

Valberedningen inför årsstämman 2019 består av:

• Märta Schörling Andreen, ordförande i valberedningen (Melker Schörling AB)
• Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder)
• Lars-Åke Bokenberger (AMF Fonder)
• Leif Törnvall (Alecta)

Vid årsstämman 2018 valdes Märta Schörling Andreen (Melker Schörling AB), Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder), Lars-Åke Bokenberger (AMF Fonder) och Yvonne Sörberg (Handelsbanken fonder) till ledamöter i valberedningen inför årsstämman 2019. Märta Schörling Andreen valdes till ordförande i valberedningen. I enlighet med årsstämmans beslut, samt ägarförteckningen per den 30 augusti 2018, har Leif Törnvall (Alecta) ersatt Yvonne Sörberg (Handelsbanken fonder) som ledamot i valberedningen.

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan sända brev adresserat till AAK AB (publ.), ”Valberedningen”, Skrivaregatan 9, 215 32 Malmö.

Lär dig mer om vår finansiella ställning

Årsstämma

Hitta information och publikationer rörande AAK:s årsstämma som är det högsta beslutande organet, och det forum genom vilket aktieägarna utövar sitt inflytande över företaget.

Kapitalmarknadsdag

AAK:s kapitalmarknadsdag är ett återkommande arrangemang där analytiker, investerare och mediarepresentanter erhåller information om våra affärsstrategier samt får finansiella uppdateringar.