Årsstämma 2020

Årsstämma hölls onsdagen den 13 maj 2020, klockan 14:00 i Malmö Arena, Hyllie Stationstorg 2, 215 32 Malmö.

Särskilda åtgärder med anledning av coronavirus och covid-19

Säkerhet och trygghet för besökare vid AAK:s årsstämmor är alltid av högsta prioritet. Med anledning av coronavirus och covid-19, har AAK beslutat att vidta följande särskilda åtgärder vid årsstämman den 13 maj 2020:

 • Inga busstransporter till och från årsstämman arrangeras.
 • Utställningsområdet utgår och inga smakprover erbjuds.
 • Ingen gemensam förtäring serveras.
 • Presentpåse överlämnas ej.
 • Deltagande av ledande befattningshavare och styrelseledamöter kommer att begränsas. 
 • Anföranden kommer att kortas ned eller ställas in. Vidare kommer frågorna på årsstämman att koncentreras till beslutspunkterna på dagordningen. För eventuella allmänna frågor är aktieägare välkomna att skicka in dessa i förväg till investor@aak.com.
 • Poströstning erbjuds med stöd av den nya undantagslagen för stämmor (se nedan).

AAK följer noggrant händelseutvecklingen kring coronaviruset och covid-19 och kan vid behov med kort varsel komma att vidta ytterligare försiktighetsåtgärder utöver de ovanstående. Uppdaterad information kommer att publiceras på denna sida: www.aak.com/sv-se/investerare/arsstamma

Deltagande och anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 7 maj 2020, dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 7 maj 2020.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i årsstämman, kontakta sin bank eller förvaltare för att tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast torsdagen den 7 maj 2020 hos Euroclear Sweden AB. Detta innebär att aktieägare i god tid före torsdagen den 7 maj 2020 måste meddela förvaltaren sin önskan härom.

Notera att anmälan till årsstämman 2020 nu är stängd. 

Deltagande via fullmakt

Med anledning av smittrisk och myndigheternas föreskrifter uppmanar vi aktieägare att noga överväga möjligheten att istället för att närvara fysiskt vid årsstämman delta via ombud. Ladda ner fullmakt >>.

AAK har informerats om att Euroclear Sweden erbjuder aktieägare som är privatpersoner och som inte önskar närvara fysiskt vid årsstämman att lämna fullmakt och röstinstruktioner till ombud från Euroclear Sweden. Alla privatpersoner som anmäler deltagande till årsstämman kommer via brev att kontaktas av Euroclear Sweden med instruktioner om tillvägagångssätt för att utnyttja denna möjlighet.

Euroclear Sweden agerar inte för AAK:s räkning och tillhandahåller inte tjänster till AAK i detta avseende, men vi välkomnar detta initiativ och anser att det under rådande förhållanden är ett bra alternativ till att närvara fysiskt.

Poströstning

Mot bakgrund av en tillfällig lagändring, har styrelsen i AAK AB har beslutat att aktieägare i AAK AB ska kunna utöva sin rösträtt vid årsstämman 2020 genom poströstning. Avsikten är att minimera antalet personer som samlas i bolagsstämmolokalen, som ett led i att minimera risken för spridning av coronavirus och covid-19. AAK vill uppmana aktieägare att utnyttja möjligheten till poströstning. Poströstsedel finns tillgänglig här >>. Poströstsedel kan även skickas med post till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress. Notera att de ifyllda poströstsedlarna måste vara bolaget tillhanda senast den 7 maj 2020.

Begäran om upptagande av ärenden

Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman om begäran har kommit in till styrelsen senast den 25 mars 2020. Begäran skall ställas till styrelsen och skickas till Stina Jarl per post på adress AAK AB (publ.), Stina Jarl, Skrivaregatan 9, 215 32 Malmö, alternativt per e-post till stina.jarl@aak.com.

Valberedning

Valberedningen inför årsstämman 2020 består av:

 • Märta Schörling Andreen, ordförande i valberedningen (Melker Schörling AB)
 • Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder)
 • Leif Törnvall (Alecta)
 • Åsa Nisell (Swedbank Robur fonder)

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan sända brev adresserat till AAK AB (publ.), ”Valberedningen”, Skrivaregatan 9, 215 32 Malmö.

Lär dig mer om vår finansiella ställning

Årsstämma

Hitta information och publikationer rörande AAK:s årsstämma som är det högsta beslutande organet, och det forum genom vilket aktieägarna utövar sitt inflytande över företaget.

Kapitalmarknadsdag

AAK:s kapitalmarknadsdag är ett återkommande arrangemang där analytiker, investerare och mediarepresentanter erhåller information om våra affärsstrategier samt får finansiella uppdateringar.