Årsstämma 2022

Årsstämma 2022 hölls onsdagen den 18 maj 2022, klockan 14:00 i Malmö Arena, Hyllie Stationstorg 2, 215 32 Malmö.

Praktisk information

Kallelse till årsstämman publiceras genom pressmeddelande, i Post- och Inrikes Tidningar, samt på www.aak.com. Dessutom publiceras kallelseannons i Svenska Dagbladet. Av miljöskäl kommer kallelsen inte att tryckas och distribueras per post. För att prenumerera på AAK:s pressmeddelanden via e-post, registrera dig här.

AAK kommer inte att tillhandahålla busstransport till årsstämman likt tidigare år.

Deltagande och anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 10 maj 2022, dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 12 maj 2022.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i årsstämman, kontakta sin bank eller förvaltare för att tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast tisdagen den 10 maj 2022 hos Euroclear Sweden AB. Detta innebär att aktieägare i god tid före den 10 maj 2022 måste meddela förvaltaren sin önskan härom.

Anmälan om deltagande i årsstämman stängde den 12 maj 2022.

Begäran om upptagande av ärenden

Tidsfristen för aktieägare att lämna in ärenden för behandling på årsstämman löpte ut den 30 mars 2022.

Valberedning

Valberedningen inför årsstämman 2022 består av:

  • Märta Schörling Andreen, ordförande i valberedningen (Melker Schörling AB)
  • Peter Lööw (Alecta)
  • Elisabet Jamal Bergström (SEB Investment Management)
  • Henrik Didner (Didner & Gerge Fonder)

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan sända brev adresserat till AAK AB (publ.), ”Valberedningen”, Skrivaregatan 9, 215 32 Malmö.